Now showing items 1-16 of 16

 • Konstrukce zastřešení kluziště 

  Pospíšilová, Lenka
  Tento dokument se zabývá návrhem střešní konstrukce pro dané rozměry kluziště. Byla navržena a zhodnocena tři řešení zastřešení – ocelová příhradová deska, betonový oblouk s vnějším předpětím a předpjaté příhradové střešní ...
 • Návrh betonové konstrukce suterenu obytného domu 

  Pfeffer, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové monolitické konstrukce suterénu obytného domu na mezní stav únosnosti a použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1. Konkrétně je řešena stropní deska s průvlaky, nejvíce ...
 • Návrh betonové střešní konstrukce 

  Paleček, Vladimír
  Zadáním bakalářské práce je návrh alternativních možností řešení atypické železobetonové stropní a střešní konstrukce ve styku s válcovitou nádrží na vodu. Řešená střešní a stropní konstrukce zastřešuje jednopodlažní ...
 • Návrh konstrukce zkušebního centra 

  Růžička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem halové konstrukce vývojového centra. Hala se skládá ze dvou soulodí, v jedné lodi jsou umístěny kancelářské prostory. Montovaný skelet haly se skládá z kalichových patek, sloupů, průvlaků ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

  Totková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové stropní konstrukce s TABS systémem dle EC2: Navrhování betonových konstrukcí. Úvodní část práce je věnována vybranému typu tepelně aktivního stropu a jeho ...
 • Návrh přemostění komunikace 

  Váša, Jiří
  V diplomové práci je řešen návrh dálničního mostu přes silnici II/464 mezi obcemi Butovice-Bílovec. Pro návrh přemostění byly provedeny 4 varianty, ze kterých pro další zpracování byly vybrána varianta lichoběžníkové desky ...
 • Návrh střešní konstrukce nad garážemi 

  Kukla, Radim
  Bakalářská práce „Návrh střešní konstrukce nad garážemi“ se zabývá návrhem a dimenzováním železobetonové střešní konstrukce, kterou tvoří spojitá křížem vyztužená deska. Deska je podepřená trámy v obou směrech. Cílem práce ...
 • Návrh zesílení betonové konstrukce z roku 1928 

  Bažantová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce čtyřpodlažního objektu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. Cílen této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Návrh zesílení stropní konstrukce ve Zlíně 

  Čížová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá zesílením stropní konstrukce vícepodlažní budovy ve Zlíně. V první části práce je řešena stávající únosnost konstrukce. Cílem práce je návrh zesílení stropní konstrukce a ověření na mezní stavy ...
 • Posouzení existující konstrukce 

  Pospíšilová, Lenka
  Cílem tohoto dokumentu je posouzení existující železobetonové skeletové konstrukce jednopodlažní haly. V této práci je postupně proveden statický výpočet a posouzení jednotlivých nosných prvků železobetonové konstrukce. ...
 • Rekonstrukce mostu u obce Holýšov 

  Svoboda, Adam
  Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce mostu u obce Holýšov za použití moderní metody dodatečného předpínání. Most přes řeku Radbuzu je trámový parapetní, a byl postaven v roce 1924. V současném stavu ...
 • Rekonstrukce zásobníku na slínek 

  Bažantová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce železobetonové předpjaté konstrukce zásobníku na slínek. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovou stěnou, na které je ve vrstvě stříkaného betonu uložena předpínací ...
 • Rekonstrukce železobetonového mostu v Raškovicích 

  Muroň, Vlastimil
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci železobetonového trámového mostu v Raškovicích. Jelikož se nedochovala žádná dokumentace, bylo třeba odhadnout výztuž dle normy ČSN 1230-1937, podle které byl most navržen. ...
 • Zesílení klenbového mostu 

  Poukar, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením kamenného klenbového mostu vyztuženého rubovou skořepinou a roznášecí spojitou deskou. Cílem práce je navrhnout a posoudit tuto konstrukci.
 • Zesílení nosných částí výrobní haly 

  Čížová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zesílením nosných částí výrobní haly v Drásově. V první části je řešena stávající únosnost konstrukce. Dalším krokem je návrh variant zesílení nevyhovujících sloupů a krátké konzoly. Sloupy a ...
 • Zesílení silničního mostu 

  Neděla, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí silničního mostu o dvou prostých polích přes řeku Olši v Třinci. Rekonstrukce mostní konstrukce je navržena ve dvou variantách, pro které je proveden návrh a posouzení nosné konstrukce ...