Now showing items 1-16 of 16

 • Anaerobní fermentace kalů z výroby buničiny a krmného droždí 

  Řezáč, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vytipovat vhodné, v lokalitě dostupné suroviny ke společné kofermentaci s kaly z výroby buničiny a krmného droždí v podniku Biocel Paskov a.s.. Úvodní kapitoly stručně popisují mechanismy vzniku ...
 • Biologické čištění odpadních vod 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou čištění odpadní vody ve fázi přítoku předčištěné vody do biologické části čistírny odpadních vod. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a výpočtové. Teoretická část pojednává o ...
 • Biologické čištění odpadních vod 

  Rolenc, Martin
  Bakalářská práce pojednává o biologickém čištění odpadních vod. Tento proces je popsán na názorném příkladu čistírny odpadních vod v obci Svatobořice – Mistřín. Především je pak zaměřena na proces aktivace, při kterém ...
 • Bioplyn jako palivo pro kogenerační jednotky 

  Domanský, David
  Cílem této bakalářské práce je popis využití bioplynu jako paliva pro kogenerační jednotky. Úvodní část je zaměřena na vznik bioplynu, jeho využití v praxi a skladování. Hlavní část se zabývá principem kogenerační technologie ...
 • Chemické složení bioplynu 

  Čekanová, Adéla
  Náplní předkládané práce je popis chemického složení bioplynu s následným analyzováním jednotlivých složek, zejména těch majoritních, s využitím různých metod analýzy plynů. Hlavní důraz je přitom kladen na ty složky ...
 • Eliminace kurzového rizika pro exportně orientovaný podnik 

  Pěček, Jan
  Práce se zaměřuje na eliminování kurzového rizika a možné způsoby jeho zajištění s ohledem na aktuální situaci v České republice a šířící se ekonomické krizi v roce 2009. Je v ní obsažen přehled možných finančních derivátů ...
 • Komunikační strategie firmy Racio, s.r.o. 

  Grandič, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce Komunikační strategie firmy Racio je analýza marketingové komunikace u firmy Racio, s.r.o. V první části své práce se věnuji teoretickým východiskům, především průběhu celé marketingové komunikace. ...
 • Legislativa zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů 

  Pešl, Milan
  Cílem této práce je seznámení s problematikou legislativy zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Legislativa v oblasti nakládání s bioodpadem v ČR a EU je roztříděna do jednotlivých zákonů a směrnic, ...
 • Návrh bioplynové stanice 

  Kocián, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých ...
 • Porovnání aeračních elementů 

  Stříž, Michal
  Náplní předložené práce je srovnání používaných aeračních elementů v aktivačních nádržích při biologickém čištění odpadních vod. Aby bylo možno srovnávat, je v práci popsáno a vysvětleno: ? základní rozdělení a funkce ...
 • Tepelná bilance anaerobní části ČOV 

  Řezáč, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem anaerobní stabilizace kalu produkovaného komunální aktivační ČOV. Pro danou komunální ČOV s mezofilní stabilizací. První část je věnována obecnému pojednání o ČOV anaerobnímu procesu ...
 • Úprava kalů z čistíren odpadních vod před jejich dalším využitím 

  Pěček, Jan
  Průmyslová výroba buničiny je velmi energeticky náročná. Snahou je co nejvíce využít vloženou energii, vložené suroviny a minimalizovat odpad. Vedle vlastního produktu - buničiny vzniká velké množství organicky znečištěných ...
 • Využití biologicky rozložitelného odpadu 

  Švec, Jan
  Cílem této práce je shrnutí aktuální situace problematiky využívání biologicky rozložitelných odpadů. Úvodní kapitoly se zabývají popisem druhů biologicky rozložitelného odpadu. V hlavní části jsou popsány způsoby zpracování ...
 • Výtěžnost bioplynu z různých druhů substrátů 

  Lavický, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je popis výtěžnosti bioplynu z různých druhů substrátů. V úvodní části jsou zpracována základní fakta o anaerobní technologii, princip tvorby bioplynu a využití bioplynu v praxi. Hlavní část ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Bílek, Vít
  Tato práce se zabývá přehledem metod zpracování a využití biomasy. Popisuje technologie pro energetické využití biomasy. Část práce je věnována energetickým plodinám a ostatním zdrojům biomasy
 • Ztráty v potrubí průtokem směsných substrátů. 

  Vlasák, Bohdan
  Úvodní část této práce je věnována teoretickému popisu, principu a stavbě bioplynových stanic, které vyžadují řešení celé řady rozdílných problémů. Jeden specifický blok těchto problémů je doprava směsných substrátů různých ...