Now showing items 1-16 of 16

 • Bezúdržbový svislý soustruh 

  Stískal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou mazaní obráběcích strojů. Je v ní pojednáno o základních typech mazacích soustav. Zabývá se návrhem bezúdržbového mazaní svislého soustruhu a technicko-ekonomickým zhodnocením. ...
 • Hydraulický lis 20 tun 

  Hájek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického lisu k lisování půlkruhovitých prolisů na vzpěrách kapoty do automobilového průmyslu. Jejím obsahem je výpočet hydraulického obvodu, pevnostně – deformační analýza rámu, ...
 • Kryty pracovního prostoru stroje 

  Zlámal, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou krytování obráběcích strojů. První část práce je věnována rešerši v oblasti krytování, legislativním požadavkům a hlučnosti obráběcích strojů. Druhá část popisuje návrh krytování ...
 • Kuličkové šrouby pro posuvové soustavy s dlouhým zdvihem 

  Nováček, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na dlouhé kuličkové šrouby s maticí. Je zde popsán jejich princip, základní typy a parametry i současný stav jednotlivých používaných komponent. K práci je vytvořen v programu Microsoft Excel ...
 • Manipulátor nástrojových držáků a hlav 

  Neudert, Pavel
  Neudert Pavel Cílem této práce je studie variant manipulátoru pro výměnu nástrojových hlav. Zpráva obsahuje výběr optimální kinetické varianty a konkrétní konstrukční řešení manipulátoru, součástí je také technická zpráva ...
 • Manipulátor nástrojů pro svislý zásobník nástrojů 

  Fiebiger, Radek
  Cílem této práce je návrh variant, výběr optimální varianty a konstrukční řešení manipulátoru nástrojů pro svislý zásobník nástrojů ke svislému soustruhu řady SKG firmy TOS HULÍN a.s. Součástí je také technická zpráva a ...
 • Manipulátor nástrojů, nástrových hlav a držáků 

  Ševčík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci nástrojů a nástrojových hlav mezi dvěma zásobníky nástrojů dvou svislých obráběcích center. Součástí této práce je návrh variant řešení, výběr optimální ...
 • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastrorku a hřebene 

  Malásek, Petr
  Tato práce se zabývá stanovením hranice, kdy je po technické a ekonomické stránce vhodné využití pohonu osy X portálového obráběcího stroje pomocí pastorku a hřebene. A návrhem pohonu takovéto osy. V kapitole přehled ...
 • Odsávací zařízení multiprofesní hlavy 

  Bajza, Stanislav
  Cílem diplomové práce je návrh odsávacího mechanismu stroje TOSHULIN a.s. Zařízení je určeno k odsávání prachu vznikajícího při obrábění materiálů z uhlíkových vláken. Hlavním úkolem je návrh kinematického schématu vedení ...
 • Planetová převodovka pohonu desky karuselu poháněná direct-drive motorem. 

  Žila, Slavomil
  Hlavním tématem této práce je analýza, návrh a konstrukce planetové převodovky pro pohon stolu karuselu. Teoretická část práce popisuje základní vlastnosti a pojmy planetových převodovek a momentových motorů. V dalším ...
 • Podavač palet svislého obráběcího centra. 

  Krenželok, Andrzej
  Předmětem této diplomové práce je návrh konstrukčního řešení přenašeče palet svislého obráběcího centra. Přenašeč slouží k manipulaci s technologickými paletami mezi odkládacími místy obráběcích center a zásobníkem palet. ...
 • Projekt výrobní linky 

  Jašíček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá popisem metod a postupů používaných při projektování výrobních linek se zaměřením na výrobní linky pro obrábění železničních kol. Práce popisuje základní typy železničních kol, jejich konstrukci ...
 • Svařované konstrukce svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí bakalářské práce je nahrazení odlitků svarky. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování dané problematiky. Zvážení všech ...
 • Vřeteník a hlavní vřeteno horizontálního soustružnického centra 

  Suda, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou vřeteníku a vřetene univerzálního soustružnického centra. Práce se ve své úvodní části věnuje morfologii vřeteníku, kde je popsáno, jakými způsoby lze vřeteno a vřeteník řešit z ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě svislých soustruhů 

  Augustin, Petr
  Vymezenou problémovou oblastí diplomové práce je nahrazení součásti z tradičních materiálu materiálem netradičním. TOSHULIN a.s. se sídlem v Hulíně, s výrobou svislých soustruhů. Cílem práce je teoreticko-praktické zpracování ...
 • Výpočtové modelování rámu obráběcího stroje 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom diplomovej práce je vytvorenie výpočtového modelu rámu zvislého sústružníckeho centra. Vplyvom pohybových častí sa generuje teplo a prenáša sa do rámu. Bol vytvorený model, ktorý slúži pre výpočet rozloženia ...