Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza naměřených dat v programu MATLAB 

  Loup, Martin
  Analýza naměřených dat je nedílnou součástí každého měření. Cílem této bakalářské práce bylo usnadnit zpracování výsledků z měření. Byla tedy vytvořena aplikace, která dovede načíst data ze souboru a dále je analyzovat. ...
 • Bezdrátové ovládání asynchronního motoru 

  Frelich, David
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí frekvenčního měniče pro asynchronní motor do výkonu 2 kW. Ovládání tohoto měniče je řešeno bezdrátově či přes PC. Řešení je založené na provedení pomocí jednoúčelových integrovaných ...
 • Budiče spínacích výkonových tranzistorů GaN MOSFET 

  Fiala, Zbyněk
  Práce popisuje postup při návrhu budicích obvodů pro GaN MOSFET tranzistory, které jsou známé především díky schopnosti rychlého spínání. V úvodu práce je nejprve rozebrána a popsána problematika GaN MOSFET tranzistorů a ...
 • Dvouosý pohon s EC motory Maxon 

  Nevole, Josef
  Obsahem této diplomové práce je ucelený souhrn poznatků ze semestrálních projektů 1 a 2. Tyto semestrální projekty se zabývaly analýzou dvouosého servopohonu, nejběžnějšími metodami návrhů regulátorů, návrhem regulátorů a ...
 • Jednofázový pulzní měnič DC/AC s digitálním řízením 

  Štaffa, Jan
  Tato práce se zabývá jednofázovými pulzními měniči DC/AC, které slouží k přeměně stejnosměrného napětí na napětí střídavé a jsou v současnosti využívány zejména v systémech záložních zdrojů. Konkrétním záměrem práce, je ...
 • Laboratorní spínaný zdroj 0-30 V 0-5 A 

  Galia, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí jednokanálového laboratorního spínaného zdroje. Zdroj bude postavený na topologii jednočinného propustného měniče s plynule nastavitelným výstupním napětím v rozsahu 0 - 30V při maximálním ...
 • Model elektrické lokomotivy se stejnosměrným pohonem 

  Januška, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá dvěma způsoby řízení otáček trakčních motorů na stejnosměrných lokomotivách. V této práci jsou popsány hlavní prvky silových obvodů dvou lokomotiv, které mají rozdílné řízení otáček motoru. ...
 • Model pohonu s asynchronním motorem pro výukové účely 

  Šabo, Patrik
  Práca sa zaoberá matematickými modelmi elektrických strojov. Na začiatku je predstavený princíp transformácie veličín asynchrónneho motora do súradníc potrebných k vytvoreniu matematického modelu. Ďalej sú na základe ...
 • Modely řízení asynchronního motoru 

  Vidlák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem matematického modelu asynchronního, vytvoření jeho modelu v programu Matlab Simulink. A dále vytvořením různých typů řízení asynchronního motoru. Na začátku práce jsou teoretické ...
 • Modely spínaných zdrojů s transformátorem 

  Michalík, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie štandardných DC/DC meničov s transformátorom, ich následná realizácia v programovom prostredí Matlab/Simulink s využitím knižnice Simscape a spracovanie výsledkov simulácii. Nemalá ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu Matlab 

  Macík, Tomáš
  Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu MATLAB-Simulink 

  Procházka, David
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou modelů spínaných zdrojů. První část popisuje princip činnosti zvolených spínaných zdrojů. Druhá část je věnována návrhu parametrů měniče a vhodného regulačního ...
 • Modely transformátoru v Matlab/Simulink 

  Petrič, Peter
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a následne realizovať modely transformátoru v programe Matlab/Simulink. Tieto navrhované postupy objasňujú vzťah medzi pôvodným transformátorom a jeho náhradnými zapojeniami. Prvá časť ...
 • Modely transformátorů pro výukové účely 

  Beran, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace modelů transformátoru v programu Matlab a Simulink. Navržené modely objasňují teoretické předpoklady modelů. Cílem je zároveň vytvořit návody k použít těchto modelů. Teoretická ...
 • Modul elektrochemické impedanční spektroskopie pro výzkum vodíkových palivových článků 

  Přecechtěl, Vít
  Tato práce se zabývá diagnostikou vlastností palivových článků pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Dokument začíná úvodem do problematiky palivových článků a dále jsou zde popsány základní principy funkce ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Posláním této diplomové práce je podat podrobné informace o nabíječce olověných akumulátorů se spínaným zdrojem. Tento zdroj je typu jednočinný propustný měnič s transformátorem. Jmenovité napětí nabíječky činí 6 a 12V. ...
 • Napájecí zdroj elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Diplomová práce je zaměřena na seznámení s problematikou napájení elektrických odlučovačů. Vzhledem k doposud dominantnímu postavení jednofázových transformátorů pracujících na síťové frekvenci 50 Hz řízených tyristory, ...
 • Návrh a realizace aktivního trojfázového usměrňovače 

  Bareš, Jiří
  Tato práce pojednává o řízení trojfázového aktivního usměrňovače. V první, teoretické části, popisuje několik různých strategií řízení, se zaměřením na napěťově orientovanou strategii. Pro ni je v práci vypracován návrh, ...
 • Návrh pohonu elektrické tříkolky 

  Filipec, Petr
  Tato práce se zabývá návrhy pohonu pro dva typy elektrických tříkolek (typ do terénu a interiéru). Návrhy zahrnují celkovou koncepci pohonu. Na základě studie elektrických strojů a výpočtů byly vybrány nejvhodnější ...
 • Podpůrné měniče v elektrické trakci 

  Polášek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vybranou problematikou z oblasti elektrické trakce. Zabývá se návrhem modulu pro řízení EC motoru o jmenovitém napětí 24V a jmenovitém proudu 100A. Detailně jsou rozebrány možnosti i principy ...