Now showing items 1-20 of 43

 • Comparison of Sustainable Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added Models for Investors Decision Making 

  Pavláková Dočekalová, Marie; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-02-28)
  The Sustainable Value-Added Model is a new approach in value-oriented strategic management that focuses on maximizing the value created by non-financial sustainability indicators. The objective of this paper is to refine ...
 • Determinanty IPO 

  Kalabis, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mírou provázanosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) a změny makroekonomických ukazatelů na největších evropských finančních trzích. V teoretické části práce je specifikována základní ...
 • Faktory ovlivňující ekonomický růst v ČR 

  Smečka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňujících ekonomický růst v České republice. Primárně je práce zaměřena na jeden z těchto faktorů (technologie – výzkum a vývoj) a pomocí statistických metod zjišťuje, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Kuchyňková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v období 2012 - 2016. Teoretická část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou podkladem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Král, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je analýza současné finanční situace společnosti Figarostav s.r.o. a návrh na zlepšení jejího finančního stavu. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a praktickou. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Stloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku za pomoci metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, praktické a návrhové. První část obsahuje teoretická východiska, ve kterých je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Žák, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Brázdová, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Filip
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku za pomoci metod finanční analýzy a návrh opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti. Práce se dělí na tři základní části - ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Penčáková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá sestavením návrhů na zlepšení finanční situace podniku. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na aktuální finanční situaci podniku a poskytnout podniku efektivní návrhy na zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Paděra, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a jejími návrhy na samotné zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V analytické části popisujeme ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Zouhar, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání finanční situace společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. V závislosti na datech získaných finanční analýzou obsahuje návrhy na optimalizaci daných finančních ukazatelů a také na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štěrba, Radek
  Bakalářská práce prezentuje finanční situaci v podniku a popisuje konkrétní návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část přináší nezbytná fakta pro vypracování části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Maléř, Antonín
  Cílem této práce je zhodnotit současnou finanční situaci vybraného podniku na základě vybraných metod finanční analýzy a navrhnout opatření, která by mohla finanční situaci zlepšit.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Němečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finančního zdraví vybraného podniku v letech 2006 – 2014, za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrţeny moţné změny k zlepšení stávající situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku XYZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  David, Martin
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Weha CZ, s. r. o., která podniká v odvětví obchodu, služeb a jejich zprostředkování. Práce se dělí do dvou částí. První, teoretická, osvětluje principy a metody ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zamazalová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAW CZ s.r.o. v letech 2012-2016. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou zpracovány teoretická východiska a analytickou část, kde dochází ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Unzeitigová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Bawel s.r.o. v letech 2012–2016. Práce obsahuje tří části. V prvním oddíle se nachází teoretická východiska práce, kde je vysvětleno, co je to výkonnost ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Romanová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku HANAK s.r.o. pozemní a průmyslové stavitelství. Interní analýza je založena zejména na využití nástrojů finanční analýzy, které vycházejí ze zdrojů poskytnutých ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kořínková, Michaela
  Bakalářská práce pomocí analýzy vyhodnocuje finanční situaci a výkonnost podniku Metal Working CZ, s.r.o. v letech 2011- 2016. V teoretické části jsou objasněny zdroje informací pro finanční analýzu, metody, které byly ...