Now showing items 1-20 of 20

 • Dálniční most přes údolí potoka Polančice 

  Dvořáková, Anna
  Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes údolí potoka Polančice a přes polní cestu. Jsou navrženy 4 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta dvoukomorového nosníku o čtyřech polí. Je zpracován podrobný ...
 • Estakáda přes Ostravskou radiálu v Brně 

  Lerch, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes Ostravskou radiálu, železnici ČD a komunikaci tramvaje MHD v Brně. Jsou navrženy 4 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta parabolického dvoukomorového nosníku ...
 • Estakáda přes řeku Bečva 

  Pidima, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu o více polích, který převádí dálnici D1 přes řeku Bečvu poblíž města Přerov. Byly vypracovány dvě varianty, ze kterých byla vybrána varianta dodatečně předpjatého komorového ...
 • Estakáda přes silnici a inundační území 

  Šťavík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes silnici II/434 a inundační území. Z navrhovaných variant byla hlavní nosná konstrukce navržena jako předpjatá dvoutrámová spojitá konstrukce o pěti polích. Zatížení, ...
 • Most na křižovatce v Brně 

  Kyzlink, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením mostní nosné konstrukce na rampě v Brně. Silniční most křižuje silnici I/42 a železniční trať. Most je součástí VMO Brno. Konstrukce je navržena z předpjatého betonu. Posouzení ...
 • Most na rampě 

  Páteček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce mostu na rampě. Mostní konstrukce je součástí mimoúrovňové křižovatky, které připojuje rychlostní silnici R35 na dálnici D1. Byly vypracovány tři studie. Most ...
 • Most na rampě 

  Otevřel, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením půdorysně zakřiveného silničního mostu, jež je součástí mimoúrovňové křižovatky převádějící směrově rozdělenou komunikaci a tramvajovou trať MHD v Brně. Jsou navrženy 4 varianty ...
 • Most na rampě křižovatky v Brně 

  Novotný, Jan
  Práce se zabývá řešením půdorysně zakřiveného mostu na rampě v Brně. Navrženou nosnou konstrukcí je spojitý nosník tvořený dvoukomorou. Na tuto konstrukci jsou uvažovány účinky dopravy dle normy ČSN EN 1991-2. Na základě ...
 • Most na rampě přes dálnici 

  Tlamka, Tomáš
  Předmětem návrhu je novostavba silničního mostu přes dálnici. Byly navrženy tři varianty řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého desko trámu o šesti polích. Tato varianta byla dále posouzena ve statickém výpočtu. ...
 • Most na rampě v Brně 

  Vančura, Lukáš
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu silniční komunikace, který je půdorysně zakřivený o velice malém poloměru. Mostní objekt je součástí mimoúrovňové křižovatky v Brně. Jsou navrženy dvě ...
 • Most na rampě v Brně 

  Diviš, Dalibor
  Práce se zabývá návrhem a posouzením půdorysně zakřivené mostní konstrukce komorového průřezu se šikmými stěnami. Objekt je součástí mimoúrovňové křítovatky na VMO Brno. Výpočty jsou prováděny dle aktuálně platných norem ...
 • Most na silnici I/11 

  Jedlička, Martin
  Práce se zabývá přemostěním přes potok Neborůvka a přilehlé údolí. Tento most je součástí přeložky silnice I. třídy I/11. Byly vypracovány tři předběžné trámové varianty řešení. K dalšímu výpočtu byla zvolena dvoutrámová ...
 • Most na silnici I/38 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem přemostění údolí na silnici I/38 v části obchvatu obce Havlíčkův Brod. Práce zahrnuje studii přemostění daného území. Ze tří variant byl vybrán k podrobnému posouzení dvoutrámový nosník o ...
 • Most na silnici I/44 

  Majer, David
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení pětipolové mostní konstrukce přes železniční trať na trase Zábřeh - Šumperk a řeku Moravu. Pro každý směr bude zhotoven samostatný most, ve výpočtu je uvažován most pravý. ...
 • Most na silnici I/55 

  Lugerová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce silničního mostu převádějící komunikaci I/55 přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Jedna z variant byla vybrána a podrobně zpracována. ...
 • Most přes dálnici 

  Vaculíková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1, která je zakřivená výškovým obloukem. Z navržených variant je dále podrobně zpracována varianta jednotrámové spojité konstrukce o třech ...
 • Most přes místní komunikaci a potok 

  Večeřa, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, která převádí silnici I/11 přes Bystrý potok a místní komunikaci mezi Nebory a Oldřichovicemi. Konstrukce je navržena ve čtyřech variantách, z nichž byla vybrána varianta ...
 • Most přes silnici I/44 

  Topinková, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, které převede silnici III/443 přes silnici I/44. Jsou vypracované studie pro 3 varianty a nejvhodnější dále podrobněji zpracována. Jedná se o most o 3 polích s celkovým ...
 • Most přes silnici I/55 a železniční trať 

  Gross, Tomáš
  Diplomová práce zpracovává návrh dvou mostů dálnice D1 - Říkovice - Přerov. Mosty jsou spojité o sedmi polích a vedou přes železniční trať a silnici I/55. Staticky se jedná o totožné mosty. Byly vypracovány dvě studie. ...
 • Most přes železniční trať 

  Drašková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je návrh kolmého přemostění železniční tratě ČD Břeclav – Přerov v km 180,287 033.Obsahem práce je návrh konstrukce více pólového dvoukomorového betonového mostu. Zvolená varianta je tvořena dvěma ...