Now showing items 1-18 of 18

 • Digitalizace toku dat výrobního procesu jako nástroj pro efektivní řízení výroby 

  Jalůvka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení, které odstraní nežádoucí efekty ve výrobní společnosti. Návrh je zpracován na základě teoretické rešeršní části (moderní technologie a trendy v oblasti výroby) a podrobné analýzy ...
 • Kontaktování polovodičových čipů 

  Mareš, Petr
  Práce se zabývá kontaktováním polovodičových čipů metodou wirebonding. Úvodní kapitoly se věnují technice propojování čipů s okolím a materiálům k tomu používaným. Značná část této práce je věnována simulaci drátkových ...
 • Kustovnice čínská a maka v nových potravinových výrobcích 

  Novotný, Marek
  Tato práce se zabývá aplikací plodů kustovnice čínské (Lycium chinense) a maky (Lepidium meyenii) v potravinách. Obě rostliny mají vysoký nutriční obsah a jsou zkoumány pro svoje pozitivní vlivy na lidský organismus. U ...
 • Modelování termo-mechanického namáhání v bezolovnatých pájených spojích po zrychleném stárnutí 

  Maslák, Marián
  Táto práca sa zabýva popisom programu ANSYS, a simuláciami termomechanického namáhania, popisuju sa tu aj príčiny vzniku vád spôsobených zrýchleným starnutím.
 • Moderní způsoby připojování čipů 

  Nešpor, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá problémy pouzdření a připojování čipů. Základním zaměřením práce je stanovení velikostí mechanického pnutí mezi pouzdrem a substrátem, v závislosti na termodynamickém namáhání, pro různé materiály. ...
 • Návrh elektrochemických senzorů s integrovaným potenciostatickým systémem 

  Uhlár, Martin
  Výzkum využitelnosti elektrochemických senzorů v kombinaci s aplikačně definovanými elektronickými obvody je v současnosti velmi rychle se rozvíjející oblastí senzoriky. Snaha o vytvoření parametrově a vlastnostmi jedinečných ...
 • Nejistota nepřímého měření určená metodou Monte Carlo 

  Novotný, Marek
  Bakalářská práce se zabývá určováním nejistot měření, především s ohledem na nepřímá měření. Je zde teoreticky rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty koeficientu víceotvorové rychlostní sondy Annubar 485 dvěma ...
 • Optimalizace procesu kontaktování CMOS čipů pro vyšší proudové zatížení 

  Novotný, Marek
  Práce se zabývá výzkumem kontaktování polovodičových čipů se zaměřením na vyšší proudy až do 10A. Podrobně je rozebrána problematika drátkového propojení čipů (wirebonding). První část práce se věnuje modelování a simulaci ...
 • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

  Příkazský, Petr
  Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...
 • Programy pro výpočet nejistoty měření metodou Monte Carlo 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce se zabývá stanovováním nejistot nepřímých měření. Zaměřuje se pře-devším na generátory náhodných čísel v softwarech umožňujících výpočet nejistot mě-ření metodou Monte Carlo. Dále se zaměřuje na výpočet ...
 • Směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce navrhuje směrnici pro tvorbu a účtování opravných položek ve firmě Mikita Fashion s. r. o. Nezanedbatelná je výše pohledávek ve společnosti a tak je účtování opravných položek významnou součástí. Směrnice ...
 • Snižování třecích ztrát kontaktních dvojic 

  Novotný, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanické účinnosti kontaktních dvojic v aplikaci na klikový mechanismus spalovacího motoru. Úvodní část pojednává o účinnosti spalovacího motoru jako celku, dále pak popisuje ...
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Novotný, Marek
  Obsahem této práce je pochopení problematiky sběru dat. Je zde vysvětleno co je to sběr dat, taktéž jsou vysvětleny některé často používané pojmy a principy, které s touto problematikou souvisí. Jak lze z určitého fyzikálního ...
 • Tvorba modulu Virtuální laboratoře 

  Volf, Lukáš
  Virtuální laboratoř je projekt, jehož cílem je vytvoření moderního výukového prostředku, který by měl pomoci studentům oboru mikroelektroniky, ale nejen jim, pochopit problematiku technologií povrchové montáže a pouzdření ...
 • Vliv intenzity chlazení na růst intermetalických vrstev v bezolovnatém pájeném spoji 

  Faldyna, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problémy optimalizace procesu bezolovnatého pájení. Cílem mé práce bylo dokázat vliv intenzity chlazení na růst intermetalických vrstev v bezolovnatém pájeném spoji a vliv intenzity chlazení na ...
 • Vyhodnocení vlivu tvaru otvorů clonek na výsledný tlak na dráze sekundárních elektronů v detektoru pomocí systému CAE 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektronové mikroskopie. Zkoumaným zařízením je environmentální rastrovací elektronový mikroskop (EREM), konkrétně scintilační detektor tohoto mikroskopu. Je zde řešen vliv profilu ...
 • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

  Grob, Filip
  V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Bobková, Lucie
  Hlavním motivem vzniku práce je, že realitní kanceláře a pracovníci vykonávající realitní činnost jsou negativně vnímány společností. Předpokládáme, že pochybení realitních subjektů, často zmiňované v médiích, je způsobeno ...