Now showing items 1-20 of 42

 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • Alternativní měření úchylek tvaru a poloh pro potřeby vstupní kontroly. 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá možností, jak urychlit kontrolu nakupovaných dílců na vstupní kontrole ve firmě Bosch Diesel s.r.o. a případně i ušetřit za nákup nových strojů při rozšiřování výroby, aniž by utrpěla kvalitativní ...
 • Analýza procesu testování bezpečnostních prvků s airbagy v automobilech 

  Uher, Daniel
  Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech.
 • Analýza systému měření 

  Nezdařilíková, Martina
  Cílem práce je navržení vhodných metod pro stanovení způsobilosti systému měření a srovnávání pro firmu dodávající produkty do automobilového průmyslu. Jako první byla provedena analýza požadavků ČSN EN ISO 9001 a ČSN P ...
 • ANALÝZA ZPŮSOBILOSTI VÝROBNÍHO STROJE PŘI VÝROBĚ AUTOBUSŮ 

  Gregor, Jaroslav
  Diplomová práce na téma analýza způsobilosti výrobního stroje při výrobě autobusů se zabývá problematikou způsobilosti CNC laserového výrobního stroje a jeho vyhodnocením v podmínkách firmy Iveco Czech Republic, a. s., ...
 • Defektace v systému řízení jakosti při opravách vojenské techniky 

  Miler, Vladimír
  V opravně vojenské techniky, před provedením veškerých oprav, je zapotřebí provést kontrolní proces defektaci. To znamená odbornou prohlídku a zdokumentování všech vadných dílů. Práce navrhuje optimální zařazení procesu ...
 • Dynamizace vstupní kontroly za pomocí statistické přijímky srovnáváním 

  Majerek, Pavel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá popisem metod výběrové kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. V praktické části je analyzován systém vstupní kontroly v závodu Siemens elektromotory Frenštát. ...
 • Hodnocení kontrolních procesů systému řízení automobilů 

  Uher, Daniel
  Práce se bude zabývat návrhem metodiky kvantifikace kontrolních systémů pro hodnocené charakteristiky jakosti systémů řízení automobilů. . Navržená metodika je primárně určena pro firmu TRW Dačice, ale její základní prvky ...
 • Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA 

  Hrdlička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přesností a způsobilostí souřadnicového měřicího stroje Pioneer Dea. Cílem práce je vyjádřit pomocí metodiky mezinárodního slovníku termínů v metrologii nejistotu měření a pro vytypovaný ...
 • Hodnocení snímacích systémů souřadnicových měřicích strojů 

  Galečka, Šimon
  U souřadnicových měřicích strojů je třeba objektivně hodnotit jakost snímacích systémů, které ovlivňují přesnost měřidla. Práce navrhuje metodiku srovnávání bezdotykových a dotykových systémů.
 • Hodnocení struktury povrchu bezkontaktní metodou 

  Konečný, Jan
  Struktura povrchu je definována parametry z profilu základního, profilu drsnosti a profilu vlnitosti. V praxi se používá mnoho různých typů profiloměrů. Základním požadakem je kompatibilita jednotlivých výsledků. Úkolem ...
 • Hodnocení způsobilosti kontrolních procesů 

  Šimák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem hodnocení kontrolních procesů. V první části je rozebrána organizace celostátní legislativy a legislativa metrologie. V další části práce se práce zaměřuje na metrologické ...
 • KONTROLA POVRCHOVÝCH VAD BROUŠENÝCH POVRCHŮ 

  Novák, Martin
  Diplomová práce je zaměřená na rozbor stávajících metod použitelných pro detekci povrchových vad broušených povrchů. Rovněž navrhuje a prakticky ověřuje nové metody detekce povrchových vad broušených povrchů.
 • KONTROLA STRUKTURY POVRCHU 

  Janečko, Ondřej
  Párce navrhuje metodiku hodnocení struktury povrchu z více měření a určení tzv. reprezentativní hodnoty daného parametru souladu ČSN EN ISO 4288.
 • Kontrola těsnosti světlometů 

  Maule, Jiří
  Úkolem této práce je popis a rozbor kontroly těsnosti předních světlometů v automobilovém průmyslu. V úvodní části se tato práce zabývá teoretickým rozdělením dle zdroje světla, vývojem a stavbou světlometu. V další části ...
 • KVANTIFIKACE A ZVYŠOVÁNÍ PŘESNOSTI MĚŘENÍ PRŮHYBU MOSTŮ 

  Hvozdenský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením přesnosti měření průhybů mostů pro firmu Mostní a silniční s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu měření a zjištění faktorů, které mají zásadní vliv na přesnost měření. První ...
 • KVANTIFIKACE PŘESNOSTI MĚŘENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT PŘI HODNOCENÍ PÓROVITOSTI HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ 

  Velehradský, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o problematice při zkouškách těsnosti na tlakovacích zařízeních Schreiner v podniku KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Zkoušené díly jsou tepelné výměníky osobních automobilů z hliníkových slitin, u kterých ...
 • Legislativní zabezpečení metrologie strojírenského provozu 

  Horká, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá legislativním zabezpečením metrologie strojírenského provozu. V úvodu jsou popsány orgány státní správy v oblasti metrologie, přehled zákonů a vyhlášek, práva a povinnosti subjektů vyplývající z ...
 • Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel 

  Dobeš, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice kalibrace měřidel. Cílem této práce je vypracování podrobných kalibračních postupů a ukázkové měření vybraných typů délkových měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, ...
 • Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) 

  Lysý, Zbyněk
  Diplomová práce na téma management kalibrace souřadnicového stroje má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot při měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji Micro-Vu Excel v praxi, doplněnou o praktický příklad výpočtu ...