Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu a mechanické vlastnosti 

    Nyékyová, Dominika
    Diplomová práca sa zaoberá modifikáciou a očkovaním liatiny s guľôčkovým grafitom, vplyvom chemického zloženia na tvar a veľkosť vylúčeného grafitu, podiel feritu a perlitu v štruktúre. Cieľom praktickej časti bolo zistiť ...
  • Výroba krytky 

    Nyékyová, Dominika
    Práca predpokladá vypracovanie literárnej štúdie na tému technológie ťahania so zameraním na spätné ťahanie a návrh technológie výroby krytky z materiálu DC05. Práca obsahuje technologické výpočty zadanej súčiastky potrebné ...