Now showing items 1-20 of 42

 • Aplikace termochromních látek v polymerních materiálech 

  Slánská, Petra
  V textilním průmyslu je v dnešní době veliká konkurence. Každá novinka může znamenat velký zisk. Tato diplomová práce se bude zabývat aplikací termochromních přísad (látka reagující na teplotu změnou své barvy) do polymerní ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Creepová životnost vysokomolekulárního polyethylenu (HDPE) 

  Patzelt, Petr
  V teoretické části předložené diplomové práce se uvádí popis materiálových vlastností a testovacích parametrů, které mají vliv na průběh SCG. Experimentální část je zaměřená na porovnání vlivů různých podmínek na průběh ...
 • Effect of Ethylene and Propylene on Performance of Ziegler - Natta Catalyst in Stopped - Flow Polymerization 

  Hoza, Adam
  Výzkum v této práci byl zaměřen na přípravu a charakterizaci blokových kopolymerů typu polypropylen-blok-poly(propylenu-co-ethylenu) (dále jen PP-blok-EPR). Tyto materiály jsou považovány za účinné kompatibilizátory mezi ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Funkcionalizace poly(mléčné kyseliny) 

  Petruš, Josef
  Teoretická část předložené dizertační práce popisuje princip radikálového roubování a faktory ovlivňující reakční průběh. Radikálové roubování poly(mléčné kyseliny) (PLA) reaktivní modifikací je vhodnou technikou přípravy ...
 • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

  Paulenka, Igor
  Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
 • Homogenní a heterogenní suflonace polystyrenu 

  Kučera, František (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001)
 • Kinetika koordinační polymerace 1-olefinů katalyzované diiminovými komplexy niklu 

  Peleška, Jan
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium kinetiky koordinační polymerace propenu a hex-1-enu iniciované komplexem [N,N‘-bis(2-t-butylfenyl)-1,8-naftalendiyl-1,4-diazabuta-1,3-dien]nikldibromidem aktivovaným ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Lepivost tkaniny nánosované vrstvou gumárenské směsi 

  Mahel, Jindřich
  Teoretická část diplomové práce popisuje základní skladbu gumárenské směsi, metody používané k jejímu zpracování a shrnuje dosavadní poznatky v oblasti lepivosti. Experimentální část se zabývá návrhem metod akcelerovaného ...
 • Měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií 

  Mahel, Jindřich
  Cílem práce bylo navrhnout a sestavit přístroj pro měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií. V teoretické části jsou srovnány metody používané pro měření teplotní délkové roztažnosti pevných ...
 • Modifikace PLA reaktivní extruzí 

  Matláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá roubováním maleinanhydridu a anhydridu kyseliny itakonové na kyselinu poly(mléčnou) (PLA). U modifikované kyseliny poly(mléčné) byla sledována závislost konverze monomerů na různých molárních ...
 • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...
 • Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné 

  Figalla, Silvestr
  Práce se zaměřuje na nové postupy přípravy derivátů kyseliny mléčné. Hlavním cílem bylo ověření proveditelností přípravy vysokomolekulárního polylaktidu s využitím ethyllaktátu jako prekurzoru syntézy laktidu. Část práce ...
 • Polymerace laktidů v tavenině 

  Horkel, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerace laktidů v tavenině. Teoretická část se zabývá vlastnostmi kyseliny mléčné, laktidů, polylaktidů a současně využívanými metodami jejich výroby. V praktické části byla ...
 • Porovnání fyzikálních vlastností a průmyslových aplikací některých esterů kyseliny mléčné 

  Paulenka, Igor
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací esterů kyseliny mléčné na základě jejich fyzikálně-chemických vlastností. Vybrány byly methyl, ethyl, 2-ethylhexyl, n-propyl, isopropyl ester kyseliny mléčné. Tyto estery jsou ...
 • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

  Pukančíková, Andrea
  Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...
 • Přímá syntéza vysokomolekulárních polymerů kyseliny mléčné 

  Mikulík, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou přímé syntézy polymerů kyseliny mléčné. Teoretická část je zaměřena na výrobu kyseliny mléčné jako monomeru, a to jak přírodní, tak i syntetickou cestou, jejich výhodami a vlastnostmi. ...
 • Příprava akrylátových kopolymerů emulzní polymerací 

  Arvai, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou akrylátových kopolymerů technikou emulzní polymerace. V rámci práce byly připraveny 2 sady vzorků kopolymerů n-BA/MMA a 2 EHA/MMA. Na vzorku ze sady n-BA/MMA byl dále zkoumán vliv ...