Now showing items 1-20 of 25

 • Ekonomické aspekty stavby a provozu tepelné elektrárny na biomasu 

  Špinar, Marek
  Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde byly zpracovány první dva body zadání práce, tedy problematika využití biomasy v energetice a kvantifikace potřeby biomasy pro energetickou výrobnu definovaného výkonu. Nyní ...
 • Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod 

  Leksa, František
  Práce uvádí základní informace z oblasti malých čistíren odpadních vod. Dále se zabývá teoretickým popisem problematiky slunečního záření a přináší popis tvorby modelu fotovoltaického článku a vybraného druhu baterie. Na ...
 • Energetický systém pro energeticky nezávislý objekt 

  Kaňovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem energetického systému pro energeticky nezávislý objekt - rodinný dům. Nejprve jsou definovány výchozí parametry pro dům a je popsán vliv umístění domu v krajině na tepelné ztráty ...
 • Možnosti regulace obnovitelných zdrojů elektrické energie 

  Pavlíček, Jiří
  Práce se zabývá možnostmi regulace obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na způsoby řízení obnovitelných zdrojů a možnosti jejich regulace. Udává podíl jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektrické ...
 • Možnosti využití alternativních decentralizovaných zdrojů energie 

  Pitron, Jiří
  Tato diplomová práce se zaobírá možností využití alternativních decentralizovaných zdrojů energie. V první kapitole této práce je popsána současná energetická situace v ČR a zamyšlení nad určitou predikcí spotřeby elektrické ...
 • Možnosti využití malé vodní elektrárny v rámci čistírny odpadních vod 

  Krúpa, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na možnosti využitia malej vodnej elektrárne v rámci čistiarne odpadových vôd. Prvá časť oboznamuje s teóriu čistiarní odpadových vôd, malých vodných elektrární, turbín a generátorov. V ...
 • Návrh a realizace systémové elektroinstalace v bytové jednotce s vizualizací 

  Valo, Marek
  Tato práce se zabývá jak projektováním klasické a systémové elektroinstalace tak i jejich realizací a vizualizačním prostředím pro její obsluhu. Cílem této práce je realizovat projekt stávající silnoproudé a slaboproudé ...
 • Návrh aplikace radiofrekvenčního řídicího systému xComfort v moderní budově 

  Marek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí elektroinstalace rodinného domu a implementace radiofrekvenčního systému xComfort firmy Eaton pro inteligentní elektroinstalace. Tento systém byl zvolen s ohledem na zadání investora ...
 • Návrh elektroinstalace polyfunkčního domu 

  Sladký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kancelářských prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyř ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu 

  Kattauer, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. První část se zabývá slunečním zářením na území České republiky, fotovoltaickou přeměnou a elektrickými vlastnostmi solárních ...
 • Návrh fotovoltaického systému a jeho ekonomické hodnocení 

  Hausner, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaického systému na střeše panelového domu. V teoretické části je nejprve rozebrána současná technologie fotovoltaických článků a panelů. Dále jsou rozebrány současné legislativní ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Steidl, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Kokeš, Petr
  Práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v konkrétní lokalitě. V první části se nachází popis lokality, následuje vyhodnocení hydroenergetického potenciálu daného vodního toku, popis řešení vtokového objektu ...
 • Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE 

  Novák, Michael
  Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je projektová dokumentace ...
 • Návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům 

  Mareček, Jan
  Tato práce se zabývá seznámením se současným stavem fotovoltaického systému a jeho návrhem pro rodinný dům. Popisuje princip, složení a použití fotovoltaického článku. Seznamuje s rozdělením fotovoltaických systémů a měničů ...
 • Optimalizace spolupráce elektrárenských bloků 

  Smarž, Patrik
  Táto bakalárska práca sa v úvode zaoberá základnými pojmami používanými v energetických výrobniach. Bližšie popisuje pojmy: práca, výkon a účinnosť. V ďalšej časti sa zaoberá základným tepelným obehom kondenzačnej elektrárne ...
 • Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda 

  Maléř, Kryštof
  Cílem této práce je navrhnout a sestavit fyzikální model tepelného čerpadla koncepce vzduch-voda. První část se zaměřuje na popis principu tepelných čerpadel a jejich jednotlivých druhů. Další část se zabývá návrhem tepelného ...
 • Simulace provozních vlastností tepelných čerpadel 

  Lahvička, Juraj
  Táto práca je zameraná na návrh a realizáciu software pre simuláciu prevádzkových vlastností tepelných čerpadiel a spracovanie dát z merania. Práca rozoberá problematiku tepelných čerpadiel, ako ich princíp funkčnosti, ...
 • Softwarové nástroje pro tvorbu projektové dokumentace 

  Dirbák, Štefan
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softwarových nástrojov pre tvorbu projektovej dokumentácie. Nachádza sa v nej úvod do projektovej dokumentácie, kde je zobrazená jej história, časový sled tvorby, či prínosy pre ...
 • Střešní fotovoltaický systém a jeho efektivní návratnost 

  Burián, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití střešního fotovoltaického systému jako investičního projektu. V úvodní části je popsán obecný princip fotovoltaické přeměny a možná využitelnost slunečního záření v rámci ...