Now showing items 1-6 of 6

 • Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR 

  Cvečka, Tomáš
  Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně násypů pozemních komunikací 

  Juchelková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby stanovení míry namrzavosti zemin a materiálů v podloží pozemních komunikací. Teoretická část srovnává způsoby zkoušení míry namrzavosti v České republice a vybraných zemích Evropské ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací 

  Puda, Adam
  Bakalářská práce se v teoretické části věnuje deformacím způsobených účinkem mrazu, především však mrazovým zdvihům, jejich postupným rozvojem a faktory ovlivňující jejich vznik. Dále rozdílnými způsoby měření míry namrzavosti ...
 • Návrh stmelených směsí do vozovek 

  Hepner, Urban
  Bakalárska práca sa venuje sledovaniu vlyvu tvaru skúšobného telesa stmelených zmesí pri skúšaní pevnosti v prostom tlaku. Teoretická časť práce sa venuje stmeleným zmesiam hydraulickým spojivom, skuške pevnosti v prostom ...
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Úprava zemin v podloží vozovek 

  Šefránková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou nevhodných zemin v podloží vozovek. Teoretická část popisuje technologie úpravy a materiály používané pro zlepšení zemin u nás a v zahraničí. Hlavním cílem praktické části je sledovat ...