Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza stability svahu náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Diplomová práce dokumentuje šetření sesuvného svahu, geofyzikální a inženýrsko-geologický průzkum sesuvného svahu, rekognoskaci sanovaného sesuvu. Statické výpočty na základě MKP byly počítány v programu GEO5. Je provedena ...
 • Posouzení stability území náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Bakalářská práce uvádí klasifikaci sesuvů podle Profesorů Záruby a Mencla, požadavky na průzkum sesuvů a uvádí způsoby posuzování stabilit svahů metodami mezní rovnováhy (MMR). V práci je řešen recentní sesuv v profilu ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Založení čtyřpodlažní obytné budovy v území náchylném k sesouvání. 

  Golka, Kamil
  Tématem této práce je průzkum sesuvného území, stabilizace sesuvu, návrh zajištění podloží a výstavba obytné budovy v Brně Bystrci. Pozornost bude věnována stabilitě svahů a především návrhu výstavby čtyřpodlažní obytné budovy.
 • Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích 

  Prechtlová, Kateřina
  Práce se zabývá zhodnocením inženýrsko-geologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích. Zájmové území leží v jižní části Boskovické brázdy na levém nárazovém břehu řeky Rokytné. V práci je nejdříve ...