Now showing items 1-20 of 31

 • Bezkontaktní těsnění 

  Klimek, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

  Adam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...
 • Experimentální studium dynamiky kluzných ložisek 

  Tkadlec, Josef
  Tato práce se zabývá experimentální analýzou nestabilitymazacího filmuurotorových soustav uložených v hydrodynamických kluzných ložiscích se zaměřením na povrchové modifikace ložiska. Experimenty byly provedeny na simulátoru ...
 • Experimentální studium mazání okolku kolejových vozidel 

  Frýza, Josef
  Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu provozních podmínek na tribologické aspekty kontaktu okolku železničního kola a kolejnice. Kontakt okolku nastává při průjezdu vozu traťovým obloukem a dochází v něm ...
 • Experimentální studium nestabilit mazacího filmu kluzného ložiska 

  Stifter, Jan
  Tato práce se zabývá experimentálním studiem nestabilit vyvolaných mazivem, které se vyskytují u rotorů uložených v kluzných ložiskách. V práci je čtenář nejprve obeznámen s vlastními nestabilitami víření a tlučení oleje. ...
 • Experimentální výzkum pískování v kontaktu kola a kolejnice 

  Machatka, Martin
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum parametrů pískování za účelem zlepšení adheze v kontaktu mezi kolem a kolejnicí. Pískování je aplikace pískovacího materiálu přímo do kontaktu kolo/kolejnice. ...
 • Experimentální výzkum souvislostí mezi stavem maziva a chováním reálného tribologického uzlu 

  Málek, Ladislav
  Hlavním cílem této experimentální práce je na základě laboratorních experimentů popsat, jak ovlivňuje změna stavu maziva tření a opotřebení mazaného uzlu. Studovanými změnami bude kontaminace oleje vlhkostí, pevnými částicemi ...
 • Experimentální zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic 

  Valena, Martin
  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji experimentálního zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic. V první části jsou popsány mechanismy vzniku a druhy vlnkovitosti, taktéž je zde možné najít rozbor měřících zařízení, ...
 • An Investigation on Adhesion Behavior of Solid Particles in Water Contaminated Wheel-Rail Contact 

  Kvarda, Daniel; Galas, Radovan; Omasta, Milan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-14)
  The objective of this study was to investigate the influence of solid particles of talc in water contaminated wheel-rail contact. The main aim was to identify situations where low adhesion can occur and define properties ...
 • Koncepční návrh dávkovače písku 

  Jíša, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...
 • Konstrukce pohonu linky na klíčení sladu 

  Pochylý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu linky a klíčení sladu. První část se věnuje charakteristice linky a také samotnému sladování. Druhá část této práce popisuje druhy klíčírenských technologií a převodů. ...
 • Konstrukce přípravku pro chirurgické zavádění osseointegračních implantátů u obličejových epitéz 

  Koukal, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce přípravku pro chirurgické zavedení osseointegračních implantátů pro upevnění epitézy oblasti orbitu. Jako podklad pro konstrukční práci byla dodána data z CT pacienta. Dále ...
 • Konstrukce tribometru pro studium vlivu opotřebení 

  Tatíček, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh tribometru pro simulaci opotřebení reálních těles a současně pro studium vlivu tohoto opotřebení na mazací film pomocí optické interferenční metody. V práci jsou ...
 • Laboratorní metody testování kluzných ložisek spalovacích motorů 

  Loveček, Libor
  Cílem této práce je nastavit obdobné tribologické podmínky na různých úrovních testování a stanovit výsledné parametry, které lze srovnávat se speciálním testovacím zařízením určeným pro testování kluzných ložisek.
 • Měření tvrdosti a vrypové odolnosti pomocí univerzálního tribometru 

  Urbášek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření tvrdosti a vrypové odolnosti. Tyto zkoušky se standardně vykonávají pomocí jednoúčelových zařízení. Z konstrukčního hlediska lze tyto zkoušky realizovat i pomocí ...
 • Návrh a konstrukce zajišťovacího mechanismu ručního lisu 

  Runštuk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zajišťovacího bezpečnostního mechanismu ručního lisu. První část je věnována obecným pokynům při práci s ručními lisy. Druhá část je věnována ochranným zařízení pro ...
 • Návrh pohonu natáčení monitorovací paraboly 

  Brada, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonné jednotky pro nastavení přesného azimutu a elevace meteorologického radaru. Úvodní část je věnována základnímu popisu funkce meteorologického radaru. Druhá část se zabývá výběrem ...
 • Návrh systému pro testování valivých ložisek s proměnnými parametry mazání 

  Škoviera, Jozef
  Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom systému pre testovanie valivých ložísk, ktorý umožňuje zmeny parametrov mazania (napr. zmena domazávacieho intervalu). V práci sa čitateľ najskôr oboznámi z významom mazania ...
 • Návrh uložení a pohonu chladicího válce 

  Skalický, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení pohonu dvouplášťového chladícího válce pro flexotiskový stroj Mini 80-EG, který je vyráběn společností SOMA spol. s r.o. Dalším cílem je konstrukce tohoto válce, jeho uložení a ...