Now showing items 1-11 of 11

 • 3D tiskárny 

  Göbel, Lukáš
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecným využitím 3D tiskáren v průmyslu, popisuje před-procesní a po-procesní operace a používané materiály. Druhá část je věnována především konstrukčnímu ...
 • Bezpečnost technických systémů 

  Jiříček, Petr
  Práce je zaměřena na bezpečnost technických systémů a celá může být rozdělena na dva hlavní tematické celky. V prvním teoretickém celku je věnována pozornost aspektům, které ovlivňují bezpečnost technických systémů během ...
 • Bezpečnost technických syst¨¦mů 

  Rotnágl, Pavel
  Tato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ ...
 • Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů 

  Tatíček, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na konstrukci brusky pilových kotoučů. Nejprve jsou důkladně probrány pilové kotouče a informace vhodné k dané problematice. Poté je navrhnuto několik možných variant řešení této brusky, z nichž je ...
 • Konstrukční návrh malé modelářské CNC frézky 

  Večeř, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé modelářské CNC frézky. V práci je zahrnuta rešerše modelářských CNC frézek dostupných především na českém trhu, na jejímž základě jsou následně voleny vhodné parametry ...
 • Konstrukční návrh platformy pro ruční kotoučovou pilu 

  Koutecký, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je snaha o vytvoření mobilního a prostorově nenáročného pracovního stolu pro upnutí ruční kotoučové pily s možností úhlové a výškové variability řezného kotouče. Součástí je technická zpráva s ...
 • Návrh přídavného brousícího vřetene pro univerzální soustruh 

  Denk, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh brousícího vřetene pro univerzální soustruh. První částí je rešerše zaměřená na danou problematiku, zejména na základní části vřeten a jejich správnou funkci. Druhá část obsahuje předběžný ...
 • Spolehlivost technických systémů 

  Pařil, Radek
  Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor diagnostikovatelnosti a spolehlivosti elektrických strojů točivých z průmyslové energetické praxe. Jsou zde rozebrány diagnostické metody, které se využívají v praxi. ...
 • Strojírenská údržba točivých elektrických strojů 

  Smejkal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strojírenské údržby točivých elektrických strojů. Nastiňuje základní rozdělení údržby a její vlivy na funkci a hospodárnost vzhledem k druhu údržby. Hlavní důraz je kladen na ...
 • Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory 

  Konečný, Pavel
  Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory Tato diplomová práce zachycuje rozdíl mezi současně používanými materiály a amorfními plechy, sloužící jako jádra transformátorů. Testování zkušebních vzorků ...
 • Vybrané problémy s diagnostiky izolačních systémů točivých elektrických strojů 

  Pavlík, Josef
  Disertační práce se zabývá měřením izolačních odporů na točivých elektrických strojích a polarizačními indexy z nich vypočtenými. První část obsahuje krátký teoretický úvod do problematiky, metody měření a základní vzorce ...