Now showing items 1-20 of 21

 • Algoritmické obchodování na burze 

  Ďuriač, Peter
  Tato práce se zabývá využitím neuronových sítí při předpovídání cen na burze a následovným testováním pomocí zvolené platformy na reálném demo účtě. Je zde popsána základní teorie obchodování na burze. Dále práce popisuje ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Bárta, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému schopného automatizovaně obchodovat na burze. K predikci vývoje je využito neuronových sítí. Pro hledání vhodných kombinací vstupních parametrů je použit genetický algoritmus.
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Radoš, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá algoritmickým obchodovaním na forexovom trhu s využitým umelých neurónových sietí. Na úvod sú popísané termíny dôležité pre obchodovanie obecne. V práci je ďalej popísaná teória neurónových ...
 • Detekce telefonních hovorů v rozhlasových datech 

  Javorský, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou telefónnych hovorov v nahrávkach z rozhlasového vysielania. Bude tu uvedený prístup, pomocou ktorého môžeme nahrávku rozdeliť na segmenty náležiace telefónnemu kanálu a segmenty, ...
 • Konverze hlasu 

  Brukner, Jan
  Práce se věnuje konverzi hlasu. Tedy metodě, ve které se snažíme modifikovat řečové parametry zdrojového mluvčího na cílového. V práci je nejdříve popsána Voice Conversion Challenge (VCC), ve které se účastníci snažili ...
 • Microphone Arrays for Speaker Recognition 

  Mošner, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzdáleného rozpoznávání mluvčích. V případě dat zachycených odlehlým mikrofonem se přesnost standardního rozpoznávání značně snižuje, proto jsem navrhl dva přístupy pro zlepšení ...
 • Monitoring hybridní síťové infrastruktury 

  Janda, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje vývoji univerzálního monitorovacího systému zařízení v hybridní síti pro společnost SELF servis. Systém slouží k ověření dostupnosti pomocí ICMP-paketů a ke sledování hodnot s využitím SNMP ...
 • Počítačová hra se zaměřením na multiplayer 

  Kubík, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduché trojrozměrné počítačové hry, která umožňuje propojení hned několika hráčů najednou prostřednictvím sítě internet (LAN). V této práci je použit a popsán Microsoft XNA Framework. ...
 • Rozpoznávání a vyhledávání ve Skype hovorech 

  Tomášek, Pavel
  Cílem projektu je rozpoznávání Skype hovorů. Jedním ze záměrů projektu je nalezení kvalitního nahrávače Skype hovorů. Následuje zpracování signálu (segmentace řeč/ticho) a samotné rozpoznávání řeči. Dalším cílem je výběr ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Smejkal, Vojtěch
  Práce se zabývá rozpoznáváním velkých písmen a číslic hůlkového písma pomocí neuronových sítí. Rozebírá použité algoritmy pro segmentaci textu, metody extrakce příznaků a problematiku učení sítě pomocí zpětného šíření chyb. ...
 • Rozpoznávání ručně psaných číslic metodou K-nearest neighbor 

  Horký, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání ručně psaných číslic. Rozebírá problémy při řešení rozpoznávání metodou K-nejbližších sousedů. Část práce popisuje postup při návrhu a implementaci této metody.
 • Rozpoznávání ručně psaných číslic pomocí support vector machines 

  Hricko, Jozef
  Práce se zabývá možností rozpoznávání ručně psaných číslic a znaků pomoci volně dostupných knihoven. Pro rozpoznávání je použitá jádrová klasifikační metoda support vector machines. Práce také uvažuje různé algoritmy ...
 • Rozšíření pro pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu v rozpoznávání mluvčího 

  Plchot, Oldřich
  Tato práce se zabývá pravděpodobnostními modely pro automatické rozpoznávání řečníka. Podrobně analyzuje zejména pravděpodobnostní lineární diskriminační analýzu (PLDA), která modeluje nízkodimenzionální reprezentace promluv ...
 • Similarity Search in Document Collections 

  Jordanov, Dimitar Dimitrov
  Hlavním cílem této práce je odhadnout výkonnost volně šířeni balík  Sémantický Vektory a třída MoreLikeThis z balíku Apache Lucene. Tato práce nabízí porovnání těchto dvou přístupů a zavádí metody, které mohou vést ke ...
 • Speaker Recognition in the VoIP Environment 

  Remeš, Jan
  Tato práce popisuje použití systémů pro rozpoznávání mluvčího v~prostředí VoIP, úspěšnost systému a přístupy k jejímu zlepšení. Popisuje architekturu těchto systémů, metriky pro vyhodnocení jejich úspěšnosti a klíčové ...
 • Využití protokolů TCP/IP pro řízení algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů v reálném čase 

  Pilch, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem protokolu pro řízení číslicového zpracování signálů pomocí komunikačních sítí TCP/IP. Využití tohoto protokolu v embedded jednotkách pro zpracování zvukového signálu umožní dálkové ...
 • Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading 

  Gráca, Martin
  V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. ...
 • Webová demonstrace Fourierovy transformace pro výuku zpracování signálů 

  Hyrš, Martin
  Cílem této práce je vytvořit vytvořit demonstrační program na téma Fourierova transformace. V úvodní části je shrnuta teorie týkající se jednotlivých typů Fourierovy transformace a je ukázán postup jejich numerické aproximace. ...