Now showing items 1-20 of 24

 • Algoritmus pro detekci úniku média z potrubí 

  Kratochvíl, Adam
  Práce se zabývá představením přehledu používaných metod pro detekci úniků stanovených technickými normami. Následně po analýze záznamu tlaku v potrubí navrhuje vlastní metodu, která vychází z existujících metod a využívá ...
 • Automatizovaný měřicí systém 

  Mičánek, Jakub
  Bakalářská práce popisuje návrh části automatizovaného systému pro měření mikrovlnných parametrů testovaného aktivního víceportového nereciprokého konfigurovatelného bloku. Práce popisuje způsob implementace ovládání ...
 • Číslicová filtrace - výukové simulace 

  Hampl, Lukáš
  Tato práce je zaměřená na teoretický rozbor a aplikaci metod návrhu dvou základních typů číslicových filtrů. Konkrétními číslicovými filtry jsou v této bakalářské práci filtry FIR (konečná impulzní odezva) a IIR (nekonečná ...
 • Diagnostika stavu malých kuličkových ložisek 

  Šváb, Štěpán
  Cílem práce bylo sestavit zařízení analyzující stav ložiska v průběhu jeho života. Je probrána teorie ložisek a diagnostických metod, jenž se na jejich rozbor dají použít. Hardware použitý pro konstrukci zařízení a sběr ...
 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Impedanční spektroskop 

  Sliž, Jiří
  Cílem práce je návrh měřicího přístroje určeného k impedanční spektroskopii. Jsou zde definovány pojmy impedance a impedanční spektroskopie a způsoby jejich měření. K měření byl použit obvod AD5933 od firmy Analog Devices. ...
 • Knihovna pro práci se specifickými TDMS soubory 

  Prusák, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť knižnicu v prostredí LabVIEW, ktorá dokáže pracovať so špecifickými TDMS súbormi, s nadmernou veľkosťou alebo chybným formátom. V tejto práci sa knižnica zameriava hlavne na čítanie TDMS ...
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace. V praktické části se zaměřuje na vytvoření ...
 • Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce 

  Pikula, Stanislav
  Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna ...
 • Měření ionizujícího záření 

  Podolský, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením ionizujícího záření. Cílem měření je ověřit metody pro měření statistických parametrů zdrojů ionizujícího záření a ověření závislosti koeficientu útlumu na hustotě. Úvodní část ...
 • Měření parametrů energy harvesterů 

  Kašpárek, Ondřej
  V posledních letech se výkonové výstupy piezoelektrických energy harvesterů zvýšily natolik, že konkurují jiným typům energy harvestingu, a proto je nutná jejich dostatečná parametrizace. Pomocí dvou vytvořených systémů ...
 • Měření slunečního záření 

  Chvátal, Michal
  Cílem Bakalářské práce je návrh a ověření levné metody pro orientační měření přímého a difuzního slunečního záření. Důvodem měření slunečního záření je odhad tepelného zisku budov. V práci je popsán rozdíl mezi termočlánkovými ...
 • Měření vlhkosti 

  Hřib, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vlhkosti ve stavebních materiálech, se zaměřením na kapacitní a mikrovlnnou metodu. Cílem práce bylo zjistit, jestli by tyto metody byly možná použít při zjišťování rozložení vlhkosti ...
 • Monitorování stavu při obrábění bloku motoru - Plazma 

  Váško, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a realizace dvou metod prediktivní analýzy pro firmu Škoda Auto a.s. V první části jsem zpracoval literární rešerši na téma metody prediktivní diagnostiky. V další části je za pomoci konzultanta ...
 • A New Method to Perform Direct Efficiency Measurement and Power Flow Analysis in Vibration Energy Harvesters 

  Kunz, Jan; Fialka, Jiří; Pikula, Stanislav; Beneš, Petr; Krejčí, Jakub; Klusáček, Stanislav; Havránek, Zdeněk (MDPI, 2021-03-30)
  Measuring the efficiency of piezo energy harvesters (PEHs) according to the definition constitutes a challenging task. The power consumption is often established in a simplified manner, by ignoring the mechanical losses ...
 • Řádová analýza signálů 

  Honc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řádovou analýzou signálů. První část práce popisuje běžně používané metody pro řádovou analýzu včetně metod pro zpracování signálu vibrací a tachosondy. Součástí práce je stručný přehled ...
 • Řízení Lego Mindstorms 

  Chudík, Vladimír
  Tato bakalářská práce obsahuje popis a využití modulu BrickPi v kombinaci s mikropočítačem Raspberry Pi, jako náhrady za ovládací kostku Lego Mindstorms. V první části práce se nachází krátký popis a porovnání ovládací ...
 • Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici ...
 • Softwarové vybavení měřicí trati 

  Pikula, Stanislav
  Diplomová práce shrnuje teorii měření průtoku snímači diferenčního tlaku, zejména normalizovanou clonou, a teorii týkající se měření víceotvorovou rychlostní sondou. Je~stručně popsáno programovací prostředí LabVIEW a ...
 • Systém evidence příchodů a odchodů 

  Pikula, Stanislav
  Cílem této práce byl návrh a realizace systému evidence příchodů a odchodů s poskytováním monitorovaných dat přes ethernetové rozhraní. Obsahem textu je popis výběru hardware a návrh desky plošných spojů. Dále je popsán ...