Now showing items 1-20 of 42

 • Additional effects of uid on the piston 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Kůrečka, Jan; Pochylý, František (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Additional eect of uid on the solid body is often ignored phenomenon. Although it is possible to do an analytic derivation of equations describing additional eects for many various conditions, it can be dicult to solve ...
 • Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic 

  Stejskal, Jiří
  Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model ...
 • Dynamické vlastnosti rotoru kmitajícího v tekutině 

  Chlud, Michal
  Tato práce se zabývá dynamickými vlastnostmi rotoru vírové turbíny. Primárně je studován vliv snížení vlastních frekvencí rotoru v důsledku interakce s vodním prostředím, a to pro různé úrovně ponoření rotoru do kapaliny. ...
 • Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla 

  Smíšek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je provedení návrhu oběžného kola čerpadla. Klasický návrh oběžného kola probíhá na jeden návrhový bod, ve kterém je předpokládán nejčastější chod čerpadla. Cílem této diplomové práce je vytvoření ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Tato práce se zabývá problematikou tlumení vibrací vznikajících při pohybu vozidla. V první části je uveden přehled současných typů tlumičů s detailním vysvětlením principu tlumiče hydrodynamického. Součástí práce je také ...
 • Kmitání stlačitelné tekutiny ve válcové oblasti 

  Smolík, Adam
  Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Obsahem první části je teoretický rozbor formou literární rešerše. Ta je zaměřena na problematiku tlakových pulzací a prvků na jejich tlumení. Druhá část se zabývá tvorbou ...
 • Konstrukční návrh a měření tandemového čerpadla jako srdeční náhrady 

  Trlica, Karel
  Tato práce slouží jako konstrukční studie axiálního čerpadla s tandemovým uspořádáním oběžných kol. Rovněž na ní může být nahlíženo jako na možné konstrukční varianty, jež by mohly být použity jako srdeční náhrady. Diplomová ...
 • Konstrukční studie sinusového čerpadla 

  Havlát, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sinusového čerpadla. Zejména se zabývá minimalizací ztrát v čerpadle a snaží se vyřešit problémy spojené s nadměrným opotřebením posuvného stěrače, který v čerpadle ...
 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Navier-Stokesova rovnice - řešení laminárního proudění 

  Krausová, Hana
  Seznámení se s Navier-Stokesovými rovnicemi jako jednou cestou k řešení reálných problémů hydrodynamiky.
 • Neizotermní proudění v relativním prostoru 

  Koblížek, Martin
  Náplní této diplomové práce je prozkoumat možnost návrhu tekutinového zařízení, využívajícího proudění vzniklého vlivem rozdílných hustot pracovní látky k výrobě elektrické energie. Její hlavní náplní je stanovení vztahů ...
 • New boundary conditions for fluid interaction with hydrophobic surface 

  Pochylý, František; Fialová, Simona; Havlásek, Michal (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Solution of both laminar and turbulent flow with consideration of hydrophobic surface is based on the original Navier assumption that the shear stress on the hydrophobic surface is directly proportional to the slipping ...
 • Optimalizace sinusového čerpadla 

  Sluše, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout technické řešení minimalizace třecích ztrát, které při provozu sinusového čerpadla vznikají v uložení šoupátkového uzávěru a na oběžném kole. Ztráty vznikající od třecích sil, mají negativní ...
 • Principy a druhy hydrodynamických ventilů 

  Havelka, Milan
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejpoužívanějších ventilů v hydraulických systémech. Cílem práce bylo udělat základní přehled dostupných prvků a vymezit jejich stručnou charakteristiku. Důraz byl kladen zejména ...
 • Redukovaný model vírového proudění 

  Urban, Ondřej
  V této práci je řešena tvorba a aplikace redukovaných modelů proudění založených na extrakci dominantních struktur ze systému metodou vlastní ortogonální dekompozice. Vývoj vypočítaných módů v čase popisuje systém obyčejných ...
 • Samonasávací čerpadlo 

  Urban, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na samonasávací čerpací soustrojí 25 – OVE Sigma pumpy Hranice s.r.o., pro jehož funkci je nepostradatelný ejektor umístěný v tělese tohoto soustrojí. Na základě výsledků měření jsou pomocí ...
 • Samonasávací čerpadlo 

  Kusý, Jan
  Cílem této diplomové práce je rozbor a popis principů samonasávacích čerpadel, popis fyzikálních dějů umožňujících samonasávání a na těchto základech navrhnout konstrukční zlepšení pro vybraný druh čerpadla.
 • Samonasávací čerpadlo 65-SVD 

  Goláň, Petr
  Cílem této diplomové práce je přepočítat hydrauliku čerpadla a navrhnout vhodné úpravy vířivého čerpadla 65-SVD-2°. Výpočty hlavních rozměrů oběžného kola a kanálu vycházely ze vztahů ověřených teorií, experimenty a především ...
 • Separace pevných částic z heterogenní suspenze 

  Prax, Ondřej
  Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se separací pevných částic z heterogenní suspenze. První část je věnována pojednání o separačních metodách. Na ni navazuje kapitola o separačních zařízeních, které se ...