Now showing items 1-20 of 24

 • Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček 

  Šibíková, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, ...
 • Elektroasistovaná fotokatalýza v reaktoru s tištěnými elektrodami 

  Filipská, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá fotoelektrochemickými články, kde se jako fotoanoda používá oxid titaničitý nanesený na vodivém FTO skle a jako protielektroda se zde využívá zlatá elektroda. Práce se také zaměřuje na ...
 • Elektrochemická detekce purinových bází pomocí tlustovrstvých Cu2O elektrod 

  Gabriel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou výroby tlustovrstvých elektrod. Zaměřuje se na přípravu Cu2O pracovních elektrod metodou sítotisku a spray - coatingu na korundovém substrátu. V předkládané práci jsou obě metody přípravy ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého 

  Zbořilová, Zdeňka
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu hybridních vrstev oxidu titaničitého a oxidu křemičitého. Jako prekurzor TiO2 byl použit tetraisopropoxid titaničitý a jako prekurzor SiO2 tetraethyl orthosilikát a Levasil. ...
 • Fotokatalytická aktivita vícevrstvých tištěných struktur TiO2 

  Potočková, Lucie
  Práce se zabývá přípravou vrstev oxidu titaničitého sol-gel procesem. Vrstvy byly nanášeny metodou materiálového tisku na sodnovápenaté sklo. Tloušťka vrstvy byla řízena opakovaným nanášením. Takto byly připraveny vícevrstvé ...
 • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

  Jakubechová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...
 • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

  Gablech, Evelína
  Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...
 • Modern Micro and Nanoparticle-Based Imaging Techniques 

  Vaculovičová, Markéta; Pekárková, Jana; Drbohlavová, Jana; Kopel, Pavel; Babula, Petr; Hynek, David; Adam, Vojtěch; Eckschlager, Tomáš; Hubálek, Jaromír; Stiborová, Marie; Kaiser, Jozef; Kizek, René (MDPI, 2012-11-02)
  The requirements for early diagnostics as well as effective treatment of insidious diseases such as cancer constantly increase the pressure on development of efficient and reliable methods for targeted drug/gene delivery ...
 • Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles 

  Pekárková, Jana; Prášek, Jan; Majzlíková, Petra; Trnková, Libuše; Drbohlavová, Jana; Pekárek, Jan; Hrdý, Radim; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2012-11-02)
  In this paper Cu2O nanoparticles were prepared and used for the construction of novel electrochemical voltammetric biosensor for the simultaneous detection of adenine and guanine. Cu2O nanoparticles were synthesized via ...
 • Ověření termodynamické stability ettringitu 

  Pekárková, Jana
  Práce se zabývá možností využití fluidních popílků pro směsné cementy. Zaměřuje se na termodynamickou stabilitu ettringitu, který vzniká při hydrataci směsných cementů. Konkrétně je sledován vliv vnějšího prostředí a vliv ...
 • Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk 

  Fuksa, Andrej
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. ...
 • Přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích 

  Hladík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy (mikro)magnetismu a shrnuty dosavadní teoretické i experimentální výsledky dosažené na ...
 • Příprava a vlastnosti oxidu wolframového vrstev zhotovených sol-gel procesem 

  Hesková, Helena
  Tato práce se zabývá optimalizací procesu zhotovením WO3 vrstev metodou sol-gel a jejich vlastnostmi. Bylo připraveno několik roztoků solů, které byly nanášeny na substrát metodou spin-coating a drop-casting. Nanesené ...
 • Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí 

  Papák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo ...
 • Studium dispergace TiO2 pomocí kulového mletí 

  Gregůrek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou disperzních suspenzí oxidu titaničitého vhodných pro materiálový tisk. Teoretická část se zabývá vlastnostmi disperzí, způsoby jejich přípravy a možnostmi analýzy velikosti částic ...
 • Study of hydration process of ternesite clinker 

  Fridrichová, Marcela; Gazdič, Dominik; Dvořák, Karel; Pekárková, Jana; Kulísek, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Currently ternesite, Ca5(SiO4)2SO4, is used in the cement production, is one of two key phases of calcium sulfoaluminate cement. Some investigators claim that this phase is nearly inert or very low reactive and it hydrates ...
 • Syntéza core/shell kvantových teček pro diagnostiku 

  Mihajlović, Ana
  Tato diplomová práce se zabývá biosenzory na bázi modifikovaných polovodičových core/shell kvantových teček (QDs) pro diagnostiku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních častí. V první se pojednává o teorii nutné k použití ...
 • Syntéza kvantových teček pro detekci proteinů 

  Šibíková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá syntézou kvantových bodiek (QDs) pre detekciu proteínov. Je rozdelená na tri hlavné časti. V prvej je písané o teórií samotných QDs, ich syntézach, funkcionalizácií, interakciách, aplikáciách ...
 • Syntéza kvantových teček pro in-vivo zobrazování 

  Ferdusová, Helena
  Cílem této práce byly syntézy ve vodě rozpustných kvantových teček (QDs) pomocí různých prekurzorů a stabilizátorů a zjištění toxicity syntetizovaných QDs nutných pro in-vivo zobrazování. Tato práce je zaměřena na syntézy ...