Now showing items 1-20 of 39

 • Historický vývoj postupů výroby oceli ve 20. století 

  Vácha, Pavel
  V úvodní části práce je věnována pozornost charakteristice železa a oceli, výrobě surového železa a výrobě oceli. Dále následuje kapitola zaměřená na popis postupů výroby oceli v období průmyslové revoluce. Navazuje část ...
 • Historie výroby slitin železa ve slévárně ŽĎAS, a. s. 

  Nejedlý, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje novověkou historii výroby oceli na Ţďársku a historii metalurgicko-strojírenského podniku ŢĎAS, a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou část výroby oceli na elektrických ...
 • Korozní odolnost litých duplexních ocelí 

  Müller, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na koróznu odolnosť liatych duplexných ocelí. V prvej časti sú popísané mechanizmy korózie a jej jednotlivé typy, v druhej časti sú popísané typy koróziivzdorných ocelí z hľadiska ich ...
 • Legované litiny a jejich uplatnění v praxi 

  Mokrý, Jan
  Práce pojednává o legovaných litinách, které se podstatně lépe odlévají než legované oceli hlavně díky nižší teplotě tavení. Píše se zde o vlivu jednotlivých prvků na vlastnosti litin, které tuhnou stabilně nebo metastabilně ...
 • Metody 3D tisku pro slévárenské aplikace 

  Rendek, Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na aplikáciu 3D tlače pre zlievarenstvo, konkrétne pre technológiu presného odlievania. V práci sú opísané rozdielne metódy tlače a princípy na ktorých sú založené s podrobnejším popisom ...
 • Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Šprta, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které ...
 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Odlitky z hořčíkových slitin a jejich použití 

  Škriečková, Natália
  Táto bakalárska práca je zameraná na zhrnutie poznatkov o horčíku a horčíkových zliatinách a ich použití v rôznych odvetviach. V úvodnej časti sú vyzdvihnuté prospešné vlastnosti tohto kovu, jeho zliatin a spôsoby výroby. ...
 • Oduhličení a odplynění vysokolegovaných chromových ocelí ve vakuu 

  Ertelt, Tomáš
  Práce se zabývá výzkumem vlivu vakua na odplynění a oduhličení vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. Cílem jeho použití je zvýšení korozní odolnosti a mechanických vlastností oceli. Teoretická část je věnována rozboru ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Pernica, Vítězslav
  Práce se zabývá metodikou výzkumu příčin vad u ocelových odlitků vyrobených ve slévárně DSB EURO s.r.o. Cílem bylo optimalizovat výrobní parametry tak, aby se snížil výskyt povrchových vad na odlitcích. V první fázi byly ...
 • Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin 

  Jagošová, Adriana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pecí, které slouží pro odlévání neželezných slitin. V první kapitole je popis vlastností slévárenských slitin obecně, dále konkrétní slévárenské vlastnosti vybraných ...
 • Použití odlitků z hořčíkových slitin 

  Pernica, Vítězslav
  Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. ...
 • Povrchové vady odlitků 

  Rašek, Ondřej
  Povrchové vady odlitků patří i po desítkách let zkoumání k aktuální problematice odlévaných kovů. Ty znamenají značné ztráty pro slévárny. Práce obsahuje literární přehled druhů vad, mechanismů jejich vzniku a jejich ...
 • Problematika vodíkové porezity u odlitků ze slitin hliníku 

  Kazdera, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření rešerše, týkající se vodíkové porezity u odlitků z hliníkových slitin. Nejprve je vysvětlen vznik plynových dutin v čistém hliníku a v jeho slitinách a vliv plynových dutin ...
 • Segregace při tuhnutí v austeniticko-feritických korozivzdorných ocelích 

  Kejha, Richard
  Diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austeniticko-feritických korozivzdorných ocelích. Úvodní část je tvořena charakteristikou vlastností austeniticko-feritických ocelí a teoretickým rozborem segregačních ...
 • Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků 

  Pernica, Vítězslav
  Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí ...
 • Sekundární metalurgie ve slévárnách 

  Klika, Jiří
  Cílem této práce je provést literární rešerši jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie. V práci je popsán princip metod a jejich výhody a nevýhody po zavedení ve výrobě, zejména postupy při výrobě oceli. ...
 • Slévárenské formovací směsi s biopolymerními pojivy 

  Šindlerová, Eliška
  Tato práce se zaměřuje na nová řešení v oblasti slévárenských pojiv. Je v ní popsáno několik biopolymerních materiálů, které se k takovému použití hodí a za jakých podmínek, případně jak se chovala forma nebo jádra s těmito ...
 • Slévárenské technologie ve zvonařství 

  Šromota, Michal
  Tématem bakalářské práce, jež sestává z teoretické a praktické části, je zvonařské řemeslo. Cílem bylo shrnout technologii výroby zvonů, jak z hlediska současného, tak historického. Základem teoretické části je literární ...
 • Snižování hmotnosti karoserií osobních automobilů na základě volby materiálů 

  Petrucha, Roman
  Tato bakalářská práce obsahuje popis nejčastěji využívaných materiálů a výrobních technologií pro karoserie osobních automobilů. Za tímto účelem je v první kapitole popsána karoserie osobního automobilu s bezpečnostními ...