Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza automatického nastavování nástrojů u obráběcích center 

  Blažek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření nástrojů na CNC strojích. Možnostmi automatického ustavování nástrojů a zápisem potřebných informací do řídícího systému obráběcího centra.
 • Číslicové řízení obráběcích strojů 

  Dlouhý, Rostislav
  Tato práce je zaměřena na číslicové řízení obráběcích strojů. Jsou zde stručně porovnány řídicí systémy tří největších výrobců: Siemens, Fanuc a Heidenhain. Zhodnoceny jsou především výhody pro uživatele a možnosti dílenského ...
 • Deskripce multifunkčních a speciálních brousících strojů 

  Macků, Martin
  Tato práce se zabývá deskripcí multifunkčních a speciálních brousících strojů. Cílem této práce je popsat brousící stroje od jejich vzniku až po současnost a zároveň podrobněji rozebrat stavbu stroje a poukázat na možnosti ...
 • Konstrukce německé paralaktické montáže astronomického dalekohledu 

  Jančařík, Julius
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení německé paralaktické montáže astronomického dalekohledu s nosností do 20kg a to včetně náhonu obou os. Obsahem řešení je návrh variant pohonů montáží, konstrukční ...
 • Konstrukce soustruhu 

  Pařík, Zdeněk
  Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého soustruhu pro obrábění kovů, určeného převážně pro domácí použití. Její součástí je také rešerše soustruhů stejné kategorie, které se nachází na našem trhu. V práci ...
 • Konstrukční celky bioprotéz horních končetin 

  Mužný, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaobírá bioprotézami horních končetin. Cílem práce je vytvořit přehled o rozdělení a typech protéz a jejich jednotlivých konstrukčních prvcích. Zejména se pak věnuje problematice myoelektrických ...
 • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

  Kolaja, Radim
  Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a rozdělením konstrukčních prvků stavby lineárních posuvových soustav, které jsou důležitým článkem ve stavbě obráběcích strojů ve výrobním procesu. Rozebírá jednotlivé aplikované ...
 • Metody 3D laserového skenování obrobků ve výrobním procesu 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na problematiku 3D laserového skenování obrobků, jako jedné z možností postprocesní kontroly. Po uvedení základních principů pro získání 3D modelu tělesa, následuje popsání hlavních komponentů těchto ...
 • Návrh automatického zařízení pro spojování ráfků jízdních kol 

  Ocelík, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá přiblížením problematiky výroby cyklistických ráfků a popisuje úskalí, se kterými se výrobci ráfků setkávají. Další část práce analyzuje technologické možností spojení zakružených profilů ráfků a ...
 • Optimalizace předmontáže planetových koleček 

  Krejcar, Pavel
  Cílem mé diplomové práce je za spolupráce s pracovníky Linde Pohony s.r.o. navrhnout realizaci strojní kontroly předmontovaných koleček planetové převodovky na přítomnost jistícího kroužku formou kamer nebo kamerových ...
 • Paralelní kinematické struktury výrobních strojů 

  Cvejn, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace výrobních strojů s paralelní kinematikou. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Důraz byl kladen na jejich historický vývoj, ...
 • Použití měřících sond (nástrojové a obrobkové) pro stroje z produkce TOS KUŘIM 

  Kohút, Josef
  Práce má seznámit čtenáře se základním rozdělením sond pro měření obrobků a nástrojů. Zejména pak v oblasti měření na CNC obráběcích centrech. Je zde uvedeno jejich třídění jak z hlediska principu funkce senzorů a druhu ...
 • Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center 

  Rolenc, Martin
  Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center Tato diplomová práce pojednává o možnostech použití dotykových sond, především pak sond nástrojových . Teoretická část se zabývá principy, na ...
 • Rešerše měřících systémů a metod automatické kontroly obrobků u obráběcích center 

  Hrabal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ustavováním nově vkládaných obrobků do obráběcích center a měření během i po skončení obrábění. Tento proces se děje za použití kontaktních sond a bezdotykových měřících zařízení. Výsledkem ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Mank, Slavomír
  Táto práca sa zaoberá spôsobmi upínania nástrojov vo frézovacích strojoch. Je v nej obsiahnuté základné rozdelenie nástrojových upínačov a sú v nej popísané možné spôsoby upínania nástrojových upínačov vo vretene obrábacieho ...
 • Rešerše souřadnicových měřících strojů CMM a měřících ramen CMMs. 

  Dolák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu, vědy, ale také lékařství. Hlavní strukturu práce tvoří seznámení s těmito stroji, jejich historie a ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Pivoda, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehledné rozdělení zásobníků a manipulátorů používaných při výměně nástroje u obráběcích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Trendy současného vývoje automatické výměny obrobků 

  Laurenc, Filip
  Tématem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se uceleným roztříděním prvků užívaných při automatické výměně obrobků u obráběcích center. Rešerše popisuje a třídí prvky těchto systémů. Po obecné části následují ...
 • Třískové hospodářství obráběcího stroje 

  Hon, Pavel
  Tato práce je rozdělena do tří částí – teoretický přehled součástí třískového hospodářství, návrh třískového hospodářství zadaného výrobního úseku a návrh konstrukce třískového dopravníku pro zadaný obráběcího stroje. ...