Now showing items 1-20 of 29

 • Ekonomické úspory s využitím tepelného čerpadla 

  Johan, Richard
  Diplomová práce je složena ze dvou podstatných částí. Teoretická část je zaměřena na klasické teorie ekonomických rozborů. Praktická část vyhodnocuje úspory při vytápění a ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem ve srovnání ...
 • Informační podpora podnikatelského záměru sklářské firmy 

  Bělavová, Petra
  Cílem bakalářské práce je vypracování informační podpory pro rozvoj podnikatelského záměru. Použitými nástroji pro uskutečnění záměru jsou teoretická východiska, analýza současného stavu a návrh informačního systému pro ...
 • Marketingové řízení bezpečnostní agentury 

  Unger, Zdeněk
  Moje diplomová práce analyzuje současnou situaci v oblasti marketingového řízení ve firmě poskytující převážně služby. Na základě provedených analýz v závěru práce nabízím náměty, které vedou ke zlepšení vedení firmy a tím ...
 • Návrh financování bydlení v nové bytové výstavbě 

  Procházka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných forem financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena zejména na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích. Zmíněny jsou ale ...
 • Návrh marketingového řízení softwarové firmy 

  Rient, Walter
  Bakalářská práce analyzuje současnou marketingovou strategii pro zvolenou firmu AKI-Sport s.r.o.. Zjištěné výsledky jsou vyhodnoceny a na jejich základě jsou formulována doporučení. Ta by měla vést ke zlepšení stabilního ...
 • Návrh marketingového řízení společnosti 

  Bata, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout vhodné marketingové řízení akciové společnosti Moravské keramické závody s podnikatelskými aktivitami v oblasti hutnictví a slévárenství.
 • Návrh na rozšíření marketingových činnosti firmy 

  Dítě, Filip
  Cílem této diplomové práce je návrh na rozšíření marketingových činností firmy. Práce se skládá z teoretické , analytické a praktické části. Na základě zjištění z analýzy jsou v praktické části formulovány konkrétní návrhy ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření firmy 

  Jirků, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením společnosti ATELIER PENTA v. o. s. Zaměřuje se na analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Jejím cílem je navrhnout opatření ke zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Běloušková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu současných činností a možnosti dalšího rozvoje obce Těšany. Cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení hospodaření obce, které jsou založeny především na podpoře podnikání v obci, ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy 

  Šmok, Daniel
  Tato bakalářská práce je zpracována pro firmu AGRO Žamberk, a. s. Popisuje celkovou situaci firmy, odhaluje její nedostatky v oblasti marketingu, a navrhuje jejich správné řešení.
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull 

  Kobzová, Lucie
  Má diplomová práce z oblasti marketingu je zaměřená na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull, která je předním výrobcem energetických nápojů na světě. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení marketingového řízení ...
 • Návrh na zlepšení marketingových činností firmy 

  Pekař, Jaroslav
  Diplomová práce byla zpracovávaná pro firmu TOP Dům, s. r. o. a byla rozdělená na dvě základní části, analytickou a návrhovou. Analýza firmy byla zaměřena především na oblast marketingu a odhalila problémy, které je třeba ...
 • Návrh na zlepšení propagace firmy 

  Kopřivová, Gabriela
  Tato bakalářská práce je zpracována pro firmu AUTOELEGANCE BRNO, s. r. o. Hodnotí stávající formy propagace a zjišťuje nedostatky v této oblasti. Obsahuje návrh na zlepšení propagace firmy zaměřený zejména na oblast reklamy ...
 • Návrh na zvýšení hospodárnosti projektu vývoje nových výrobků 

  Sládková, Markéta
  Obsahem diplomové práce je analýza průběhu realizace vybraného vývojového projektu, tj. činností spojených s přípravou a realizací vývoje nového výrobku. Jejím úkolem je odhalit slabá místa, rezervy či problémy vyskytující ...
 • Návrh nového marketingového MIXu výrobní firmy 

  Koukalová, Barbora
  Předmětem mé bakalářské práce „Návrh nového marketingového mixu výrobní firmy“ je analýza současného stavu marketingového mixu obuvnické firmy Bábor Eurodance a návrh změn na zkvalitnění. První kapitola pojednává o historii ...
 • Návrh průmyslové zóny pro region Telč 

  Komárek, Leonard
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především ...
 • Návrh racionalizace obchodního styku se zákazníky 

  Dlesková, Vendula
  Bakalářská práce analyzuje a hodnotí současnou etapu vývoje firmy TREY CZ, s. r. o. Na základě získaných poznatků byla navržena opatření, jejichž realizace povede ke zkvalitnění obchodního styku se zákazníky.
 • Návrh rozvoje firmy 

  Fiala, Jakub
  Bakalářská práce se týká problematiky rozvoje malé firmy, která se zabývá kompletním zpracováním kamene. Práce je zaměřena na analýzu současného stavu a na návrh celkového rozvoje firmy Granit spol. s r.o.
 • Návrh rozvoje firmy 

  Volavý, Marek
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a návrh rozvoje firmy Grant G.T. s.r.o., která se zabývá velkoobchodem dárkového zboží. Je zde analyzováno tržní prostředí a konkurence. Dále pojednává o silných a slabých stránkách ...
 • Návrh rozvoje marketingových činností firmy 

  Zabloudil, Ivo
  Diplomová práce se sestává ze dvou podstatných celků. Teoretická část se zabývá klasickými i současnými teoriemi marketingu – se zaměřením na marketing služeb. Prakticky orientovaná část je zaměřena na analýzu a odstranění ...