Now showing items 1-16 of 16

 • Computation of temperature field by cell method and comparing with commercial software 

  Pernica, Marek; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Naď, Martin (IOP Publishing, 2020-04-01)
  This paper deals with the temperature field of the shell and tube heat exchanger with segmental baffles. Two different types of shell and tube heat exchangers were analysed by a numerical model for thermal-hydraulic rating ...
 • Ekonomický návrh vysokotlakého plynovodu 

  Šrámková, Veronika
  Cieľom tejto bakalárskej práce bol ekonomický návrh vysokotlakého plynovodu s maximálnou kapacitou 40 mil.Nm3/d a dĺžkou 100 km. Ekonomický návrh pozostával z analýzy a porovnania nákladov na výstavbu a prevádzku pre tri ...
 • Fusarium Mycotoxins Stability during the Malting and Brewing Processes 

  Piacentini, Karim Cristina; Běláková, Sylvie; Benešová, Karolína; Pernica, Marek; Savi, Geovana; Rocha, Liliana; Hartman, Ivo; Čáslavský, Josef; Corra, Benedito (MDPI, 2019-05-07)
  Mycotoxins are widely studied by many research groups in all aspects, but the stability of these compounds needs further research for clarification. The objective of this study is to evaluate deoxynivalenol and zearalenone ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků 

  Uhlíř, David
  Vaječné skořápky obsahují řadu významných složek, které je z nich možné vytěžit, proto jsou považovány jako perspektivní surovina pro další zpracování. Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním vhodného dopravního zařízení ...
 • Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním 

  Mazura, František
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku a jeho kontrolu na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část práce popisuje základní rozdělení a funkci tepelných výměníků. Další část ...
 • Návrh odstřeďovacího zařízení pro minimalizaci bílku ve vaječných skořápkách 

  Zakov, Tomáš
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je návrh odstreďovacieho zariadenia pre minimalizáciu zbytkového bielka vo vaječných škrupinách. Postup pri návrhu zariadenia je daný literárnou rešeršou pre použitie jednotlivých ...
 • Návrh pohonu a mechanizmu natáčení pro fotobioreaktor 

  Kocháň, Matouš
  Tato práce se zaměřuje na návrh mechanizmu natáčení trubic pro fotobioreaktor. Součástí práce je seznámení s různými druhy fotobioreaktorů. Hlavní část práce je věnována návrhu několika mechanismů natáčení a tvorbě jejich ...
 • Návrh zařízení pro čištění mědi 

  Šmarda, Radek
  Bakalářská práce má dvě hlavní části. První část práce obsahuje metody získávání neželezných kovů z odpadu a druhá část práce se zabývá návrhem zařízení pro čištění mědi z předem definovaného odpadu. Na závěr bakalářské ...
 • Návrh zařízení pro přepravu vaječných skořápek 

  Hruška, Kryštof
  Vaječné skořápky jsou velmi vhodnou základní surovinou pro výrobu minerálních doplňků stravy. Práce se zabývá jedním z procesů při jejich výrobě, a to přepravou komodity po proplachu do čisté místnosti. V práci jsou navržena ...
 • Pevnostní návrh dvojice výměníků tepla 

  Pernica, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostním návrhem dvojice výměníků tepla umístěných nad sebou v souladu s normou ČSN EN 13445. V úvodu práce je provedena stručná rešerše zaměřená na výměníky tepla se svazkem trubek v plášti. ...
 • Porovnání softwarů pro navrhování a kontrolu tlakových nádob 

  Staňková, Lucie
  Hlavní náplní předkládané práce je porovnání softwarů pro navrhování a kontrolu tlakových nádob. Toto srovnání je provedeno prostřednictvím návrhu zadané tlakové nádoby, konkrétně výměníku tepla. Výměník tepla je navržen ...
 • Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 

  Procházka, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob podle normy ČSN EN 13445. Cílem bylo navrhnout zařízení pomocí různých přístupů popsaných v evropské normě a porovnat je. Pro návrh byl zvolen ...
 • Simplified approach for creep evaluation in superheaters 

  Naď, Martin; Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Pernica, Marek (IOP Publishing, 2020-04-01)
  This paper is focused on the estimation of temperature distribution on superheater tube bundles for the consequent creep damage evaluation. The precision of estimated temperatures is very important because it significantly ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Pernica, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem šikmého šnekového dopravníku pro dopravu zrna. V práci je proveden výpočet hlavních částí šnekového dopravníku, návrh pohonu, návrh uložení šneku, pevnostní ...
 • Tightness of flange joints: A case study 

  Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Naď, Martin; Pernica, Marek (IOP Publishing, 2020-04-01)
  One of the negative technological factors that often have a significant impact on the environment is the leakage of operating media (so-called fugitive emissions), which most often occurs at different separable joints. ...
 • Zhodnocení odpadového materiálu - vaječných skořápek 

  Zlámal, Filip
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadového materiálu – vaječných skořápek a zhodnocení této odpadové suroviny pro získání zajímavých a hodnotných produktů. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti, složení ...