Now showing items 1-20 of 34

 • Airless pneumatiky 

  Hanus, Jan
  Cílem bakalářské práce byl popis možností konstrukce airless pneumatiky s vnitřními lamelami, zjištění jejích vlastností a porovnání s konvenčními pneumatikami. V první části je popsán historický vývoj konstrukce airless ...
 • Deformace nástrojových ocelí po kalení ve vakuových pecích 

  Abu Khait, Yosef
  Tématem bakalářské práce jsou deformačními pochody, které probíhají v nástrojových ocelích při martenzitickém kalení se zaměřením na podmínky ohřevu a ochlazování ve vakuových pecích. Deformační změny u konkrétních součástek ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hliníkových slitin pro letecký průmysl 

  Skýba, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení koroze hliníkových slitin typu AlCu4Mg1 tvaru úhelník a plech, který je opatřen vrstvou hliníku o čistotě 99,5%. Teoretická část se věnuje charakteristice hliníku, rozdělení hliníkových ...
 • Hodnocení koroze u vybraných typů hořčíkových slitin 

  Pořický, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení korozní odolnosti slitiny hořčíku typu AZ91 v prostředí solné mlhy pomocí zkoušek provedených v kondenzační komoře. Ke zkouškám byly použity vzorky hořčíkové slitiny ...
 • Influence of plasma electrolytic oxidation on fatigue performance of AZ61 magnesium alloy 

  Němcová, Aneta; Skeldon, Peter; Thompson, George; Morse, Stuart; Čížek, Jan; Pacal, Bohumil (Elsevier, 2014-05-01)
  The effect of plasma electrolytic oxidation (PEO) on the fatigue of AZ61 magnesium alloy has been investigated under high cycle conditions in air and 3.5% NaCl solution. PEOemployed an alkaline pyrophosphate-silicate-fluoride ...
 • Koroze neželezných kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
 • Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování 

  Havlík, Luboš
  Práce na téma „Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování“ se zabývá problematikou koroze se zaměřením na slitiny železa. Jsou zde zmíněny mechanismy koroze, druhy korozního napadení, vyhodnocování korozních zkoušek ...
 • Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru 

  Hradil, David
  Práce s názvem „Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru“ je zaměřena na volbu optimální korozivzdorné oceli pro dané zařízení, v našem případě vyvíječe čisté páry. V práci jsou uvedeny hlavní mechanismy a ...
 • Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce popisuje hořčíkové slitiny, jejich vlastnosti a způsoby jejich výroby. V experimentální části se však zaměřuje na slitinu AZ91. Na povrchu této slitiny byly připraveny konverzní povlaky – chromátový povlak, ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. 

  Horynová, Miroslava
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. Jednotlivé vzorky jsou bez Ca, s 0,5hm%, 1hm% a 2hm% Ca. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61. 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro ...
 • Modelování koroze materiálů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Cének, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na korozní chování slitin hliníku u panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panely jsou vyrobeny z duralových plechů (AlCu4Mg1) s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a z úhelníků tvaru ...
 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Procesy přípravy a charakterizace objemového materiálu z prášků Mg a Zn 

  Krystýnová, Michaela
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Mg-Zn slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik. ...
 • PROGRESIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY A MODELOVÁNÍ STRUKTUR A VLASTNOSTÍ LITIN S KULIČKOVÝM GRAFITEM 

  Musilová, Iveta
  Práce se zabývá posouzením vazeb mezi progresivními technologickými postupy výroby litin s kuličkovým grafitem a jejich strukturními vlastnostmi. Hlavním cílem práce je objasnění příčinných souvislostí mezi parametry ...
 • Přetavení povrchu litiny s lupínkovým grafitem a možnosti jeho legování metodou elektronového paprsku 

  Abu Khait, Yosef
  Tématem diplomové práce jsou strukturní a základní mechanické změny, které probíhají v litině s lupínkovým grafitem po přetavení a legování povrchu prostřednictvím chrom-niklové oceli pomocí EB technologie. Dále je sledován ...
 • Příprava a charakterizace objemového materiálu z prášků Mg a HAp 

  Kvapilová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci objemového materiálu z práškové směsi Mg a HAp lisováním za tepla. U připravených materiálů byl zkoumán vliv množství HAp v matrici Mg na výslednou strukturu vzorku ...
 • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

  Březina, Matěj
  V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
 • Příprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového prášku 

  Ruttkayová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci objemového materiálu z čistého hořčíkového prášku. Téma zahrnuje všechny etapy spojené s přípravou objemového materiálu, procesy slinování při lisování za tepla, ...
 • Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin Mg-Ca-Zn 

  Hlavnička, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nové biodegradabilní slitiny hořčíku na bázi Mg-Ca-Zn. Na základě literární rešerše byla navržena slitina Mg-3Zn-2Ca. Základní materiál byl vyroben metodou gravitačního lití a slitina ...