Now showing items 1-16 of 16

 • Comparison of methods for flow border detection in images of smoke visualization 

  Caletka, Petr; Pech, Ondřej; Jedelský, Jan; Lízal, František; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  A separation of the flow region from the surroundings is an essential step in the analysis of smoke visualization images. The separation can be performed using several detection methods from the image segmentation group. ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Emisní normy pro motorová vozidla a měření emisí 

  Náhlík, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice emisních norem a měření emisí u soudobých motorových vozidel. V úvodu je čtenář seznámen s důvodem, proč je vlastně nutné tuto problematiku řešit a jaké jsou hlavní nežádoucí složky emisí ...
 • Energetická simulace provozu solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě s teplovzdušným vytápěním 

  Pech, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace solárního systému v nízkoenergetickém rodinném domu s teplovzdušným vytápěním. Z výsledků simulace byl vyhodnocen energetický přínos 4 solárních systémů s různými typy ...
 • Experimentální studium turbulence za drátěnou mřížkou 

  Uřičář, Filip
  Tato práce se zabývá studiem proudění za drátěnou mřížkou a skládá se ze tří hlavních částí. V první části je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti generování a tlumení turbulence mřížkou. Ve druhé části ...
 • Měření povrchového napětí kapalin optickými metodami 

  Malá, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením povrchového napětí kapalin. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy a možnosti použití jednotlivých měřících metod. Dále se práce zabývá volbou nejvhodnější metody. Ta ...
 • Návrh otopné soustavy a ohřev teplé vody pro rodinný pension 

  Nykl, František
  Tato diplomová práce řeší podrobný návrh vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný pension. Čtenář je nejprve seznámen s řešeným objektem, jeho konstrukcí a stavebními prvky. V práci je uveden postup výpočtu a návrhu otopné ...
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...
 • Rekonstrukce otopného systému bytového domu 

  Zlámalová, Petra
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. V první části jsou uvedeny možnosti vytápění bytového domu. Druhá část se zabývá výpočty tepelných ztrát objektu. A třetí část uvádí ekonomické posouzení jednotlivých variant.
 • Trendy ve vývoji hybridní vozidel 

  Šebesta, Filip
  Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních elektrických a hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů pohonů jsou uvedeny jejich vlastnosti, konstrukční řešení, využití, výhody a nevýhody. Dále ...
 • Visualization of the air flow behind the automotive benchmark vent 

  Pech, Ondřej; Jedelský, Jan; Caletka, Petr; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Passenger comfort in cars depends on appropriate function of the cabin HVAC system. A great attention is therefore paid to the effective function of automotive vents and proper formation of the flow behind the ventilation ...
 • Vliv polohy zesíleného štěrbinového sacího nástavce nad pracovním stolem na účinnost odsávání 

  Winkler, Martin
  Práce si klade za cíl výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému v kombinaci s pracovním stolem. Tím bylo měření účinnosti odsávání před sacím nástavcem v různých výškách pracovního stolu při čtyřech hybnostních ...
 • Vytápění, větrání a klimatizace v energeticky úsporných budovách 

  Vogel, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním, větráním a klimatizací energeticky úsporných budov. První část je věnována rešerši vhodných způsobů vytápění, větrání a klimatizace pro energeticky úsporné budovy. Druhá část práce ...
 • Výzkum efektivních způsobů odsávání 

  Pech, Ondřej
  Při výrobních technologiích jsou často generovány a uvolňovány různé plynné látky, které jsou mnohdy zdraví škodlivé. Do pracovního prostředí se těchto látek tedy musí dostávat co nejmenší množství. Nejvyšší účinnost ...
 • Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – vertikální vrtané kolektory 

  Pech, Ondřej
  Práce se zabývá využitím vrtaných zemních kolektorů jako zdroje tepla pro tepelná čerpadla. Teoretická část obsahuje seznámení s historií a principem tepelného čerpadla, jeho provozními režimy, vysvětlením topného faktoru, ...
 • Způsoby filtrace vzduchu 

  Valenta, Jiří
  Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...