Now showing items 1-20 of 24

 • Hodnocení LED náhrad světelných zdrojů 

  Bordovský, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je seznámení s LED náhradami světelných zdrojů, možnými problémy, výhodami a nevýhodami. V samotné práci je nejprve zaobíráno pojmy ze světelné techniky. Dále jsou stručně popsány současné světelné ...
 • Hodnocení optických prvků pro LED 

  Dobiáš, Jiří
  Tato práce se zabývá hodnocením optických prvků pro LED na základě laboratorního měření dostupných vzorků LED a optických prvků. Hodnocení je provedeno dle zavedených standardů se zaměřením na účinnost a úpravu světelného ...
 • Měření provozních parametrů světelných zdrojů 

  Motyčka, Martin
  Tato semestrální práce je zaměřena na seznámení se s provozními parametry světelných zdrojů a způsobu jejich měření. Jsou zde popsány jednotlivé světelně-technické, elektrické a ostatní parametry světelných zdrojů a způsoby ...
 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Monitoring a měření energetických veličin na vodárenských objektech 

  Hála, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením konkrétního problému z oblasti Smart meteringu. Cílem této práce je navrhnout inovaci měření spotřeby elektrické energie na rozlehlých objektech vodáren, které spravuje Vodárenská a.s. ...
 • Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů 

  Gaborčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití obnovitelných zdrojů energii pro napájení rodinného domu. V teoretické části je zpracována rešerše ohledně dostupných technologii využívající solární kolektory, fotovoltaické ...
 • Náhradní zdroje elektrické energie v budovách 

  Polívka, František
  Tématem bakalářské práce jsou náhradní zdroje elektrické energie v budovách. Práce by měla seznamovat s aktuálními typy náhradních zdrojů. Hlavními reprezentanty náhradních zdrojů jsou statické zdroje - UPS a rotační zdroje ...
 • Návrh a konstrukce pokročilého LED osvětlovacího systému pro akvárium 

  Novák, Pavel
  První část této práce je věnována představení světla a základních veličin popisujících světlo a jeho vlastnosti. Tyto veličiny jsou poté využity k popisu světelných zdrojů, kterými se práce zabývá v následující části. ...
 • Návrh a realizace interaktivního panelu se světelnými zdroji 

  Žák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivního panelu se světelnými zdroji a měřením parametrů různých zdrojů světla. Na základě stanovených požadavků předkládá návrh řešení (materiály pro výrobu panelu, ...
 • Návrh parní odběrové kondenzační turbíny v Precheza, a.s. 

  Pavelka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení s parní odběrovou kondenzační turbínou v akciové společnosti Precheza. V teoretické části této práce je popsána energetická situace v podniku a prvotní úvahy o využití tepla, ...
 • Near Field Photometry 

  Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Baxant, Petr; Krbal, Michal; Pavelka, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Paper describes deficiencies of conventional method for luminous intensity curve measuring and it brings comparison with newly used methods of near field photometry. There is also presented demonstration measurement of ...
 • Osvětlování rostlin pomocí technologie LED 

  Pospíšil, Tomáš
  Cílem práce je stručně charakterizovat fyziologii rostlin a jejich potřeby vedoucí k úspěšnému vývoji a růstu, dále pak představit charakteristické požadavky na osvětlení rostlin a shrnout, v čem se liší požadavky na ...
 • Parameters of white LEDs respecting operational conditions 

  Pavelka, Tomáš; Doležal, Petr; Sláma, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Paper brings knowledge from measurement on white power LEDs for general lighting applications considering operational conditions that affect quantitative and qualitative light parameters of LEDs as well as basic electrical ...
 • Provozní vlastnosti LED a jejich modelování 

  Pavelka, Tomáš
  Disertační práce se zabývá vlastnostmi světelných zdrojů LED a jejich statickými a dynamickými změnami v reakci na měnící se provozní podmínky. Na začátku práce je stručně popsána historie svítivých diod, která dovedla LED ...
 • Příčiny poruch a selhání LED při provozu 

  Doležal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu vzniku světla v LED světelných zdrojích. V textu nalezneme princip funkce LED, historii, možnosti regulace jasu, napájení a různé typy konstrukcí. Jsou zde popsány fotometrické ...
 • Simulace LED náhrad v reálných podmínkách 

  Tomeš, Martin
  Tato diplomová práce na téma Simulace LED náhrad v reálných podmínkách je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v úvodní části zabývá pojmy ze světelné techniky a představením určitých světelných ...
 • Stanovení spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá analýzou soustav veřejného osvětlení z hlediska typů světelných zdrojů a svítidel v nich používaných. Zaměřuje se na zvláštnosti v osvětlovacích soustavách jako je osvětlení přechodů pro chodce nebo dekorativní ...
 • Světelné zdroje v extrémních provozních podmínkách 

  Martiš, Jan
  Cílem práce je informovat o tom, jak se mohou různé vnější vlivy působící na světelné zdroje projevit na změně jejich provozních parametrů. V první části je uvedeno rozdělení světelných zdrojů z hlediska principu jejich ...
 • Svítidla a aplikace s Power LED zdroji 

  Vaňko, Adam
  Pokrok vo vývoji moderných LED, ich dlhá životnosť a vysoký merný výkon predurčujú ich použitie v osvetľovacích systémoch. Práca je venovaná možnoti aplikácie LED v svietidlách, parametrom diód a problémom, ktoré sa pri ...