Now showing items 1-20 of 152

 • Analýza automatického nastavování nástrojů u obráběcích center 

  Blažek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření nástrojů na CNC strojích. Možnostmi automatického ustavování nástrojů a zápisem potřebných informací do řídícího systému obráběcího centra.
 • Analýza cytologických snímků 

  Pavlík, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci procesu diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi založeném na zpracování obrazů. Zabývá se návrhem celého procesu zpracování digitálních snímků – od snímání a ...
 • Analýza diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi různými diagnostickými metodami 

  Pavlík, Jan
  V současné době je standardizace morfologického vyšetření cytologických preparátů velice obtížné. Digitalizace obrazu a rozvoj výpočetní technologie umožňuje najít vhodné řešení k efektivnímu zpracování cytologických vzorků. ...
 • Automatická výměna malých a středních obrobků u CNC strojů 

  Tejkl, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se automatickou výměnou obrobků u CNC strojů. Rešerše popisuje nejen rozdělení systémů pro výměnu obrobků, ale také možnosti jejich upínání. Nedílnou součástí ...
 • Automatická výměna nástrojů - výměnná ramena 

  Petlach, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o nástrojových systémech používaných na CNC obráběcích strojích a rozebírá jednotlivé části, které tvoří mechanismy automatické výměny nástrojů, přičemž věnuje zvýšenou pozornost konstrukčnímu ...
 • Automatická výměna obrobků 

  Hrbáček, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatické výměny obrobků u CNC obráběcích center. Popisuje náležitosti zabývající se danou problematikou. Je zde popsáno členění automatické výměny obrobků. Čtenář je schopen získat ...
 • Automatická výměna velkých obrobků u obráběcích center 

  Pomikálek, Adam
  Předmětem této bakalářské práce je popis automatické výměny obrobků u obráběcích center. Popis je rozdělen do tří kapitol. První kapitola pojednává o upínání a polohování technologických palet a obrobků. Druhá kapitola je ...
 • Automatizace a optimalizace konstrukce a pracovního procesu horizontální štípačky na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Práce se zaměřuje na návrh a optimalizaci štípacího stroje. Součástí práce je rešerše trhu a technologií samotný konstrukční návrh, jeho optimalizace, návrh pohonného systému, analýza rizik a finanční zhodnocení návrhu. ...
 • Automatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátorem 

  Rychtářík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného dopravníkového zásobníku, který je určen pro vstřikovací lisy. Jedná se o sestavu pásových dopravníků, gravitačních válečkových tratí a zdviže. V této práci je obsaženo ...
 • Deskripce lineárních posuvových soustav obráběcích strojů 

  Kocanda, Petr
  Práce obsahuje detailní popis částí, ze kterých je složena lineární posuvová soustava obráběcích strojů s následným zaměřením na několik výrobců, kteří se touto problematikou zabývají. Důraz je kladen na přednosti, kvality ...
 • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

  Jelínek, Petr
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
 • Deskripce různých druhů převodovek HARMONIC-DRIVE 

  Brus, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši, popisující různé druhy harmonických převodovek. Rešerše se zabývá popisem vlastností a možností aplikace jednotlivých druhů harmonických převodovek, včetně pracovních charakteristik ...
 • Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem 

  Nešpor, Vít
  Tato práce se zabývá teoretickým návrhem NC rotačně sklopného stolu pro frézovací centrum Kovosvit MAS - MCV 754 QUICK. V úvodu je provedena rešerše v oblasti rotačně sklopných stolů, paletizace a rotačních přívodů energií. ...
 • Elektronicky řízená dělící hlava 

  Holík, Pavel
  Přehled konstrukčních možností. Návrh konstrukčního řešení. Návrh hardwaru. Návrh softwaru. Výpočty převodů.
 • Frézovací stroje současné produkce 

  Mikulová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá frézovacími stroji. Nejprve je provedeno rozdělení frézek podle konstrukce a jednotlivé typy jsou popsány. Poté se práce věnuje způsobům frézování. V další části je zvolena stolová vertikální ...
 • Geometrické algoritmy v robotice. 

  Pivovarník, Marek
  Práca sa zaoberá určením zakázaného pracovného priestoru pre polygonálneho robota. Hlavným cieľom je výpočet tvaru prekážky v konfiguračnom priestore. Tento problém je riešený pomocou Minkowského sumy. Ďalej práca pojednáva ...
 • Horizontální štípací stroj na dřevo 

  Pištělák, Zbyněk
  Mezi cíle této bakalářské práce patří vypracovat rešerši štípacích strojů, a štípaného materiálu. Dále je práce zaměřena na vlastní konstrukci štípacího stroje dle zadaných parametrů. Následuje návrh štípacího stroje s ...
 • Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů 

  Procházka, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje ...
 • Integrace podtlakového koncového efektoru do robotického pracoviště 

  Baják, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je dokončení projektu koncového podtlakového efektoru pro manipulaci s předměty deskového typu. Práce obsahuje dokončení 3D modelu, výkresovou dokumentaci, počítačovou simulaci polohování ...
 • Klikový lis 250 s přímým pohonem 

  Čupr, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednobodového klikového lisu s přímým pohonem. Klikový lis má stojan tvaru O s přístupem do pracovního prostoru ze dvou stran. Úvodní část této práce popisuje principy pohonů mechanických ...