Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza možnosti zdanění investičních nástrojů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možných způsobech zdanění příjmů z investičních nástrojů podle platné legislativy. Zdanění investičních nástrojů je velmi specifickou oblastí z hlediska podmínek stanovených zákonem o ...
 • Analýza problémů při uplatňování odpočtu DPH 

  Moravec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje ...
 • Analýza zdanění manželů v České republice a Švýcarské konfederaci 

  Tomanová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou. Vysvětluje, jak funguje metoda zdanění manželů v České republice a ve Švýcarské konfederaci. Metody v obou státech srovnává, vysvětluje jejich výhody a nevýhody a vyhodnocuje ...
 • Daňové příjmy a výdaje obce 

  Nádeníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce. Návrh snížení výdajů vychází z předpokladu, že ve veřejném sektoru se dají vždy finanční prostředky ušetřit, a je založen na vhodnějším výběru ...
 • Komparace daní z příjmu fyzických osob v ČR a Rakousku 

  Koželuhová, Vendula
  Tato bakalářská práce porovnává dva různé systémy zdanění příjmů fyzických osob. Na základě dostupných informací je zanalyzována současná situace v České republice, která je porovnána se situací v Rakousku. Výsledky komparace ...
 • Možnosti zavedení ekologických daní v ČR - ekologická daňová reforma. 

  Knyblová, Lucie
  Bakalářské práce je zaměřena na analýzu ekologické daňové reformy připravované v České republice. Po seznámení s teoretickými poznatky o ekologických daních jsou dále popsány základní principy a východiska ekologické daňové ...
 • Možnosti zavedení rovné daně v ČR 

  Vlk, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je posoudit, jestli návrh rovné daně tak, jak jej představila ve svém volebním programu Občanská demokratická strana, je skutečně prospěšný pro všechny vrstvy obyvatel. Návrh české rovné daně ...
 • Návrh na minimalizaci daňového zatížení při zdaňování zahraničních cenných papírů 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala zdaňováním cenných papírů, respektive akcií. Práce popisuje druhy výnosů, seznamuje se zákonnou úpravou a navrhuje optimalizaci daňového zatížení.
 • Návrh na získání dotace z fondů EU 

  Pech, Jiří
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání finančních zdrojů ve formě dotací z fondů Evropské unie a problémy spojené s jejich získáním. Obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení povedou k získání dotace.
 • Osobní automobily v daních 

  Valchářová, Lada
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování osobních automobilů. Cílem práce je shromáždit informace potřebné ke snížení daňové povinnosti vyvolané automobily. Získané teoretické poznatky jsou poté ...
 • Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie 

  Valentová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských ...
 • Rovná daň a její výhody a nevýhody 

  Kubačková, Katarína
  Předmětem mojí bakalářské práce je shrnutí současných poznatků, studií a návrhů rovné daně a pomocí porovnání daňového zatížení jednotlivých společenských vrstev potvrdit, že rovná daň má pozitivní dopady, nejenom na daňový ...
 • Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu 

  Juříčková, Romana
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu ...
 • Srovnání společného zdanění manželů a spolupracujících osob 

  Stupková, Lenka
  Cílem mé práce je porovnat institut společného zdanění manželů s institutem spolupracujících osob. Vyhodnotit, který z těchto institutů je vhodnější použít u konkrétních rodin s různými příjmy, aby dosáhly větší finanční ...