Now showing items 1-16 of 16

 • Automatické řízení procesu dochlazování v cihlářské peci 

  Cacek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického řízení mnohorozměrové soustavy procesu dochlazování v cihlářské peci. Teoretická část popisuje možnosti identifikace regulovaných soustav a metody návrhu regulací jednorozměrových ...
 • Detekce klíčových slov v mluvené řeči 

  Zemánek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena pro návrh detektoru klíčových slov. Práce obsahuje popis metod, které se pro tyto účely používají a návrh vlastního detektoru. Navržený detektor je založen na metodě DTW (DYNAMIC TIME ...
 • Elektronická podpora předmětu Počítačový hardware 

  Tomek, Mário
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického kurzu, navržením spolehlivého systému podpory zkoušení a také přípravou a návrhem testových otázek pro předmět Počítačový hardware. Součástí práce je také doplnění ...
 • Evoluční optimalizace řídicích algoritmů 

  Weisser, Roman
  Dizertační práce se zaměřuje na evoluční optimalizaci řídicích algoritmů. V první části práce jsou popsány evoluční optimalizační metody, jejich principy a dílčí algoritmy, zejména pak ty, které se používají ve dvoufázové ...
 • Kryptografie a jeji implementace v Lotus Notes a Domino 

  Klusoňová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem kryptografie a infrastruktury veřejného klíče v Lotus Notes/Domino. Cílem je podat stručný přehled kryptografických technik včetně jejich implementace v Lotus Notes/Domino a navržení ...
 • Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory 

  Kahánek, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu ...
 • Model autonomní kvadroptéry 

  Medla, Eduard
  Cílem této diplomové práce bylo popsat dostupné prvky pro model kvadroptéry, kvadroptéru sestavit, popsat možné autonomní pohyby v prostoru a vybraný algoritmus zrealizovat.
 • Model nelineární soustavy 

  Florian, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací nelineární soustavy, tvořené stejnosměrným elektromotorem a dynamem spojeným pružnou spojkou. V první části jsou popsány principy řízení otáček stejnosměrných ...
 • Návrh řízení všesměrového mobilního robotu O3-X 

  Olša, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh řízení robotu se třemi všesměrovými koly. Model řízení je navržen pro všesměrovou platformu robotu poháněnou motory od firmy Maxon s inteligentní řídící jednotkou EPOS. Návrh řízeni ...
 • Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů 

  Minář, Petr
  Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický ...
 • Optimalizace řídicího algoritmu pomocí evolučního algoritmu 

  Lang, Stanislav
  Práce se věnuje možnostem využití evolučních výpočetních technik v oblasti automatizace. Teoretická část práce popisuje používané techniky v automatizaci a optimalizaci. Praktická část uvedené disciplíny propojuje, výstupem ...
 • Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů 

  Špaček, Jiří
  Disertační práce se zabývá optimalizací tvorby pracovních týmů ve firmách. Základem je práce Dr. Mereditha Belbina z Henley Management College, který je autorem tzv. Belbinovy teorie týmových rolí. Tato teorie definuje ...
 • Snížení hluku počítače záměnou vzduchového chlazení za chlazení kapalinové 

  Daněk, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení hluku počítačů se zaměřením na náhradu chlazení PC komponent pomocí ventilátorů za chlazení kapalinové. Kromě toho se práce zabývá možnostmi redukce hluku na základě ...
 • Urychlení výpočtu gramatické evoluce pomocí metody "Kernel trick" 

  Kučerová, Anna
  Tato práce se zabývá popisem evolučních algoritmů, konkrétně pak gramatické evoluce, která je implementována do optimalizačního programu PonyGE2. Dále popisuje princip jádrové metody.
 • Využití Paretovy analýzy pro zpracování výrobních dat 

  Ručka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací Paretovy analýzy v systému COMES Modeller. V první části je popsána Paretova analýza a Lorenzova křivka spolu s postupem, jak správně aplikovat Paretovu analýzu na data získaná z ...
 • Zpracování obrazu mikroskopických vzorků 

  Janda, Ondřej
  Práce se zabývá zpracováním obrazových dat mikrobiologických snímků. Jsou probrány základní a použité metody zpracování obrazu. Dále je uveden teoretický biologický úvod do zkoumaných dat. Nedílnou součástí je aplikace v ...