Now showing items 1-20 of 88

 • 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje 

  Kováč, Martin
  V diplomovej práci sa autor zaoberá problematikou simulácii elektromagnetických polí ako aj ich použitím v elektrotechnickej praxi pri návrhu elektrotechnických zariadení. V prvej časti práce je pojednávané o 3 programoch ...
 • Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn 

  Bártů, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku silových účinků magnetického pole zkratového proudu. V první části práce bylo úkolem provést analýzu vzájemného silového působení tří fázových přípojnic během třípólového ...
 • Analýza měření frekvence a RoCoF v simulačních programech 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocování frekvence a její derivace v simulačních programech. Cílem práce bylo porovnat hodnoty obdržené ve třech různých programech (PSS/E, PSCAD, MODES). V testovací síti IEEE 39 ...
 • Analýza provozu trakční napájecí stanice 

  Lakomý, Marek
  Práce se zabývá analýzou chodu kombinované trakční napájecí stanice. První kapitola nabízí rozbor tuzemských trakčních soustav a detailně popisuje konkrétní stanici. Následující kapitola navazuje na první tak, že získané ...
 • Analýza statického a dynamického namáhání stávající rozvodny 110 kV pro zvýšení zkratové odolnosti 

  Balák, Dušan
  Tato práce se zabývá výpočtem statického a dynamického namáhání trubkových a lanových vodičů v rozvodnách VVN v souladu s normami ČSN EN 60865-1 ed. 2 a ČSN EN 50341-1 ed. 2. Výpočty jsou provedeny pomocí vytvořeného ...
 • Analýza vlastností profilových vodičů pro přípojnice rozvodných zařízení 

  Domes, František
  Kontrola přípojnicového systému proti účinkům zkratových proudů i proudů za normálního provozu je důležitá jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska ekonomického. Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem oteplení pásového ...
 • Analýza výskytu neoprávněných odběrů při užití on-line spotřeby za pomocí plošné instalace dálkových odečtů 

  Samuel, Tomáš
  Cílem této práce je seznámení s analýzou neoprávněných odběrů při použití metodiky snímání on-line spotřeby elektrické energie pomocí plošné instalace speciálních elektroměrů s možností dálkových odečtů. S touto metodou ...
 • Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení 

  Kuba, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou nesymetrického zatížení generátorů a ochranou při tomto abnormálním provozním stavu. V úvodu je popsáno, proč je důležité se touto problematikou zabývat. Teoretická část práce rozebírá ...
 • Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení 

  Babík, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou pôsobenia nesymetrického zaťaženia na generátor a princípom jeho chránenia. Najprv popisuje všeobecné rozdelenie prevádzkových porúch a abnormálnych stavov generátora. Následne za zaoberá ...
 • Chránění generátoru při ztrátě buzení 

  Čáslava, Jiří
  ABSTRAKT Úkolem této práce je vytvoření teoretického rozboru problematiky budících a odbuzovacích soustav synchronních alternátorů, rozbor jejich funkcí, a problematiky jejich poruch, s čímž souvisí následný rozbor ...
 • Chránění paralelních a souběžných vedení vvn distanční ochranou 

  Muhayimana, Obed
  Chránění paralelních a souběžných vedení je skutečně problematické z důvodů účinku vzájemné indukčnosti vedení v souběhu, odporu poruchy nebo rozložení zpětného proudu poruchy, které zkreslují impedanci jednofázové poruchy ...
 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Bukvišová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chránění výkonového transformátoru a podrobněji se zaměřuje na ochranu rozdílovou. Vysvětluje její princip a blíže seznamuje s nastavením vypínací charakteristiky, přičemž je uveden ...
 • Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy 

  Sýkora, Martin
  Na venkovní vedení působí dodatečným zatížením vítr a námraza. Ty mohou být nepříznivým faktorem pro venkovní vedení elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými klimatickými jevy a rozebírá možnosti ...
 • Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy 

  Petr, Pavel
  Venkovní elektrické vedení jsou zařízení na přenos elektrické energie, které musí odolávat mechanickému a elektrickému namáhání. Kritériem správného návrhu venkovního vedení je kontrola tzv. mezních stavů zatížení. Tato ...
 • Detekce elektrického oblouku 

  Fendrychová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku analýzy signálů za účelem detekce poruchového oblouku, přičemž analýza signálů je prováděna v časové, frekvenční a smíšené časově-frekvenční oblasti. Práce stručně shrnuje ...
 • Dimenzování a kontrola venkovního vedení 

  Chrástek, Radim
  Venkovní vedení musí vyhovovat řadě požadavků, aby všechny jeho části bezpečně odolaly mechanickému a elektrickému namáhání. Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým namáháním. Nejprve budou odvozeny potřebné vztahy pro ...
 • Dimenzování kotevních úseků venkovních vedení vn 

  Křepela, Pavel
  K distribuci elektrické energie v hladině vysokého napětí se v převážně většině využívá v České republice nadzemních vedení. Tato diplomová práce se věnuje teoretickým a praktickým poznatkům s projekcí a výstavbou těchto ...
 • Dimenzování vodičů venkovního vedení podle ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 

  Dostál, Martin
  Venkovní elektrické vedení musí být navrženo tak, aby odolalo řadě vlivů. Tyto vlivy jsou mechanické, které jsou za normálních podmínek provozu způsobeny především větrem a námrazou, a elektrické. Všechny části elektrického ...
 • Elektrické napájení silničního tunelu 

  Kloc, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku napájení silničního tunelu elektrickou energií. V práci jsou popsána obecná pravidla a požadavky, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky elektrické energie pro tunelové stavby. ...
 • Fázování generátoru pomocí funkce "synchro-check" terminálu vývodového pole 

  Gregr, Tomáš
  Úkolem této práce je teoretický rozbor problematiky paralelního chodu elektrických sítí a připojování synchronních alternátorů k elektrizační soustavě. Seznámení se se stávajícími způsoby připojování synchronních alternátorů ...