Now showing items 1-20 of 29

 • Funkční díly v ocenění stavebního objektu 

  Ševčík, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá porovnáním stávajícího systému ocenění stavebních prací podle TSKP se systémem oceňování pomocí funkčních dílů. Je demonstrována výhoda funkčních dílů, které umožňují kalkulovat náklady celého ...
 • Kalkulace nákladů na provoz zařízení staveniště 

  Mlčoch, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji projekt a projektové řízení staveb. Dále charakterizuji zařízení staveniště, jeho funkci, členění a návrh. Zaměřím se také na možnosti ...
 • Klasifikace ve stavebnictví, jejich vývoj a použití 

  Vydrová, Michaela
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá významem třídění ve stavební výrobě. Popisuje historický vývoj a význam klasifikací ve stavebnictví. Sleduje použití klasifikací a třídníků v praxi a využití v české legislativě. ...
 • Modifikace plánu výstavby liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá modifikací plánu realizace liniové stavby, pomocí úpravy smluvních podmínek. Teoretická část v úvodu popisuje témata projektové řízení staveb, zadávání veřejných zakázek a dopravní politika České ...
 • Náklady revitalizace bytového domu 

  Pecen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na náklady rekonstrukce bytových domů. V teoretické části je popsáno řízení výstavbového projektu, životní cyklus budov a náklady na jednotlivé etapy tohoto cyklu. Dále jsou budovy popsány ...
 • Náklady životního cyklu budovy pro bydlení 

  Biolek, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámení s daným tématem „Náklady životního cyklu budovy pro bydlení“ a na konkrétním příkladu porovnat skutečné náklady s modelovými, vzniklými v provozní fázi životního cyklu budovy, pomocí ukazatele ...
 • Náklady životního cyklu výstavbového projektu - opakování rozpravy 2012 

  Nováková, Petra
  Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu výstavbového projektu. V teoretické části je definován životní cyklus stavby, projekty spojené s výstavbou a jednotlivé druhy nákladů stavby. V praktické části je podrobněji ...
 • Odhad nákladů stavebního objektu 

  Kopincová, Jana
  Zadáno téma "Odhad nákladů stavebního objektu". Teoretická část je zaměřena na projektové řízení ve stavebnictví, náklady v projektech výstavby a realizační náklady. V praktické části je řešen odhad cen tří rodinných domů ...
 • Optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě 

  Fuchs, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití elektrické energie při realizaci stavby. Teoretická část rozpracovává témata projektového řízení staveb a základní způsoby určování ceny stavebních děl. Dále pak také uvádí ...
 • Optimalizace nákladů vodního hospodářství při výstavbě 

  Kramárová, Annamária
  V teoretickej časti som sa zmienila o projektovom riadení stavieb a tvorbe cien v stavebníctve. V ďalšej časti som popísala, zariadenie staveniska a jeho požiadavky na dodávku vody. Na záver som rozoberala náklady na vodu ...
 • Organizace a řízení stavební zakázky 

  Kovář, Jakub
  Téma mé bakalářské práce je organizace a vývoj stavební zakázky. V teoretické části je vysvětleno, co je to projektové řízení, je popsán životní cyklus stavby, stanovení ceny stavebního díla a jaké se využívají softwary. ...
 • Plánování a realizace stavební zakázky 

  Petráněk, Marian
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky. V teoretické části je definováno projektové řízení staveb, popsáno sestavení ceny stavebního díla, časové modely výstavby a zadávací dokumentace stavby. V ...
 • Plánování a realizace výstavbového projektu zhotovitelem 

  Vydrová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsem sepsala základní pojmy projektového řízení, účastníky výstavby a časové modely výstavby. Dále jsem se věnovala ...
 • Plánování realizace liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá plánováním realizace liniové stavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje postup plánování času a tvorbu harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Dáňa, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá plánováním nákladů stavební zakázky. V práci je popsána tvorba cen stavební zakázka, časové modely výstavby a rozdělení nákladů v průběhu výstavby. Je zde představena konkrétní stavební zakázka, ...
 • Projektové řízení realizace historické stavby se současnými zdroji 

  Lesonická, Lenka
  Cílem diplomové práce je zpracovat návrh možného řešení realizace Cheopsovy pyramidy s použitím současných zdrojů a technologií 21. století. V úvodu práce je objasněno, co je řízení staveb, popsány základní předpisy a ...
 • Provozní náklady zařízení staveniště 

  Hermanová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou provozních nákladů zařízení staveniště. V teoretické části jsou uvedeny informace o funkci, členění a postupu návrhu zařízení staveniště, dále jsou popsány náklady spojené se zařízením ...
 • Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku 

  Jedlička, Jan
  Předmětem této diplomové práce je popis přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V diplomové práci se prolíná teoretická část s praktickou částí, kdy je v první řadě vysvětlena ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Pilař, Matěj
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat průběh přípravy a nabídku výstavby specializované stavební firmy. Úkolem práce je vyhodnocení získaných výsledků a zpracování návrhu možného zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou ...