Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza kompletnosti výrobního procesu rozváděčů 

  Stokláska, Jiří
  Práce seznamuje s ABB Brno a portfoliem jejich výrobků. Popisuje proces výroby rozváděče a zaměřuje se na náplň práce jednotlivých pracovišť na výrobní lince. Stěžejní částí je analýza a rozbor hlavních příčin nekompletnosti ...
 • Analýza slabých míst distribuční sítě v obci s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice slabých míst distribuční soustavy v obci s vysokým počtem fotovoltaických zdrojů. Do současného stavu rozvodné elektrické sítě konkrétní obce jsou postupně přidávány fotovoltaické ...
 • Bateriové systémy pro distribuční sítě 

  Filip, Robin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bateriových úložišť v distribučních sítích. V práci jsou představeny způsoby akumulace elektrické energie s důrazem na technologie bateriových systémů. Následně jsou nastíněny ...
 • Bezdrátový přenos energií 

  Lašo, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
 • Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení 

  Kuba, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou nesymetrického zatížení generátorů a ochranou při tomto abnormálním provozním stavu. V úvodu je popsáno, proč je důležité se touto problematikou zabývat. Teoretická část práce rozebírá ...
 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Svoboda, Miloslav
  Tato bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, které tvoří dvě hlavní části práce, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá poruchami v el. síti, příčinami jejich vzniku a omezení jejich ...
 • Dlouhodobé energetické modelování 

  Pallová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá dlouhodobým energetickým modelováním. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení a popisu hlavních částí ekonometrických modelů a jejich porovnáním. Následně je zde popis modelovacího softwaru ...
 • Energetické problémy indukčních elektrotepelných zařízení 

  Milka, Jiří
  Indukční ohřev se nejvíce používá v metalurgii pro tavení kovových materiálů. Princip indukčního ohřevu vychází z elektromagnetické indukce, jež vyvolá ve vodivém materiálu vířivé proudy ohřívající vsázku. První část ...
 • Grafický popis elektroenergetického systému ve vybraných oblastech 

  Šácha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá grafickým popisem elektroenergetického systému pro vybrané oblasti. Na základě veřejně dostupných materiálů a materiálů poskytnutých od společnosti E.ON Distribuce, a.s., bylo vytvořen grafický ...
 • Kompenzace jalového výkonu v praxi 

  Tomeš, Martin
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. Teoretická část popisuje základní pojmy v kompenzaci účiníku, důvody kompenzace, jakým způsobem se kompenzuje, popřípadě sankce za nedodržení stanoveného účiníku. Pozornost ...
 • Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390 

  Pekárek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá analyzátorem výkonu Hioki 3390. Práce obsahuje nastavení, základní operace a funkce přístroje. Na konci bakalářské práce je vypracován vzorový protokol, který byl změřený pomocí HIOKI 3390.
 • Koncepce Super Gridu 

  Chodura, Przemysław
  Cílem bakalářské práce “Super Grids Conception” je poskytnout komplexní náhled na problematiku Super Gridů ve smyslu pozadí, konceptu jako takového, dostupných technologií, dosavadních zkušeností a budoucího vývoje, možných ...
 • Model 3f kompenzace pro laboratorní výuku 

  Plucnara, Roman
  Teoretická část práce popisuje problematiku kompenzace účiníku. V práci jsou popsány metody i jednotlivá provedení kompenzačních jednotek, od rotačních kompenzátorů, až po dnes používané hrazené kompenzační sekce a aktivní ...
 • Model HVDC spojky pro laboratorní výuku 

  Mička, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní informace o HVDC vedení a vytvořit laboratorní model HVDC spojky. V první části práce jsou podány informace o jeho kladech, záporech a základní popis jednotlivých částí, ...
 • Moderní prostředky paralelní kompenzace 

  Lakomý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu, která umožňuje zlepšení účiníku. Teoretická část zahrnuje vysvětlení základních pojmů teorie kompenzace jalového výkonu, základní rozdělení jednotlivých kompenzačních ...
 • Návrh chránění malé vodní elektrárny 

  Hudec, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chránění malé vodní elektrárny. V první části je zaměřena na poruchy a základní typy ochran. V následující části se zabývá chráněním generátorů. A v poslední části řeší samotný návrh ...
 • Návrh genetického algoritmu pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vn 

  Ondruš, Tomáš
  Práce se zabývá genetickými algoritmy a jejich potenciální využití v aplikačním softwaru pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vysokého napětí spínacími prvky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy genetické ...
 • Návrh malé větrné elektrárny 

  Görig, Tomáš
  Práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu a návrhem strojního zařízení malé větrné elektrárny. Je popsáno několik možností a následně vybrána ta nejvhodnější. Také je v práci navrhnuto a popsáno několik možností ...
 • Návrh transformátoru s regulací fáze pro laboratorní výuku 

  Korejčík, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou řízení výkonových toků v elektroenergetické soustavě. V práci je uveden přehled zařízení FACTS, jejich základní vlastnosti a také jejich příklady použití. Značná část práce se zabývá ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v izolované síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace izolovaných sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...