Now showing items 1-20 of 32

 • 8D report jako nástroj pro zvyšování kvality výroby 

  Machová, Lenka
  Bakalářka práce pojednává o kvalitě jako o nástroji pro zefektivnění výroby. Dále rozebírá jednotlivé metody vhodné ke zvyšování kvality a tyto podrobně popisuje. Z těchto metod je vybraná metoda 8D , která je následně ...
 • Analýza výkonnosti procesu 

  Opočenská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu systému managementu kvality ve společnosti TRANSELCO CZ s. r. o. Pro tyto účely bylo potřeba zmapovat stávající procesy, přezkoumat dokumentaci a následně provést ...
 • Diagnostika obráběcích strojů ve firemní praxi 

  Dresler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou obráběcích strojů ve firemní praxi. V práci je popsána technická diagnostika a popis vybraných metod technické diagnostiky. V rámci této práce bylo provedeno měření na obráběcích ...
 • Informační systém v údržbě 

  Lang, Karel
  Cílem této bakalářské práce je prověřit možnosti použití různých informačních systémů při řízení podnikové údržby a aplikovat tyto poznatky na současný způsob řízení údržby ve společnosti Megatech Industries Hlinsko. První ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost 

  Sláma, Eduard
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s problematikou kvality a konkurenceschopnosti a vzájemnými souvislostmi mezi nimi. Dále poté se základními druhy řízení kvality, kterými jsou filosofie TQM a normy ISO řady 9000. Konečné ...
 • Kvalita – podmínka konkurenceschopnosti 

  Pokorný, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se kvality – podmínky konkurenceschopnosti. V úvodních kapitolách jsou definovány klíčové pojmy s následnou charakteristikou výrobku. Další kapitoly jsou věnovány rozboru ...
 • Management a inženýrství údržby 

  Pšenková, Tereza
  Předmětem mé bakalářské práce „Management a inženýrství údržby“ je seznámení se s teorií údržby a jejím začlenění v podniku. Teoretická část se zaobírá základními pojmy a metodami řízení od údržby po poruše po komplexní ...
 • Management spolehlivosti 

  Brlica, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu spolehlivosti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti spolehlivosti, je popsán vztah spolehlivosti vzhledem ke kvalitě a detailně rozebrán systém ...
 • Metodologie Six Sigma v průmyslu 

  Kubíček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu ...
 • Metody analýzy spolehlivosti 

  Ptáčková, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá metodami analýzy spolehlivosti. V teoretické části práce jsou popsány nejčastěji využívané metody analýzy spolehlivosti. Následně byla vybrána jedna z těchto metod, konkrétně metoda FMEA, a ...
 • Moderní přístupy v údržbě 

  Pšenková, Tereza
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Matoušek, David
  Cílem této bakalářské práce je rešeršně popsat průběh manažerského plánování a zlepšování kvality. Práce začíná popsáním základních pojmů týkajících se tématu a jejich rozvedení. Dále pokračuje fází plánování kvality, kde ...
 • Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje 

  Borunský, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zařízení pro plnění tub. Práce se soustředí na analýzu současného stavu stroje, návrh inovace s ohledem na dané vstupní parametry, provedení konstrukčních výpočtů, vypracování výkresové ...
 • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

  Durda, Tomáš
  Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...
 • Použití metody RCM v údržbě strojů 

  Ludvík, Radek
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá údržbou, u které popisuje její historický vývoj a její základní systémy. Poté vysvětluje s údržbou spojené pojmy, jako jsou vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Dále se práce ...
 • Použití metody TPM v údržbě strojů 

  Velebová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o použití metody TPM (Total Productive Maintenance) v údržbě strojů. Teoretická část se zabývá údržbou a je zde popsán vývoj, význam a použití metody TPM. Praktická část popisuje aktuální stav ...
 • Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli 

  Lojková, Pavlína
  Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je realizován návrh ...
 • Prediktivní systém údržby výrobních strojů ve strojírenské praxi 

  Rázgová, Benedikta
  Táto bakalárska práca pojednáva o prediktívnej údržbe výrobných strojov v strojárenskej praxi. V prvej časti práce sa rieši problematika v teoretickej rovine, je tu popísaná údržba obecne a metódy technickej diagnostiky ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Plančar, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se systémem údržby, rozdělením a typech údržby ve strojírenských společnostech. Především seznámení s principy údržby metodou TPM.
 • Principy údržby metodou TPM 

  Kartali, Csaba
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem údržby, historickým vývojem údržby a popisem jednotlivých systémů údržby. Dále je v něm provedeno stručné porovnání novodobých údržbářských metod RCM a TPM, rozbor ...