Now showing items 1-20 of 24

 • Aplikace pro geotagging fotografií 

  Pavelková, Alena
  Tato práce se zabývá geotaggingem fotografií, tedy určováním a zaznamenáváním jejich pozice. Jsou zde popsány různé způsoby geotaggingu a vysvětleny související pojmy a technologie k němu potřebné. Je zde uvedeno několik ...
 • Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data 

  Matera, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implemetovat multiplatformní aplikaci tréninkového deníku využívajícího GPS data. První část práce je věnovaná teorii sportovního tréninku, vedení tréninkového deníku a GPS technologii. Ve ...
 • Databázový archív obrazových medicínských dat 

  Lerch, Kamil
  Práce se zabývá problematikou správy a zobrazení medicínských obrazových dat. Analyzuje problém získání informací z medicínského  formátu DICOM a jejich efektivní ukládání. Systém je navržen jako aplikace s grafickým ...
 • Detekce oblohy v obraze a videu 

  Vojáček, Cyril
  Práce pojednává o problému detekce oblohy v obraze a videu. Je zde popsána vybraná metoda, použitá k vytvoření aplikace. Pozornost je také věnována jejímu možnému vylepšení. Výsledkem je aplikace, která je schopná detekovat ...
 • Detekce ohně v obraze a videu 

  Poledník, Tomáš
  Táto bakalářská práce se zabývá detekcí ohně v obraze a videu. Pozornost je věnována již existujícím metodám a známým přístupům k detekci ohně. Na základe analýzy popsaných metod je pak navržen, implementován a otestován ...
 • Detekce zeleně v obraze 

  Černá, Tereza
  Tato práce se zabývá detekcí vegetace v obraze. Jsou zde popsány přístupy k detekci vegetace. Pro vytvoření aplikace byla vybrána metoda detekce trávy ve videu v reálném čase. V práci je navrhnut nový způsob vyhodnocení ...
 • Hloubková mapa z dvojice obrazů 

  Raab, Filip
  Tato práce popisuje proces vytváření hloubkové mapy. K vytváření využívá mapy disparity. V teoretické části jsou popsány základní metody vytváření mapy disparit a její přepočet na hloubkovou mapu. Je učiněno rozhodnutí ...
 • Informační systém pro překladatelské sdružení 

  Neřold, Jan
  Podniky jsou v dnešní době a ekonomické situaci vystavovány velkému tlaku na snižování nákladů a dosahování maximálního zisku a vysoké produktivity. K dosažení těchto požadavků velkou měrou přispívá informační systém, který ...
 • Knihovna pro čtení čárových kódů 

  Novohradský, Petr
  Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...
 • Korekce geometrického zkreslení fotografií 

  Cyprich, Miroslav
  Při fotografování je vzniklý obraz zpravidla geometricky zkreslen. Mezi nejběžnější typy takového zkreslení patří tzv. poduškovité nebo soudkovité zkreslení, které může při pohledu na fotografii působit rušivým dojmem. V ...
 • Mikropočítač v ultralehkém letadle/vrtulníku 

  Široký, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vestavěného systému pro ultralehká letadla a vrtulníky. Cílem je navrhnout, vytvořit a otestovat systém, pomocí kterého by bylo možné zaznamenávat sadu leteckých dat. Ta je tvořena ...
 • Odhad parametrů objektů z obrazů 

  Přibyl, Bronislav
  Rapidní rozvoj komunikačních technologií v posledním desetiletí zapříčinil zvýšení objemu informací, které lidé a organizace generují a sdílejí. V současné spleti je stále těžší identifikovat relevantní zprávy, protože ...
 • Odhad pózy kamery z přímek pomocí přímé lineární transformace 

  Přibyl, Bronislav
  Tato disertační práce se zabývá odhadem pózy kamery z korespondencí 3D a 2D přímek, tedy tzv. perspektivním problémem n  přímek (angl. Perspective- n -Line, PnL). Pozornost je soustředěna na případy s velkým počtem čar, ...
 • Online editor obrázků 

  Vodák, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro online editaci statického obrazu. Jde především o přívětivé uživatelské rozhraní a jednoduchost. K dispozici jsou základní grafické operace. Aplikace umožňuje vytváření uživatelských ...
 • Sledování rozhodčího včetně gest při Agility 

  Palata, Petr
  Tato práce se zabývá možností implementace sledování rozhodčího včetně jeho gest ve sportu agility. Začátek práce je věnován krátkému úvodu ke sportu agility. Následně je na- vržen konceptuální systém, jehož prvky jsou ...
 • Sociální síť z fotografií 

  Polesný, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí a jejich vztahů ze statických fotografií a způsoby, jakými lze takto získaná data využít. To zahrnuje metody pro detekci a rozpoznání obličejů z fotografií, jejich prezentaci pomocí ...
 • Stereopanoramata interiérů FIT 

  Štechr, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá kombinací stereoskopických a panoramatických fotografií. Popisuje možnosti tvorby panoramat se zaměřením na skládání ze sady snímků. Dále jsou zde rozebírány principy vnímání hloubky a ...
 • Systém archivace dokumentů 

  Grochol, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření systému pro převod papírových archívů do digitální podoby, vytváření nových archívů a správa těchto archívů. Aplikace umožňuje získávání obrazových dat pomocí externího zařízení a ...
 • Umělá inteligence ve strategických počítačových hrách 

  Votroubek, Lukáš
  Tato práce se zabývá metodami používanými v umělé inteligenci strategických počítačových her, mnohé z těchto metod jsou však použitelné i v jiných oblastech. Jsou to různé metody pro rozhodování (např. stavové automaty, ...
 • Vestavěný terminál pro podporu organizace závodů v orientačních sportech 

  Kavan, Tomáš
  Práce pojednává o návrhu a výrobě prototypu terminálu pro podporu organizace závodů v orientačních sportech. Cílem práce je integrace všech důležitých komponent výpočetní techniky používaných při organizaci závodu nebo ...