Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza místních poplatků obce Zastávka 

  Podpěrová, Naděžda
  Bakalářská práce „Analýza místních poplatků obce Zastávka“ se zaměřuje na místní poplatky, jejich správu, dále na rozpočet obce a kontrolu. Teoretická část se věnuje jednotlivým místním poplatkům, jejich účelu a funkcím. ...
 • Analýza možnosti zdanění investičních nástrojů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možných způsobech zdanění příjmů z investičních nástrojů podle platné legislativy. Zdanění investičních nástrojů je velmi specifickou oblastí z hlediska podmínek stanovených zákonem o ...
 • Analýza problémů při uplatňování odpočtu DPH 

  Moravec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje ...
 • Analýza zdanění manželů v České republice a Švýcarské konfederaci 

  Tomanová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou. Vysvětluje, jak funguje metoda zdanění manželů v České republice a ve Švýcarské konfederaci. Metody v obou státech srovnává, vysvětluje jejich výhody a nevýhody a vyhodnocuje ...
 • Daňové a právní aspekty zahájení živnostenského podnikání 

  Kužniarová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá daňovými a právními aspekty zahájení živnostenského podnikání. Analyzuje problémy, které souvisejí se založením živnostenského podnikání. Obsahuje jednotlivé kroky pro efektivní založení živnosti.
 • Daňové příjmy a výdaje obce 

  Nádeníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce. Návrh snížení výdajů vychází z předpokladu, že ve veřejném sektoru se dají vždy finanční prostředky ušetřit, a je založen na vhodnějším výběru ...
 • Komparace daní z příjmu fyzických osob v ČR a Rakousku 

  Koželuhová, Vendula
  Tato bakalářská práce porovnává dva různé systémy zdanění příjmů fyzických osob. Na základě dostupných informací je zanalyzována současná situace v České republice, která je porovnána se situací v Rakousku. Výsledky komparace ...
 • Možné dopady zavedení společného konsolidovaného základu daně na podniky 

  Janů, Eva
  V práci jsou analyzovány důvody a možná řešení sjednocení základu daně z přijmu v Evropské unii. Porovnává také teoretická východiska zavedení jednotného základu daně a pomocí dotazníkového šetření vyhodnocuje názor podniků ...
 • Možnosti zavedení ekologických daní v ČR - ekologická daňová reforma. 

  Knyblová, Lucie
  Bakalářské práce je zaměřena na analýzu ekologické daňové reformy připravované v České republice. Po seznámení s teoretickými poznatky o ekologických daních jsou dále popsány základní principy a východiska ekologické daňové ...
 • Možnosti zavedení rovné daně v ČR 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je posoudit, jestli návrh rovné daně tak, jak jej představila ve svém volebním programu Občanská demokratická strana, je skutečně prospěšný pro všechny vrstvy obyvatel. Návrh české rovné daně ...
 • Návrh na minimalizaci daňového zatížení při zdaňování zahraničních cenných papírů 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala zdaňováním cenných papírů, respektive akcií. Práce popisuje druhy výnosů, seznamuje se zákonnou úpravou a navrhuje optimalizaci daňového zatížení.
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Rosenberg, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ...
 • Návrh na získání dotace z fondů EU 

  Pech, Jiří
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání finančních zdrojů ve formě dotací z fondů Evropské unie a problémy spojené s jejich získáním. Obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení povedou k získání dotace.
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele 

  Čoupek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele. Zvolenou optimalizační metodou je koexistence živnostenského podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako jediného ...
 • Optimalizace zdanění FO - podnikatele vedoucího daňovou evidenci 

  Dvořáček, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění fyzické osoby podnikatele. Obsahuje analýzu jak daňové evidence, tak zákonnou úpravu zákona o daních z příjmů. Další částí bakalářské práce je návrh na optimalizaci ...
 • Optimalizace zdanění podnikatelské činnosti - srovnání s.r.o. a FO podnikatele 

  Kokorská, Markéta
  Cílem práce je analyzovat rozdíly ve zdanění dvou různých forem podnikání – společnosti s ručením omezeným a podnikáním jako fyzická osoba; charakterizovat daňové zatížení a možnosti, jak daňovou povinnost co nejvíce snížit ...
 • Osobní automobily v daních 

  Valchářová, Lada
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování osobních automobilů. Cílem práce je shromáždit informace potřebné ke snížení daňové povinnosti vyvolané automobily. Získané teoretické poznatky jsou poté ...
 • Postup podnikatele při žádosti o vrácení DPH ze zemí EU 

  Moravec, Petr
  Bakalářská práce se zabývá harmonizací daně z přidané hodnoty v Evropském společenství a je zaměřena na úpravu vrácení daně z přidané hodnoty. Práce analyzuje vliv komunitárního práva na tuzemské právo a odchylky mezi ...
 • Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie 

  Valentová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských ...
 • Rovná daň a její výhody a nevýhody 

  Kubačková, Katarína
  Předmětem mojí bakalářské práce je shrnutí současných poznatků, studií a návrhů rovné daně a pomocí porovnání daňového zatížení jednotlivých společenských vrstev potvrdit, že rovná daň má pozitivní dopady, nejenom na daňový ...