Now showing items 1-20 of 62

 • Analytické vyjádření vlastností střídavých vinutí 

  Kubín, Tomáš
  Tuto bakalářskou práci tvoří přehledové schéma magnetických polí základních trojfázových vinutí. Je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou uvedeny základní typy vinutí a jejich spojování. Druhá část popisuje problematiku ...
 • Analýza drážního soustrojí motor - generator 

  Mánek, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnost využití modální analýzy v silnoproudé elektrotechnice. První část práce vysvětluje pojem CAD systémy a uvádí jejich základní rozdělení. Další část práce se věnuje programu Autodesk Inventor ...
 • Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru 

  Pavláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru. Práce je seřazena od základních poruch motoru, rovnic, matematické modely, druhy zpracování signálů, ...
 • Analýza vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Klíma, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu práce je rozebráno konstrukční uspořádání stroje a problematické oblasti. Velkým problémem se ukazuje napájení z frekvenčního měniče a ...
 • Analýza změny zátěže asynchronního motoru z měření statorových proudů 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení rotorové dynamiky asynchronního motoru, která může sloužit v budoucnu jako podklad pro funkční diagnostiku poháněné zátěže. Je zde podrobně probrána problematika připojeného časově ...
 • Axiální generátor pro malou vodní elektrárnu 

  Tauš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru s axiálním magnetickým tokem. První část je věnována přehledu strojů buzených permanentními magnety a porovnání axiálních strojů. V další části se práce zabývá návrhem ...
 • Dynamický model a odbuzení bezkartáčového synchronního generátoru 

  Chrobák, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu matematického modelu synchronního stroje. Na základě analýzy je v práci sestaven matematický model hlavního a budicího synchronního generátoru v bezkartáčovém systému buzení. ...
 • Elektrické servopohony pro kritické aplikace 

  Hubík, Vladimír
  Disertační práce na téma „Elektrické servopohony pro kritické aplikace“ ucelenou formou analyzuje požadavky a nové trendy v oblasti elektrických servopohonů v oblasti kritických aplikací v letectví. Práce se především ...
 • Elektromagnetický tlumič 

  Mikyska, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku získání elektrické energie z tlumení vibrací automobilu pomocí elektromagnetických tlumičů. Primárním využitím elektromagnetického tlumiče je výroba elektrické energie, kterou ...
 • Elektromagnetický tlumič s Halbachovým uspořádáním permanentních magnetů 

  Mikyska, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je výběr vhodného konstrukčního řešení elektromagnetického tlumiče s Halbachovým uspořádáním permanentních magnetů tak, aby bylo dosaženo co největšího výstupního výkonu pro dobíjení ...
 • Eliminace hluku šestipólového asynchronního motoru 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá hlukem elektromagnetického původu šestipólového trojfázového asynchronního motoru. Úkolem práce bylo provedení literární rešerše. Analýza problému obsahuje matematické výpočty v prostředí Matlab a ...
 • Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort ...
 • Kogenerační jednotka mikro výkonu v RD 

  Pusztai, Radek
  Bakalářská práce na téma ” Kogenerační jednotka mikro výkonu v rodinném domě “ se zabývá analýzou využitelnosti a ekonomické efektivnosti instalace KJ v RD. Výsledky a použité materiály se opírají o dlouholeté poznatky ...
 • Komplexní simulační model vibračního generátoru 

  Harapát, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou současného vývoje v oblasti energy harvesting projektů v leteckém průmyslu a v oblasti vibračních generátorů. Dále se soustředí na vytvoření komplexního simulačního modelu vibračního generátoru. ...
 • Load Torque Analysis of Induction Machine 

  Kroupa, Martin; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (MM publishing s.r.o, 2016-03-08)
  This paper is focused on the load torque evaluation of the induction machine. There is described the problem of load torque oscillations and its impact to other electromagnetic variables in induction machine. In this ...
 • Malý axiální motor pro čerpadlo 

  Lacina, David
  Tato práce je zaměřena na návrh motoru s axiálním magnetickým tokem tak, aby bylo možné tento motor použít jako přímý pohon čerpadla srdeční náhrady. Tato práce je rozdělena do několika částí, přičemž nejdříve se zabývá ...
 • Materiály pro vinutí elektrických strojů 

  Minks, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou náhrady mědi ve vinutí statoru asynchronního motoru hliníkem v několika variacích a jejich následným porovnáním. Jsou nastíněny výhody a nevýhody obou materiálů pro tuto aplikaci. Výchozím ...
 • Měření asynchronního motoru na eskalátoru 

  Pešová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem asynchronních motorů. Je zde uvedena stručná charakteristika a popis činnosti motoru a dále je práce zaměřena na postup při měření zatěžovacích charakteristik asynchronních motorů, ...
 • Mikrogenerátor 

  Pospíšil, Kamil
  Tato diplomová práce nastiňuje problematiku metody konečných prvků (FEM) počítačové podpory v elektrotechnické praxi. Zabývá se zde řešením při výpočtech elektrického a magnetického pole. Tento úkol lze řešit pomocí moderního ...