Now showing items 1-20 of 50

 • Aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyprem 

  Pěta, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Kyperskou republikou. Zaměřuje se na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. Najdeme v ní popis historického vývoje dvojího zdanění a základní ...
 • Daňové a účetní aspekty cryptoměnových operací 

  Novotný, Ladislav
  Tato práce se zabývá charakteristikou účetní a daňové problematiky cryptoměnových operací – kryptoměn. Práce charakterizuje vlastnosti a principy fungování kryptoměn. Dále podrobně popisuje právní, účetní a daňovou ...
 • Efficiency of Mergers of Mechanical Engineering Companies in the Czech Republic 

  Režňáková, Mária; Pěta, Jan (De Gruyter, 2016-12-17)
  This paper presents the research results in the field of the efficiency of mergers and acquisitions in the mechanical engineering industry of the Czech Republic. The aim of this paper is to determine whether mergers taking ...
 • The factors driving the synergy value in mergers of mechanical engineering companies in the Czech Republic 

  Režňáková, Mária; Pěta, Jan (Centre of Sociological Research, 2018-09-04)
  Research into factors that influence the outcome of mergers and acquisitions conducted over a few past decades focused on two areas, one being the forecasting of the volume of expected investments, the other investigating ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Kotulánová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku stavební společnosti XXX, s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti v letech 2012-2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných informací ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Maraczková, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace ve společnosti pod fiktivním názvem ABC, s. r. o. pomocí ukazatelů finanční analýzy za posledních pět let. Veškerá data použita pro analýzu vychází z poskytnutých ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strašáková, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve vybraném podniku STRA spol. s r.o. za roky 2013 až 2017 a následné návrhy na její zlepšení. Teoretická část práce se zaměřuje na stanovení cílů, postupů a dále ...
 • Identifikace synergií při fúzích strojírenských podniků 

  Pěta, Jan
  Disertační práce pojednává o přístupech k určení hodnoty synergií společností realizujících fúzi ve strojírenském průmyslu v České republice. Toto téma bylo zvoleno z důvodu vysokého počtu uskutečňovaných fúzí a nedosažení ...
 • Metodika rozšíření konsolidačního celku 

  Zajičková, Ľubica
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou rozšírenia konsolidačného celku. Národná úprava postupne preberá radu prvkov obsiahnutých v medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva, ale napriek tomu existuje rada rozdielov ...
 • Mezinárodní zdaňování dividend 

  Nedomová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování dividend z pohledu právnických osob. S přihlédnutím k šíři tématu je práce zaměřena na zdaňování dividend, které plynou právnické osobě se sídlem či místem vedení na ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí zákonných opravných položek k pohledávkám 

  Němcová Kotoučková, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pohledávek z pohledu občanského zákoníku, zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů s důrazem kladeným na rizikové pohledávky. V souvislosti s touto problematikou je zájem ...
 • OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU 

  Drahotušská, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby pořízení dlouhodobého majetku – nového osobního automobilu. Zkoumá, jak pořízení dlouhodobého majetku ovlivní výši základu daně, pokud bude pořízen z vlastních prostředků, pomocí ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Tichá, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů, které se problematiky týkají. Analytická část ukazuje ...
 • Řízení pohledávek v bance 

  Letovská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce obsahuje teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se řízení pohledávek. Analytická část se zabývá současnou ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Fischer, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného nastavení systému řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Na základě výsledků provedených analýz pohledávek a jejich systému řízení, byla navržena zejména ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Šťastná, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. V teoretické části jsou popsány způsoby, kterými lze předcházet problémovým pohledávkám, popřípadě jak je řešit. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pauříková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá charakteristikou základních pojmů. V analytické části je ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pospěchová, Marie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek v obchodní korporaci a to především těch pohledávek, které již mají uplynulou dobu splatnosti. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Burková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy a rozboru pohledávek ve společnosti jsou zde navrhnuta opatření, ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zajičková, Ľubica
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia obchodných pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Hlavným cieľom je analýza prístupu konkrétnej kapitálovej spoločnosti k obchodným pohľadávkam a spôsobe ich zaistenia, aby ...