Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza legend map tematických atlasů 

  Hamáčková, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou legend map Atlasu krajiny České republiky a Atlasu krajiny Slovenskej republiky s důrazem na jejich vzájemné porovnání. Vychází z publikovaných obecných teoretických zásad kartografické ...
 • Analýza obsahových a grafických chyb kartografických děl 

  Chalupková, Klára
  Záměrem diplomové práce je analýza chyb a omylů v analogových a digitálních kartografických dílech. První část práce se zabývá chybami a omyly, které se nejčastěji v kartografických dílech dělají. Ve druhé části je samotná ...
 • Anamorfní mapy v MHD 

  Kriške, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...
 • GIS turistických stezek v Orlických horách 

  Tomáš, Josef
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční jádro geografického informačního systému (GIS) turistických stezek v Orlických horách včetně prostorových analýz. První část, která je více teoretická, je věnována stručnému ...
 • Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells 

  Nečas, Alois; Proks, Pavel; Urbanová, Lucie; Srnec, Robert; Stehlík, Ladislav; Crha, Michal; Plánka, Ladislav; Dvořák, Milan; Amler, Evžen; Vojtová, Lucy; Jančář, Josef (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-04-06)
  At present, attention is focused on research into possibilities of healing large bone defects by the method of mini-invasive osteosynthesis, using implantation of biomaterials and mesenchymal stem cells (MSCs). This study ...
 • Interpretace výškopisu na topografických mapách USA 

  Pavelková, Zuzana
  Cílem práce je analýza interpretace výškopisu topografických map USA a její porovnání s českými topografickými mapami. Podklady pro vyhotovení práce jsem získala během pracovního a cestovního pobytu v USA roku 2012, který ...
 • Interpretace výškopisu na topografických mapách zemí Evropské unie 

  Řídká, Barbora
  Předmětem této diplomové práce je pojednání o výškopisné složce topografických map členských států zemí Evropské unie. Práce je zaměřena na potřebnost výškopisu a důvody a způsoby jeho znázorňování v mapách, vysvětluje ...
 • Kartografická díla pro děti předškolního věku 

  Mainclová, Jana
  Cílem této diplomové práce byla analýza dostupných českých i zahraničních kartografických děl, využitelných zcela nebo jen částečně pro děti předškolního věku. Součástí práce je návrh a maketa orientačního plánu obce určená ...
 • Kroměříž na mapách - vývoj a perspektivy 

  Scheichenost, Jan
  Práce se zabývá zobrazením Kroměříže na mapách s topografickým a katastrálním obsahem. Zabývá se zobrazením města na nejstarších mapách Moravy a na dalších novějších a soudobých topografických a katastrálních mapách, jak ...
 • Mapové fondy vojsk tří císařů v Bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 

  Gabrlík, Marek
  Úvodní část mé práce se zabývá historií Bitvy tří císařů. Popisuje významné historické události, které k bitvě vedly, průběh bitvy a její důsledky ,vyplývající z francouzského vítězství. Hlavní část se věnuje mapovým fondům ...
 • Mapy pro mentálně handicapované 

  Vávrová, Eva
  Práce se zabývá problematikou tvorby kartografických děl pro lidi s mentálním postižením. Po počáteční analýze dostupnosti kartografických děl určených lidem s mentálním postižením bylo nutné konstatovat, že taková díla ...
 • Multimediální mapy v prostředí INTERNETu 

  Marešová, Kristýna
  Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení s kartografickými díly s multimediálním obsahem v prostředí internetu. Díla s multimediálním obsahem jsou rozdělena podle vybraných kritérií. Jako součást bakalářské práce ...
 • Památná místa moravské geodézie a kartografie 

  Kovářová, Anna
  Práce se zabývá popisem míst vztahujících se k osobnostem, které byly nějakým způsobem významné pro geodézii a kartografii a působily na Moravě, popřípadě ve Slezsku. Kromě osobností se věnuje i významným trigonometrickým ...
 • Pardubice na mapách - vývoj a perspektivy 

  Vinopalová, Alena
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza vývoje zákresu města Pardubice na topografických mapách, katastrálních mapách a plánech. Práce se zabývá zobrazením města na historických mapách už od 16. století, přes vojenské ...
 • Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh 

  Panchártek, Jan
  Tato práce pojednává o možnostech využití leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. Byla využita výškopisná data DMR 4G a DMR 5G, která poskytuje ČÚZK. V dané lokalitě bylo provedeno kontrolní měření ...
 • Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel 

  Konečný, Michal
  Predmetom tejto diplomovej práce je posúdenie presnosti orientačných plánov sídiel. Príslušné analytické práce sú prevedené na dostupných historických kartografických dielach s územia Senice a okolia. V teoretickej časti ...
 • Školní atlasy pro slabozraké 

  Šplíchalová, Romana
  Cílem diplomové práce je krátký přehled kartografické tvorby pro zrakově postižené, zhodnocení vybraných děl a vytvoření návrhu Školního atlasu pro slabozraké. Součástí diplomové práce jsou přílohy s ukázkovými listy ...
 • Vlastivědná mapa malého územního celku 

  Karlíková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou mapového obsahu vybraných historických a současných kartografických děl, zobrazujících území Blovicka a tvorbou vlastivědné mapy této oblasti. V teoretické části je, kromě základů kartografie ...
 • Vlastivědný atlas České republiky 

  Břichňáčová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce vyhotovení vlastivědného atlasu České republiky. Atlas má být určen pro žáky 1. - 2. ročníku základních škol a sloužit při výuce v hodinách prvouky. Pomocí této školní pomůcky by ...
 • Využití krajiny (Land use) ve vybrané lokalitě 

  Sekanina, Michal
  Obsahem diplomové práce je studium využití krajiny v obci Lelekovice v souvislosti se softwarovými nástroji geografických informačních systémů. Práce se zabývá zpracováním a využitím historických mapových podkladů, leteckých ...