Now showing items 1-20 of 36

 • Bezkontaktní prvek těsnění proti vnějším vlivům 

  Bryksí, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem prvku labyrintového těsnění pro tramvajovou převodovku. Prvek má vytvářet co nejúčinnější těsnění na co nejmenším prostoru. Práce obsahuje rešeršní část zabývající se ...
 • Bezkontaktní těsnění 

  Klimek, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

  Adam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...
 • Experimentální studium dynamiky kluzných ložisek 

  Tkadlec, Josef
  Tato práce se zabývá experimentální analýzou nestabilitymazacího filmuurotorových soustav uložených v hydrodynamických kluzných ložiscích se zaměřením na povrchové modifikace ložiska. Experimenty byly provedeny na simulátoru ...
 • Experimentální studium mazání okolku kolejových vozidel 

  Frýza, Josef
  Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu provozních podmínek na tribologické aspekty kontaktu okolku železničního kola a kolejnice. Kontakt okolku nastává při průjezdu vozu traťovým obloukem a dochází v něm ...
 • Experimentální studium nestabilit mazacího filmu kluzného ložiska 

  Stifter, Jan
  Tato práce se zabývá experimentálním studiem nestabilit vyvolaných mazivem, které se vyskytují u rotorů uložených v kluzných ložiskách. V práci je čtenář nejprve obeznámen s vlastními nestabilitami víření a tlučení oleje. ...
 • Experimentální výzkum pískování v kontaktu kola a kolejnice 

  Machatka, Martin
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum parametrů pískování za účelem zlepšení adheze v kontaktu mezi kolem a kolejnicí. Pískování je aplikace pískovacího materiálu přímo do kontaktu kolo/kolejnice. ...
 • Experimentální výzkum souvislostí mezi stavem maziva a chováním reálného tribologického uzlu 

  Málek, Ladislav
  Hlavním cílem této experimentální práce je na základě laboratorních experimentů popsat, jak ovlivňuje změna stavu maziva tření a opotřebení mazaného uzlu. Studovanými změnami bude kontaminace oleje vlhkostí, pevnými částicemi ...
 • Experimentální zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic 

  Valena, Martin
  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji experimentálního zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic. V první části jsou popsány mechanismy vzniku a druhy vlnkovitosti, taktéž je zde možné najít rozbor měřících zařízení, ...
 • An Investigation on Adhesion Behavior of Solid Particles in Water Contaminated Wheel-Rail Contact 

  Kvarda, Daniel; Galas, Radovan; Omasta, Milan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-14)
  The objective of this study was to investigate the influence of solid particles of talc in water contaminated wheel-rail contact. The main aim was to identify situations where low adhesion can occur and define properties ...
 • Koncepční návrh dávkovače písku 

  Jíša, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...
 • Koncepční návrh zařízení pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy na trolejová vedení 

  Rohánek, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá problémem námrazy na trakčním vedení. V práci jsou zevrubně popsány a zhodnoceny relevantní patenty a existující komerčně dostupné systémy pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy. Na ...
 • Konstrukce pohonu linky na klíčení sladu 

  Pochylý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu linky a klíčení sladu. První část se věnuje charakteristice linky a také samotnému sladování. Druhá část této práce popisuje druhy klíčírenských technologií a převodů. ...
 • Konstrukce přípravku pro chirurgické zavádění osseointegračních implantátů u obličejových epitéz 

  Koukal, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce přípravku pro chirurgické zavedení osseointegračních implantátů pro upevnění epitézy oblasti orbitu. Jako podklad pro konstrukční práci byla dodána data z CT pacienta. Dále ...
 • Konstrukce tribometru pro studium vlivu opotřebení 

  Tatíček, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh tribometru pro simulaci opotřebení reálních těles a současně pro studium vlivu tohoto opotřebení na mazací film pomocí optické interferenční metody. V práci jsou ...
 • Konstrukce zkušebního zařízení pro testování adheze a hluku v kontaktu kola a kolejnice 

  Gabriel, Tomáš
  Práce je věnována konstrukci experimentálního zařízení určeného pro výzkum příčin hluku při průjezdu tramvajového vozidla traťovým obloukem a k vývoji způsobů jak tomuto hluku předcházet. První část práce obsahuje rešerši ...
 • Laboratorní metody testování kluzných ložisek spalovacích motorů 

  Loveček, Libor
  Cílem této práce je nastavit obdobné tribologické podmínky na různých úrovních testování a stanovit výsledné parametry, které lze srovnávat se speciálním testovacím zařízením určeným pro testování kluzných ložisek.
 • Měření tvrdosti a vrypové odolnosti pomocí univerzálního tribometru 

  Urbášek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření tvrdosti a vrypové odolnosti. Tyto zkoušky se standardně vykonávají pomocí jednoúčelových zařízení. Z konstrukčního hlediska lze tyto zkoušky realizovat i pomocí ...
 • Návrh a konstrukce zajišťovacího mechanismu ručního lisu 

  Runštuk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zajišťovacího bezpečnostního mechanismu ručního lisu. První část je věnována obecným pokynům při práci s ručními lisy. Druhá část je věnována ochranným zařízení pro ...