Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

  Kopeček, Josef
  Diplomová práce se zabývá sestavením numerických modelů klasické koleje pomocí metody konečných prvků, a to v několika variantách. Modely jsou porovnány s výsledky získanými na analytických modelech. Komplexnější modely ...
 • Assessment of rail long-pitch corrugation 

  Valehrach, Jan; Guziur, Petr; Říha, Tomáš; Plášek, Otto (IOP Publishing, 2017-09-20)
  The paper focuses on defects of the running surface of the rail, namely the rail corrugation defect and specifically long-pitch corrugation in curves of small radii. These defects cause a shorter life of the rails, greater ...
 • Bezstyková kolej v obloucích malých poloměrů 

  Peřinová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vlivem poloměru směrového oblouku na stabilitu bezstykové koleje. Je sestaven přehled současného stavu poznání v oblasti bezstykové koleje. V praktické části je vytvořen model traťového úseku, ve ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Kulich, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Mojžíšek, Dominik
  Diplomová práce se zabývá popisem soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje. Následně jsou vytvořeny modely metodou konečných prvků simulující průjezd nápravy vozidla. Cílem práce je sestavení ...
 • Hodnocení zkušebního úseku s podpražcovými podložkami 

  Hamšlágerová, Klára
  Podpražcové podložky jsou pružné podložky umístěné na ložné ploše železničního pražce. Jejich hlavním přínosem je zmenšení namáhání pražcového podloží, zvýšení stability geometrických parametrů koleje, výsledné prodloužení ...
 • Kolmá křížení tramvajových tratí s vlečkami 

  Omaník, David
  Diplomová práce se zabývá kolmým křížení tramvajové tratě s železniční vlečkou. Jsou popsány konstrukce křížení, jak na území ČR, tak i ve světě. Cílem práce je nalézt doporučené konstrukční řešení křížení tramvajové a ...
 • Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h 

  Hašek, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční trati č. 300 Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h. Řešený úsek se nachází mezi stanicemi Luleč a Ivanovice na Hané. Diplomová práce je zpracována ve ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Bohuslavice nad Vláří 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Bohuslavice nad Vláří. Rekonstrukce zahrnuje úpravu zhlaví a geometrických parametrů koleje pro navýšení rychlosti v hlavní koleji na nejvyšší možnou hodnotu. Součástí ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Čadca 

  Juchelková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Čadca. Obsahem této práce je návrh rekonstrukce zhlaví, zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 140 km/h, odstranění úrovňových přechodů pro cestující ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Hanušovice 

  Veselý, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Hanušovice. Mezi požadavky na vypracování patří rekonstrukce obou zhlaví stanice, zvýšení rychlosti v hlavní koleji na maximální možnou, dále návrh nástupišť ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Polička 

  Zvejška, Ivo
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Polička, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Návrh modernizace žst. Brandýs nad Orlicí 

  Štrumfa, David
  Návrh modernizace železniční stanice Brandýs nad Orlicí. Provedení rekonstrukce obou zhlaví. V hlavních kolejích zvýšení rychlosti na maximální možnou, v předjízdných kolejích zvýšení rychlosti na 60 km/h. Ve stanici dojde ...
 • Návrh modernizace žst. Slavkov u Brna 

  Řehůřek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Slavkov u Brna. Cílem je navrhnout úpravu nástupišť pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozhodnout, jestli lze realizovat nástupiště s ...
 • Návrh odbočky Jistebník 

  Talapka, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnutí kolejového propojení mezi koridorovou tratí Přerov – Ostrava a vysokorychlostní trati VRT Přerov – Ostrava u obce Jistebník. Mimoúrovňová kolejová propojení jsou navržena ve všech ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku Branná - Ostružná v km 12,677 - 15,3 

  Veselý, Miroslav
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout v daném traťovém úseku optimalizaci geometrických parametrů koleje, případně zvýšit traťovou rychlost. Dalším úkolem je navrhnout vhodnou skladbu železničního svršku vzhledem k ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice – Solnice v km 9,4 – 11,6 

  Faltýnek, Petr
  Návrh optimalizace traťového úseku Častolovice – Solnice v km 9,4 – 11,6. Návrh zvýšení traťové rychlosti na maximální možnou hodnotu, skladba železničního svršku a návrh typu konstrukce železničních přejezdů. Ve vybraném ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku Holice - Borohrádek v km 43,7 - 46,750 

  Provázek, Miloš
  Bakalářská práce se zaobírá optimalizací geometrických parametrů koleje na vybraném traťovém úseku a zvýšením traťové rychlosti na maximální možnou. Cílem práce je rovněž návrh železničního svršku a návrh obnovy odvodnění ...
 • Návrh optimalizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Bylnice - Vlárský Průsmyk 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout úpravy geometrických parametrů koleje pro navýšení traťové rychlosti na nejvyšší možnou hodnotu a rekonstrukce železničního svršku mezi stanicemi Bylnice – Vlárský průsmyk. Součástí práce je také ...