Now showing items 1-16 of 16

 • Charakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů 

  Koporecová, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť problematiku spektroskopických techník využiteľných v organokovovej a polymérnej syntéze, vrátane prípravy vzoriek a interpretácie získaných dát so zameraním na NMR spektroskopiu, ...
 • Elektronové strukturní vzorce Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Nováková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku elektronových strukturních vzorců pomocí e-learningu. Studijní materiál je vytvořen aplikací Macromedia Flash a je určen převážně pro studenty prvního ročníku Fakulty chemické ...
 • Laboratorní příprava barevně odlišných sloučenin niklu 

  Rybárik, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na laboratorní možnosti přípravy různě barevných sloučenin niklu. V teoretické části jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které jsou možnými sloučeninami v řadě ...
 • Mangan a jeho sloučeniny 

  Matláková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhledání možných příprav vybraných sloučenin manganu. V teoretické části jsou popsané chemické a fyzikální vlastnosti látek, které úzce souvisí s přípravou tří po sobě jdoucích sloučenin ...
 • Molekulové modelování – struktura a vlastnosti cyklických esterů a karbonátů 

  Kubíčková, Eva
  Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentalních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností cyklických esterů a predikce jejich struktur. Byla ...
 • Názvosloví anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Zubek, Piotr
  Předmětem této bakalářské práce je e-learning a tvorba výukového materiálu Názvosloví anorganické chemie. V teoretické části je pojednáno o definicích a vymezení pojmu e-learning, jeho vývoji a moderních trendech v tomto ...
 • Nikl a jeho sloučeniny 

  Pařízek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin niklu. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které souvisí s přípravou tří po sobě následujících ...
 • Optimalizace procesu přípravy grafitové elektrody s vrstvou oxidu olovičitého 

  Doros, Stanislav
  Tato práce zahrnuje popis komplexních elektrochemických metod přípravy grafitové anody s vrstvou oxidu olovičitého. V teoretické části jsou parametry, které mohou ovlivňovat kvalitu (morfologii a složení) povlaku a oblasti ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom 

  Riša, Juraj
  Tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících chrom. Práce se zabývá chromem a jeho formami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Snaží se najít správný způsob zkoncentrování chromu a ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících olovo 

  Mončeková, Miroslava
  Hlavním tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících olovo. Práce se zabývá olovem a jeho sloučeninami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Hledá vhodný způsob stanovení koncentrace ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy 

  Krištof, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku těžkých kovů, jako Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ag, obsažených v odpadních vodách laboratoře anorganické chemie. Zabývá se bilancí těchto kovů u jednotlivých úloh, srovnáním bilance s ...
 • Vyrovnávání chemických rovnic Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Indra, Ivo
  Tvorba elektronického výukového materiálu využitelného především pro studenty I. ročníku. Vytvořený materiál bude umožňovat interaktivní řešení vzorových chemických rovnic a to jednak pomocí soustavy rovnic tak i pomocí ...
 • Základní anorganické výroby Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Valenčík, Jan
  Bakalářská práce pojednává o e-learningu (objasnění pojmu, formy, využití, klady a zápory), o systémech LMS, LCMS a základních prvcích pro tvorbu interaktivních učebních pomůcek, které napomáhají zvýšit kvalitu e-learningu. ...
 • Zinek a jeho sloučeniny 

  Štefka, Michal
  Cílem bakalářské práce je příprava tří po sobě jdoucích sloučenin zinku. V teoretické části si práce všímá nejčastějších fyzikálních a chemických vlastností některých anorganických sloučenin tohoto prvku. Jsou to především ...
 • Zpracování nestandardních meziproduktů při výrobě potravinářských fosfátů 

  Hejsek, Michal
  V teoretické části je popsána technologie výroby a jsou definovány zdroje nestandardních materiálů včetně jejich předpokládaného složení. K jednotlivým složkám pak byly vyhledány chemické děje a pochody, ke kterým dochází ...
 • Železo a jeho sloučeniny 

  Krpoun, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin železa. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti síranu železitého, dodekahydrátu síranu amonno-železitého, oxidu ...