Now showing items 1-18 of 18

 • Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU 

  Záň, Drahoslav
  Tato práce sa zabývá populačně založenou stochastickou optimalizační technikou PSO (Particle Swarm Optimization) a její akcelerací. Jedná se o jednoduchou, ale velmi efektivní techniku, určenou k řešení složitých ...
 • Akcelerace neuronových sítí s využitím GPU 

  Šimíček, Ondřej
  Tato práce se zabývá využitím grafických čipů pro akceleraci neuronových sítí s učením typu backpropagation. Pro řešení tohoto problému byla zvolena technologie OpenCL umožňující využít grafické čipy různých výrobců. Hlavním ...
 • Demonstrační aplikace hashovacích algoritmů SHA-1 a SHA-2 

  Siska, Josef
  V této práci je uvedena teorie související s hashovacími algoritmy SHA-1 a SHA-2 spolu s popisem možné implementace aplikace, která demonstruje činnost těchto algoritmů. V obecné části práce jsou popsány principy vytváření ...
 • DNA výpočty a jejich aplikace 

  Fiala, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro simulaci DNA výpočtů pro řešení vybraných problémů. DNA výpočty patří mezi nekonvenční výpočetní paradigmata, které se zásadně liší od konceptu elektronických počítačů. ...
 • Interaktivní simulátor DNA výpočtu 

  Kovács, Martin
  Tato práce je zaměřena na shrnutí biologických operací nad DNA a jejich nasazení ve výpočtu složitých matematických problémů. Ukázkovým příkladem, jehož řešení je v práci demonstrováno, je problém hamiltonovské cesty grafem, ...
 • Interpreter bytového kódu Java 

  Husák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat interpreter bytového kódu Java na platformě FITkit. V práci je nejprve rozebrána problematika jazyka Java, zejména vlastnosti přenositelného bytekódu a virtuálního stroje ...
 • Kartézské genetické programování v evolučním umění 

  Veselý, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím kartézského genetického programování (CGP) v evolučním umění (EvoArt). Text předkládá úvod do problematiky. Dále se zaměřuje na proces návrhu, implementace a testování nové metody, jak CGP v ...
 • Mikroskopická dopravní simulace s GUI 

  Fülöp, Tibor
  V současnosti se silniční doprava výrazně rozvíjí a narůstá počet vozidel na komunikacích. Cílem práce je navrhnout mikroskopický simulátor silniční dopravy s grafi ckým uživatelským prostředím, se kterým bude možné ...
 • Modul pro dolování z dat 

  Petrlík, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je seznámení s problematikou dolovaní z dat. Zaměřuji se především na problematiku klasifikace pomocí neuronových sítí. Proto zde popisuji některé základní algoritmy pro učení neuronových sítí. ...
 • Multikriteriální genetické algoritmy v predikci dopravy 

  Petrlík, Jiří
  Porozumění chování silniční dopravy je klíčem pro její efektivní řízení a organizaci. Tato úloha se stává čím dál více důležitou s rostoucími požadavky na dopravu a počtem registrovaných vozidel. Informace o dopravní situaci ...
 • Multikriteriální kartézské genetické programování 

  Petrlík, Jiří
  Cílem této diplomové práce je shrnout problematiku multikriteriálních genetických algoritmů a kartézského genetického programování. Podrobně je popsán algoritmus NSGAII a začlenění multikriteriální optimalizace do kartézského ...
 • Realistický simulátor kruhových objezdů 

  Molnár, Miroslav
  Neustálý nárůst silniční dopravy zvyšuje požadavky na ni a přináší nové problémy. Nalezení vhodných řešení vyžaduje detailní zkoumání silniční dopravy. Cílem práce je návrh a implementace mikroskopického simulátoru kruhových ...
 • Simulace celulárních automatů na GPGPU 

  Vlček, Přemysl
  Cílem práce je navrhnout a otestovat akceleraci speciálního případu celulárního automatu nazývaném Nagel-Schreckenbergova modelu mikrosimulace dopravy bez grafického výstupu na různých platformách a následně naměřené ...
 • Soutěživá koevoluce v kartézském genetickém programování 

  Skřivánková, Barbora
  Symbolická regrese je metoda hledání předpisů funkcí, které co nejpřesněji prochází danými body v rovině nebo prostoru. V této práci je řešena symbolická regrese s využitím kartézského genetického programování a soutěživé ...
 • Telemetrie pro formuli Dragon IV 

  Bezdíček, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompletní telemetrické zařízení určené pro formuli Dragon IV soutěže Formula Student. Tato práce se nejprve zabývá teorií problematiky měření fyzikálních veličin v ...
 • Využití GPU pro akceleraci optimalizace systému vodních děl 

  Marek, Jan
  Tato práce se zabývá optimalizací řízení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Vycházíme z dizertační práce Ing. Pavla Menšíka Ph.D., Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Jako optimalizační ...
 • Využití regresních metod pro predikci dopravy 

  Vaňák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi predikce dopravní situace na makroskopické úrovni s využitím údajů naměřených pomocí dopravních senzorů. Těmito senzory mohou být indukční smyčky, radarové detektory nebo kamery. Práce ...
 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Tvrdoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...