Now showing items 1-19 of 19

 • Bezkontaktní těsnění 

  Klimek, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

  Adam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...
 • Experimentální studium nestabilit mazacího filmu kluzného ložiska 

  Stifter, Jan
  Tato práce se zabývá experimentálním studiem nestabilit vyvolaných mazivem, které se vyskytují u rotorů uložených v kluzných ložiskách. V práci je čtenář nejprve obeznámen s vlastními nestabilitami víření a tlučení oleje. ...
 • Experimentální výzkum pískování v kontaktu kola a kolejnice 

  Machatka, Martin
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum parametrů pískování za účelem zlepšení adheze v kontaktu mezi kolem a kolejnicí. Pískování je aplikace pískovacího materiálu přímo do kontaktu kolo/kolejnice. ...
 • Experimentální zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic 

  Valena, Martin
  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji experimentálního zařízení pro měření vlnkovitosti kolejnic. V první části jsou popsány mechanismy vzniku a druhy vlnkovitosti, taktéž je zde možné najít rozbor měřících zařízení, ...
 • An Investigation on Adhesion Behavior of Solid Particles in Water Contaminated Wheel-Rail Contact 

  Kvarda, Daniel; Galas, Radovan; Omasta, Milan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-09-14)
  The objective of this study was to investigate the influence of solid particles of talc in water contaminated wheel-rail contact. The main aim was to identify situations where low adhesion can occur and define properties ...
 • Koncepční návrh dávkovače písku 

  Jíša, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...
 • Konstrukce pohonu linky na klíčení sladu 

  Pochylý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu linky a klíčení sladu. První část se věnuje charakteristice linky a také samotnému sladování. Druhá část této práce popisuje druhy klíčírenských technologií a převodů. ...
 • Konstrukce zařízení pro testování kluzných ložisek spalovacích motorů 

  Bedeč, Csaba
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovacího zařízení kluzných ložisek spalovacích motorů pro dynamické a statické zatěžování. V první části se zabývá analýzou geometrie, materiálů a možnými selháními těchto ...
 • Laboratorní metody testování kluzných ložisek spalovacích motorů 

  Loveček, Libor
  Cílem této práce je nastavit obdobné tribologické podmínky na různých úrovních testování a stanovit výsledné parametry, které lze srovnávat se speciálním testovacím zařízením určeným pro testování kluzných ložisek.
 • Opotřebení tvrdých povlaků 

  Černý, Libor
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem popisu základních technologických metod určených pro výrobu tvrdých povlaků. Aplikace tvrdých povlaků se provádí především z důvodu zlepšování tribologických vlastností součástí v ...
 • Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů 

  Omasta, Milan
  Tato disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazání za podmínek, které se vyskytují v záběru boků zubů hypoidního soukolí. Cílem je experimentálně popsat chování mazacího filmu a mechanismy jeho ...
 • Top-of-Rail Lubricants: Potential Risks and Benefits 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-06-05)
  Top-of-rail (TOR) lubricants represent modern approach for friction modification between wheel and rail. The main goal of this study was to investigate potential risks and benefits associated with the application of these ...
 • Utváření mazacího filmu u spékaných kovových dílů impregnovaných olejem 

  Látal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem utváření mazacího filmu u spékaných kovových dílů impregnovaných olejem. Tloušťka mazacího filmu v liniovém kontaktu je měřena pomocí metody optické interferometrie ...
 • Vliv klimatických podmínek na adhezi v kontaktu kola a kolejnice 

  Nohel, Rostislav
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum vlivu klimatických podmínek na adhezi kontaktu kola a kolejnice, kde klimatickými podmínkami jsou myšleny dva parametry, a to teplota okolního vzduchu a vzdušná ...
 • Vliv kontaminace a degradace maziva na chování mazacího filmu 

  Strnad, Jan
  Kontaminace a degradace maziva je jednou z hlavních příčin neočekávaného selhání tribologických uzlů. V důsledku toho se v praxi zavádí různé úrovně údržby, které vedou k prodloužení životnosti mazaného uzlu. Tyto systémy ...
 • Využití rapid prototypingu pro výrobu třecích těles 

  Pečenka, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled o využitelnosti aditivních technologií pro výrobu třecích těles. První část je věnována souhrnu aditivních metod a používaných druhů materiálů. V druhé části práce se nachází ...
 • Vývoj pískovacích jednotek pro kolejová vozidla 

  Matečka, Martin
  Diplomová práce se zabývá vývojem nových pískovacích jednotek pro daný typ kolejového vozidla. Pískování v kolejové dopravě je aplikace nejčastěji křemičitého písku do kontaktu kola a kolejnice. Díky své spolehlivosti se ...