Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže 

  Králíková, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje ...
 • Analýza monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka 

  Koudelková, Eva
  Diplomová práce se zabývá analýzou monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka. Již od prvního napuštění hráze byly na vzdušním svahu hráze pozorovány průsaky. Jedním z nejvýraznějších zásahů směřujících k jejich snížení ...
 • Boční recirkulační oblasti proudu v korytě před přelivem 

  Korálová, Nikola
  Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část. Obsahem literární rešerše je problematika bočně zúžených přelivů, na nichž dochází k bočnímu zúžení proudu. Náhlá změna šířky koryta a vznik návodního ...
 • Detekce infiltrace srážkové vody metodou EIS 

  Lipinský, Vít
  Diplomová práce se zabývá detekcí infiltrace srážkové vody v zeminách pomocí metody elektrické impedanční spektrometrie. Jejím cílem je posoudit vhodnost této metody a měřicí aparatury pro úlohu infiltrace vody v zeminách.
 • Detekce vsakování vody do zemin injektovaných jíly metodou EIS 

  Marek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem infiltrace vody do vzorků zeminy variantně injektované různými druhy jílů. Matrici zeminy reprezentoval homogenní písek, vzorky jílů dodala společnost LB Minerals, s.r.o. Analýza zeminy s ...
 • Detekce zbytkové vlhkosti pórovitého prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie 

  Műnsterová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá otázkou detekce zbytkové vlhkosti pórovitého prostředí s využitím měřicí aparatury založené na aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Pro měření jsou použity přístroje Z-metr ...
 • Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method 

  Pařílková, Jana; Gjunsburgs, Boriss; Zachoval, Zbyněk; Veselý, Jaroslav; Műnsterová, Zuzana (IOP Publishing, 2017-10-25)
  The paper gives short information about the results of monitoring the electrical properties of an earth-fill dam during the application of a nutrient aqueous solution used in the method BioSealing. Monitoring is carried ...
 • Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích 

  Gardavská, Zuzana
  Disertační práce s názvem „Monitorování filtračních procesů probíhajících v zemních hrázích“ představuje možnosti využití metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS), a na ni založených přístrojů Z-metr II a Z-metr ...
 • Monitorování sněhové pokrývky metodou EIS pro možnost stanovení vodní hodnoty sněhu 

  Novák, Michael
  Diplomová práce se zabývá monitorováním sněhové pokrývky netradiční měřicí aparaturou především v oblasti Orlických hor. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením sněhové pokrývky teplotou, ...
 • Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie 

  Fejfarová, Marie
  Disertační práce s názvem „Možnosti detekce obsahu vody v pórovitém prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie“ představuje nepřímou elektrickou měřicí metodu elektrickou impedanční spektrometrii (EIS) a testovanou ...
 • Odhad efektivní velikosti zrna zemin aparaturou EIS 

  Chládová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití metody elektrické impedanční spektrometrie při odhadu efektivní velikosti zrna zemin. V prvním kroku řešení byla stanovena efektivní velikost zrna testovaných zemin ze ...
 • Ověření technologie BioSealing metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením technologie BioSealing metodou elektrické impedanční spektrometrie. BioSealing je inovativní metoda sanace zemních těles, která k utěsnění průsaku využívá stimulace bakteriální aktivity ...
 • Proudění v prostoru šachtového přelivu VD Labská 

  Šváb, Jiří
  Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část (vlastní měření). Obsahem literární rešerše je popis šachtového přelivu, vodního díla Labská a měřicích zařízení. V praktické části je provedeno měření ...
 • Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope 

  Zachoval, Zbyněk; Böhm, Petr; Pařílková, Jana; Šafář, Robert; Šulc, Jan (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013-09-02)
  The paper deals with selected procedures used to calculate the shape of compact nappe during free overfall from a smooth horizontal channel with rectangular cross section. Calculated and measured water surface and velocity ...
 • Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku 

  Marek, Ondřej
  Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na ...
 • Sledování teplotní stratifikace vody metodou EIS 

  Műnsterová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá otázkou možnosti využití měřicí aparatury založené na aplikaci metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) při sledování teplotní stratifikace vody. Pro měření jsou určeny přístroje Z-metr ...
 • Stanovení aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin 

  Sodomka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá stanovením aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin vodního díla Nové Heřminovy při průtoku na počátku pohybu splavenin v přítokovém korytě. Využívá již hotový fyzikální model usazovacího ...
 • Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS 

  Šandová, Iva
  Diplomová práce se zabývá měřením obsahu vody v zemině metodou elektrické impedanční spektrometrie. Cílem práce je charakterizovat a stanovit podmínky použitelnosti této metody a měřicí aparatury s přístrojem Z-metr III ...
 • Účinnost těsnicí clony VD Karolinka analyzovaná metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením účinnosti těsnicí clony vodního díla Karolinka metodou elektrické impedanční spektrometrie. Těsnicí clona byla aplikována do tělesa hráze v roce 2013 během komplexní rekonstrukce. V ...
 • Vliv vrstvy obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou EIS 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá otázkou, jaký vliv bude mít vrstva a typ obsypového materiálu sondy na citlivost měření metodou elektrické impedanční spektrometrie. Experiment je realizován v laboratořích ÚVST. Práce navazuje ...