Now showing items 1-20 of 32

 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Funkcionalizace poly(mléčné kyseliny) 

  Petruš, Josef
  Teoretická část předložené dizertační práce popisuje princip radikálového roubování a faktory ovlivňující reakční průběh. Radikálové roubování poly(mléčné kyseliny) (PLA) reaktivní modifikací je vhodnou technikou přípravy ...
 • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

  Paulenka, Igor
  Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
 • Homogenní a heterogenní suflonace polystyrenu 

  Kučera, František (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001)
 • Lepivost tkaniny nánosované vrstvou gumárenské směsi 

  Mahel, Jindřich
  Teoretická část diplomové práce popisuje základní skladbu gumárenské směsi, metody používané k jejímu zpracování a shrnuje dosavadní poznatky v oblasti lepivosti. Experimentální část se zabývá návrhem metod akcelerovaného ...
 • Měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií 

  Mahel, Jindřich
  Cílem práce bylo navrhnout a sestavit přístroj pro měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií. V teoretické části jsou srovnány metody používané pro měření teplotní délkové roztažnosti pevných ...
 • Modifikace PLA reaktivní extruzí 

  Matláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá roubováním maleinanhydridu a anhydridu kyseliny itakonové na kyselinu poly(mléčnou) (PLA). U modifikované kyseliny poly(mléčné) byla sledována závislost konverze monomerů na různých molárních ...
 • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...
 • Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné 

  Figalla, Silvestr
  Práce se zaměřuje na nové postupy přípravy derivátů kyseliny mléčné. Hlavním cílem bylo ověření proveditelností přípravy vysokomolekulárního polylaktidu s využitím ethyllaktátu jako prekurzoru syntézy laktidu. Část práce ...
 • Optimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výrobě 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část shrnuje možnosti chemické recyklace polyurethanových a polyisokyanurátových izolačních pěn a metod přípravy polyolů z jejich alkoholyzátů. Důraz je kladen na využití mikrovlnné ho ohřevu během depolymerace ...
 • Polymerace laktidů v tavenině 

  Horkel, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerace laktidů v tavenině. Teoretická část se zabývá vlastnostmi kyseliny mléčné, laktidů, polylaktidů a současně využívanými metodami jejich výroby. V praktické části byla ...
 • Porovnání fyzikálních vlastností a průmyslových aplikací některých esterů kyseliny mléčné 

  Paulenka, Igor
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací esterů kyseliny mléčné na základě jejich fyzikálně-chemických vlastností. Vybrány byly methyl, ethyl, 2-ethylhexyl, n-propyl, isopropyl ester kyseliny mléčné. Tyto estery jsou ...
 • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

  Pukančíková, Andrea
  Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...
 • Příprava akrylátových kopolymerů emulzní polymerací 

  Arvai, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou akrylátových kopolymerů technikou emulzní polymerace. V rámci práce byly připraveny 2 sady vzorků kopolymerů n-BA/MMA a 2 EHA/MMA. Na vzorku ze sady n-BA/MMA byl dále zkoumán vliv ...
 • Radikálová polymerace nenasycených organických kyselin a jejich anhydridů 

  Chladil, Martin
  Cílem práce je vypracování literární rešerše na zadané téma, její kritické zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Radikálové roubování PE/PP kopolymeru 

  Šido, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací blokového kopolymeru PP/PE roubovaného anhydridem kyseliny itakonové v tavenině. Teoretická část se zabývá radikálově iniciovaným roubováním polárních monomerů na ...
 • Roztoková syntéza PLA 

  Svítil, Jan
  Tato práce studuje syntézy polylaktidů metodou polymerace laktidů v roztoku. Teoretická část práce pojednává o kyselině mléčné, laktidech a polylaktidech, jejich vlastnostech a výrobě. Experimentální část shrnuje a ověřuje ...
 • Studium fotochlorace polyolefinů 

  Kučera, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá problematikou heterogenní fotochlorace polyolefinů, především polypropylenu. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dostupné informace o vlastnostech, výrobě a použití chlorovaných polyolefinů, ...
 • Studium optimalizace termoizolačních vlastností tvrdých polyurethanových pěn 

  Eliáš, Filip
  Práce se zabývá procesy probíhajícími během výroby tvrdých polyurethanových-polyisokyanurátových (PU-PIR) pěn, jejich vlastnostmi a technologií. Jedná se zejména o princip nukleace a stabilizace pěny. Smyslem pochopení ...
 • Studium přípravy expandované poly(kyseliny mléčné) 

  Svatík, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spôsobom výroby expandovanej poly(kyseliny mliečnej) (PLA) alebo polylaktidu a skúmaním niektorých jej vlastností. Teoretická časť je zameraná na rôzne spôsoby výroby PLA, jej vlastnosti a ...