Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza místních poplatků obce Zastávka 

  Podpěrová, Naděžda
  Bakalářská práce „Analýza místních poplatků obce Zastávka“ se zaměřuje na místní poplatky, jejich správu, dále na rozpočet obce a kontrolu. Teoretická část se věnuje jednotlivým místním poplatkům, jejich účelu a funkcím. ...
 • Analýza možnosti zdanění investičních nástrojů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možných způsobech zdanění příjmů z investičních nástrojů podle platné legislativy. Zdanění investičních nástrojů je velmi specifickou oblastí z hlediska podmínek stanovených zákonem o ...
 • Daňové příjmy a výdaje obce 

  Nádeníček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů obce. Návrh snížení výdajů vychází z předpokladu, že ve veřejném sektoru se dají vždy finanční prostředky ušetřit, a je založen na vhodnějším výběru ...
 • Možné dopady zavedení společného konsolidovaného základu daně na podniky 

  Janů, Eva
  V práci jsou analyzovány důvody a možná řešení sjednocení základu daně z přijmu v Evropské unii. Porovnává také teoretická východiska zavedení jednotného základu daně a pomocí dotazníkového šetření vyhodnocuje názor podniků ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Rosenberg, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ...
 • Osobní automobily v daních 

  Valchářová, Lada
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování osobních automobilů. Cílem práce je shromáždit informace potřebné ke snížení daňové povinnosti vyvolané automobily. Získané teoretické poznatky jsou poté ...
 • Srovnání daní z příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku 

  Mištová, Ludmila
  Tato práce se zabývá daňovou soustavou České republiky a Irska a především zdaněním fyzické osoby v těchto státech. Jsou zde řešeny praktické příklady. Dále tato práce pojednává o administrativních problémech, které souvisí ...
 • Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu 

  Juříčková, Romana
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu ...
 • Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů 

  Konopková, Jiřina
  Moje dílo pojednává o srovnání různých forem podnikání z pohledů daní. Na začátku vysvětluji základní pojmy týkající se mé praktické části, čímž jsou společnosti, podnikání na základě živnostenského oprávnění a daně, ...
 • Trendy v harmonizaci DPH v Evropské unii a jejich vliv na podnikání v ČR 

  Popová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a současným stavem harmonizačního procesu v Evropské unii a vlivem na podnikání v České republice. Práce je zaměřena na daňovou politiku a strukturu daní, dále pak na legislativní úpravu ...