Now showing items 1-16 of 16

 • Alternativní možnosti investování 

  Dirhan, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní formy investování (pamětní mince z drahých kovů a francouzská vína - Bordeaux) v komparaci s běžnými finančními investicemi, které jsou běžně dostupné v rámci finančního trhu ...
 • Analýza systému měření ve výrobě rotačních nástrojů 

  Pavlíček, Michal
  Práce se bude zabývat analýzou měřicího systému při výrobě rotačních součástí. Cílem práce je provést literární rešerši v oblasti daného tématu a následně provést analýzu Gage R&R systému měření ve firmě ANAJ Czech s.r.o. ...
 • Automatizace technologického projektování 

  Pavlíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem programu, který provádí technologa-projektanta základními úkoly spojenými s technologickým projektováním. Zabývá se metodami kapacitních propočtů a metodami technologického projektování. ...
 • Fuzzy model investic do High - Tech projektů 

  Kubíčková, Alžběta; Pavlíček, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
  Purpose of the article: Relations among parameters of High-tech projects are very complex, vague, partially inconsistent and multidimensional. Optimal decisions to invest into High-tech companies require top field experts ...
 • Fuzzy model rozhodování investora do fotovoltaických technologií v předprojekční fázi 

  Pavlíček, Michal
  Práce pojednává o fuzzy znalostní bázi podporující rozhodování investora při investici do fotovoltaických technologií ještě v předprojekční fázi, tedy v době kdy nejsou známé podrobnosti o inženýrském řešení. Pravděpodobně ...
 • Je nutný management kvality? 

  Pavlíček, Michal
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Je nutný management kvality?“ V práci jsou definovány pojmy jakost a řízení jakosti, což jsou dva základní pojmy pro tento velice obsáhlý a stále dynamicky ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům 

  Pavlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost. V teoretické části je zprvu rozebrán princip a vysvětlení funkce fotovoltaických článků a akumulátorů. Práce se dále ...
 • Návrh na vytápění rodinného domu 

  Pavlíček, Michal
  Vytápění rodinných domů v závislosti na ekonomických faktorech, je v současnosti velmi diskutované téma. Má práce je zhodnocením možností vytápění rodinných domů, s přihlédnutím k technickým možnostem modelového objektu a ...
 • Overview of the Situation on Photovoltaic Market in Selected Eastern European States 

  Pavlíček, Michal; Meluzínová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of this article Purpose is to research situation on photovoltaic markets in Slovenia, Croatia and Hungary. It is focused on market development, market segmentation and product features. Raising trend on photovoltaic ...
 • Přístupy k zajištění jaderné bezpečnosti u reaktorů 3. generace 

  Pavlíček, Michal
  Hlavním úkolem této diplomové práce je posoudit jaderné reaktory generace III z hlediska jaderné bezpečnosti. Abychom mohli dobře porozumět bezpečnostním systémům jaderných reaktorů generace III, musíme se nejdříve seznámit ...
 • Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky s využitím 2D numerických simulací 

  Pavlíček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané mostovky. Pro účel stanovení tohoto zatížení byl využit programový balík ANSYS 15.0 (konkrétně moduly Workbench, Design Modeler, Meshing, Fluent) ...
 • Studie protipovodňových opatření v lokalitách Pisárky a Staré Brno na Svratce 

  Charvát, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu území v lokalitě Brno, městská část Pisárky a Staré Brno, na řece Svratce v km 37,053 – 41,116 a následným návrhem a posouzením povodňové ochrany. Hydraulické ...
 • Studie přečerpávací vodní elektrárny 

  Račoch, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem studie přečerpávací vodní elektrárny v Lokalitě Střekov na Labi. Cílem práce je návrh jedné varianty stavební a technologické části strojovny. Studie je rozdělena do několika částí, skládá ...
 • Tepelné výměníky pro klimatizaci 

  Pavlíček, Michal
  Teze je rozdělena na 2 části. V první části se zaměřuje na klasifikaci a charakterizaci jednotlivých typů výměníků. V druhé části je popsán postup návrhu a teoretický výpočet tepelného výměníku. Získané výsledky jsou pak ...
 • Vytápění a chlazení RD s kombinovaným systémem dodávky tepelné a el. energie 

  Pavlíček, Michal
  Vytápění a chlazení společně s kvalitou vnitřního ovzduší, je nyní diskutované téma nejen u rodinných domů. Jde ruku v ruce se snižováním energetické náročnosti budov. Tuto skutečnost upravují různé zákony či nařízení, ať ...
 • Využití HEC-RAS pro stanovení kapacity koryta toku pod vzdouvací stavbou 

  Pavlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem průběhu hladin v úseku koryta toku pod přehradní hrází vodního díla Bawanur a výpočtem měrných křivek funkčních objektů hráze. Mezi funkční objekty této hráze patří spodní výpusti, ...