Now showing items 1-20 of 116

 • Acyklická komunikace po Profinetu mezi měniči Sinamics a PLC řady Simatic S7-1200 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá acyklickou komunikací PLC Simatic S7-1200 a frekvenčních měničů Sinamics od společnosti Siemens. Práce popisuje možnosti propojení a způsoby komunikace těchto systémů po průmyslové sběrnici Profinet a ...
 • Algoritmy pro operativní plánování výroby 

  Kršák, Pavol
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problematiky operatívneho plánovania výroby. Úče- lom práce je prezentovať problematiku operatívneho plánovania výroby a následný ná- vrh a realizácia plánovacích algoritmov v jazyku ...
 • Analýza rizik elektricky ovládaného stroje 

  Fiala, Václav
  Práce se zabývá analýzou rizik a následně jejich odstraněním u elektricky ovládaných strojů, konkrétně poloautomatickým parkovacím zařízením, z hlediska konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů. V ...
 • Aplikace pro generování PLC programů pomocí TIA Openness 

  Janeček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace umožňující generování PLC a HMI programů pomocí TIA Openness. Aplikace je naprogramována tak, aby byla separována logika od grafiky, což je výhodné při případné obměně ...
 • Aplikace pro šaržové řízení procesu 

  Modlitba, Martin
  V bakalářské práci je řešeno téma aplikace pro šaržové řízení procesu. Po úvodní předmluvě následuje popis normy ČSN EN 61512-1, jenž je základem pro správnost řešení šaržového řízení. V následující části je za pomoci ...
 • Aplikace systému InTouch pro ovládání portálového jeřábu 

  Diblíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením SW pro ovládání a vizualizaci (SCADA) laboratorního modelu portálového jeřábu pomocí systému InTouch. Dále připojení modelu jeřábu na PLC a vytvoření funkčního programu v jazyku STEP7. ...
 • Automatické řízení závlahového systému 

  Voda, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým řízením zavlažovacího systému pro celkem 12 sekcí zahrady. Hlavními požadavky na systém jsou variabilita nastavení závlahy a možnost servisního ovládání. Řízení závlahy bude zajišťovat PLC ...
 • Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol 

  Hubený, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro testovací linku využívající ultrazvukové defektoskopie a magnetické práškové defektoskopie. Testovací linka je určena pro nedestruktivní testování ...
 • Automatizace tvorby SW řídicích systémů 

  Sysel, Radek
  Diplomová práce pojednává o průběhu návrhu složitých objektů v automatizaci a jejich rychlého zařazení do celé procesní technologie. Ukazuje průběh tvorby od databázového modelu po generování do SCADA aplikace. Cílem práce ...
 • Automatizace varny pivovaru 

  Krykorka, Daniel
  Diplomová práce se zabývá automatizací varny pivovaru v Ústeckém kraji. První část práce popisuje technologií vaření piva. Druhá část rozebírá provedené změny v technologii a zavedení vzdálené správy. Dále je podrobně ...
 • Automatizované testovací zařízení pro výstupní kontrolu výrobků 

  Vítek, Radim
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro automatickou kontrolu výrobků. Popisuje různé přístupy k testování elektronických výrobků ve výrobě. Popisuje jejich výhody a nevýhody. Hlavní část práce je věnována samotnému ...
 • BATCH systémy 

  Beránek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na dávkové systémy. V teoretické části je stručně popsána filozofie dávkových systémů a norma ANSI/ISA 88, která je významným dokumentem v dávkovém řízení. V další části je popsáno několik ...
 • Decentralizované řízení jeřábu pomocí PLC SIMATIC 

  Ribka, Jan
  Tato diplomová práce, nazvaná „Decentralizované řízení jeřábu pomocí PLC SIMATIC“, pojednává o celkovém návrhu decentralizovaného řídicího systému průmyslového procesu pomocí PLC SIMATIC. Koncepce tohoto systému je uvedena ...
 • Digitální regulátor pro ohřev lisu dřevotřísky na bázi Simatic S7-1500, TIA Portal V12 

  Lesák, Michal
  Předložená bakalářská práce se věnuje návrhu Digitální regulátor pro ohřev lisu pro lisování dřevotřísky. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části praktické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků ...
 • Distribuovaný řídicí systém pro PID regulaci v hydraulickém modelu 

  Faltus, Ivo
  Práce se zabývá vytvořením a oživením hydraulického modelu, potřebného k napuštění teplé kapaliny a poté její zchlazení pomocí studené vody. V první části jsou uvedeny teoretické informace, které jsou potřebné pro vypracování ...
 • Distribuovaný řídící systém pro funkci laboratorního hydraulického modelu. 

  Janda, Tomáš
  V první části této bakalářské práce jsou uvedeny obecné informace o distribuovaných řídících systémech, se zaměřením především na jejich komunikační systémy. Druhá část je věnována hardwarovým zařízením. Popsána je jejich ...
 • Elektroprojekt a řízení montážní linky 

  Tuka, Marián
  Obsahom tejto diplomovej práce je popis poloautomatickej montáţnej linky, popis návrhu a realizácie elektroprojektu vrátane rozvádzača a ovládacieho panelu spolu s popisom návrhu a realizácie riadiaceho systému vrátane ...
 • Elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je elektrozapojení a řízení hydraulického lisu s topnými deskami. V práci je provedena specifikace řídicího systému a specifikace softwaru pro daný typ lisu. Dále je v práci proveden návrh řešení regulace ...
 • Funkční bloky pro Simatic S7-300 s Sinamics S120 v polohových aplikacích 

  Hložek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit sadu funkčních bloků a funkcí, pomocí nichž by komunikoval programovatelný automat (PLC) Siemens S7-300 s frekvenčním měničem Siemens Sinamics S120. Komunikace mezi těmito dvěma ...
 • Funkční bloky pro Simatic S7-300 s Sinamics S120 v rychlostních aplikacích 

  Vacek, Jakub
  Dokument obsahuje základní informace o frekvenčním měniči SINAMICS S120, modulárním PLC SIMATIC S7-300 a programu SIMATIC STEP 7. Dále je součástí dokumentu funkční blok Standard telegram 9 a sada funkcí (Move Absolute, ...