Now showing items 1-20 of 69

 • 3D model 

  Sládeček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou rekonstrukce trojrozměrné scény ze sekvence sníkmů záznamu z obyčejné kamery. První část práce popisuje principy vyžívané při řešení úlohy, druhá část popisuje algoritmus rekonstrukce a ...
 • Analýza a zpracovaní EEG signálu 

  Esmaildokht Mamaghani, Amir Hossein
  Tato práce se zabývá problematikou měření a analýzy elektroencefalografických signálů. Prochází celou oblastí od základních principů měření přes metodiku a způsoby měření, předzpracování a zpracování signálu, klasifikaci ...
 • Aplikace metod detekce a rozpoznání obličeje 

  Höll, Karel
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu a detekcí obličejů. Obsahuje přiblížení do problematiky zpracování obrazových dat. Dále se zaměřuje především na výběr vhodných knihoven a implementaci algoritmů schopných detekovat ...
 • Automatizované optické měření kontaktního úhlu kapky 

  Dugáček, Ján
  Meranie povrchového napätia pevných látok zväčša vyžaduje ručné spracovanie fotografií kvapiek kvapalín so známymi vlastnosťami na povrchu meranej látky, pri ktorom sa ručne stanoví kontaktný uhol. Cieľom tejto práce je ...
 • Bezkontaktní měření výšky hladiny 

  Pribula, Wojciech
  Úvodem jsou popsané současné metody měření výšky hladiny vody ve vysokotlakém systému. Tyto systémy se~nacházejí v~teplárnách a~elektrárnách a~pracují s~vodou přesahující teplotu 300\,°C a~tlak 10\,MPa. Především je~představena ...
 • Databázový systém pro evidenci DNS/DHCP záznamů 

  Jakubík, Juraj
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizovaním databázového systému pre správu DNS a DHCP záznamov, ktorý zároveň poskytuje tieto záznamy pre vytvorenie konfiguračných súborov pre BIND DNS a ISC DHCP. Cieľom je naprogramovať ...
 • Datalogger řídicí jednotky plynového kotle 

  Frnka, Peter
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou dataloggeru určeného k zberu dát z riadiacich jednotiek plynových kotlov, ktoré sú vyvíjané firmou Honeywell Brno. Datalogger je realizovaný na hardwarovej platforme Raspberry Pi v ...
 • Detekce a lokalizace pohybujících se objektů 

  Škuta, Pavel
  Cílem této diplomové práce byl návrh systému, pro konkrétní praktickou aplikaci, monitorování vjezdu vozidel s automatickým sběrem dat a identifikaci automobilu. Systém umožňuje identifikovat projíždějící vozidlo pomalou ...
 • Detekce objektů v zorném poli kamery 

  Mahrík, Tomáš
  Táto práca pojednáva o metódach využívaných v počítačovom videní na lokalizáciu a následnú detekciu objektov v obraze. Prináša stručný prehžad najrozšírenejších lokalizačných a detekčných metód, a následne popisuje ich ...
 • Detekce plagiátů 

  Kobath, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci plagiátorství u psaných textů, specificky u závěrečných prací na autorově Alma mater. V práci je zhodnocena současná situace automatické detekce plagiátorství česky psaných textů a ...
 • Detekce pohybujících se objektů v obraze 

  Prítel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou pohybujúcich sa objektov v dynamickom obraze. Cieľom práce je navrhnutie algoritmu pre detekciu pohybujúcich sa objektov a jeho aplikácia na počítanie vozidiel v reálnej dopravnej scéne. ...
 • Dohledávání objektů v obraze 

  Pluskal, Richard
  Práce se zabývá návrhem prostředí pro zadávání geometrických objektů v obraze za účelem jejich dalšího zpracování. Program by měl také obsahovat algoritmy usnadňující zadávání objektů (například automatické upřesňování ...
 • Identifikace osob oční duhovkou 

  Čermák, Peter
  Táto práca pojednáva o biometrických metódach, s bližším zameraním na identifikáciu osôb podža dúhovky. Popisuje počiatky biometrie ako aj jej užitie v súčasnosti. Obsahuje všeobecný prehžad o najpoužívanejších a aj tých ...
 • Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

  Petyovský, Petr
  Cílem této disertační práce je návrh metod pro získání dalších parametrů o vozidle ze snímků reálné dopravní situace ke stávající informaci o RZ vozidla a jeho poloze v měřeném úseku. Úkolem je využít stávající instalace ...
 • Informační systém pro monitorování počítačové sítě 

  Tomášek, Roman
  Tato práce pojednává o návrhu informačního systému, který slouží ke shromažďování informací o zařízeních připojených k počítačové síti. Potřebná data jsou získávána pomocí protokolu SNMP a ukládána do databáze. Pomocí ...
 • Klasifikace detekovaných vad 

  Janošík, Zdeněk
  V této diplomové práci je popsán postup návrhu a realizace klasifikátoru vad detekovaných při konečné fázi výroby netkané textilie. Úvod práce je věnován analýze možností při zpracování a klasifikaci obrazu. Navazuje část, ...
 • Knihovna pro matematické výpočty v jazyce C++ 

  Temel, Aleš
  Ve své bakalářské práci vytvářím knihovnu pro uchování matic a práci s maticemi. V tomto případě je problematika zaměřena hlavně na tzv. řídké matice. Jazyk C++ nenabízí mezi standardními knihovnami nástroje pro jednoduchou ...
 • Komunikační a řídicí karta k elektronovému mikroskopu 

  Robotka, Jan
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout novou komunikační a řídicí kartu pro elektronový mikroskop, případně pro další zařízení firmy Delong Instruments a.s., která se zabývá jejich vývojem a výrobou. Tato karta by měla ...
 • Konvoluční neuronová síť pro segmentaci obrazu 

  Mitrenga, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou konvolučních neuronových sítí a realizovat segmentaci obrazu. Toto téma v sobě zahrnuje obor počítačového vidění, který je používán v systémech s umělou inteligencí. ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontrolér ARM Cortex-M3. 

  Libicher, Radek
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh rozšiřujících obvodů a tři laboratorní úlohy pro vývojový kit MBED NXP LPC1768. Dokument je rozdělen na tři základní části. První část se zabývá popisem mikroprocesorů ARM, vývojové ...