Now showing items 1-7 of 7

 • Matematické modelování retenčních objektů městského odvodnění 

  Pavlík, Ondřej
  Tato práce se zabývá využitím 3D matematických modelů proudění kapalin ve vodohospodářské praxi. Pomocí 3D matematického modelu byla detailně posouzena retenční nádrž Jeneweinova, která je umístěna na jednotné stokové síti ...
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout třífázový frekvenční měnič malého výkonu 100 W pro napájení asynchronního motoru. Zařízení je vhodné pro konstrukci s ventilátory. Návrh byl optimalizován z hlediska nízké ceny a ...
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je pokračovat v prototypní realizaci a finálním návrhu třífázového frekvenčního měniče zkušebně navrženého v rámci bakalářské práce. Měnič je koncipován pro malý asynchronní motor do výkonu 100 ...
 • Návrh kompozitní objímky rotoru vysokootáčkového rotačního stroje 

  Pavlík, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitu metodou navíjení a určení materiá-lových vlastností vyrobeného kompozitu sestávajícího z uhlíkových vláken a epoxidové pryskyřice typu termoset s pomocí jak analytických, tak ...
 • Neutralizace kyselých roztoků 

  Pavlík, Ondřej
  Tato práce se zabývá neutralizací kyselých podzemních vod, vzniklých po hydrochemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Je zde stručně popsán vývoj hydrochemické těžby uranu, jeho negativní vlivy na životní prostředí ...
 • Pevnostní výpočty vybraných součástí palné zbraně 

  Pavlík, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu čepu záchytu závěru používaného u pistolí kategorie CZ-75, vyrobených v České zbrojovce Uherský Brod, a následnou deformačně napěťovou analýzou. Výsledky analýzy jsou významně ...
 • Realizace plastového držáku automobilové navigace 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh a výroba prototypu plastového držáku automobilové navigace. Rešeršní část obsahuje sběr informací z problematiky držáků externích navigací a popis metody výroby prototypu. Konstrukční část ...