Now showing items 1-20 of 117

 • Analyzátor rádiových kanálů IEEE 802.15.4 

  Pokorný, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem analyzátoru rádiových kanálů, který pracuje v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz dle standardu IEEE 802.15.4. Výsledný analyzátor bude obsahovat dvě základní funkce, a to detekci energie ...
 • Bezdrátová senzorická síť využívající LoRa technologii 

  Mikulášek, Michal
  Bakalářská práce se v první polovině zaobírá Internetem věcí obecně a dostupnými bezdrátovými technologiemi pro Internet věcí. Ke každé technologii jsou zmíněný jejich vlastnosti, klady a zápory a také možnosti uplatnění ...
 • Efektivita odměňování v dopravní firmě 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy P. R. Trans, zhodnocením situace a návrhem efektivnějšího systému odměňování. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů odměňování, hodnocení, mzda, motivace a jejich ...
 • Efektivní práce sportovního manažera 

  Nárožný, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje kvality a nedostatky sportovních manažerů. Obsahuje teoretické poznatky, analýzu zkoumaného souboru, vyhodnocení a doporučení každému sportovnímu manažerovi.
 • Elektronický zabezpečovací systém s prvky IoT 

  Kubů, Jiří
  Diplomová práce se zabývá realizováním vlastního návrhu elektronického zabezpečovacího systému s možností rozšíření o prvky domácí automatizace. Ústředna je vytvořena pomocí Raspberry Pi3 B+ s dotykovým displejem, které ...
 • Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Karafa, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na firemní kulturu a její vliv na efektivitu práce. Na základě vyhodnocení informací získaných pomocí dotazníkového šetření, rozhovory s pracovníky firmy a vlastním pozorováním bylo vypracováno ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Trnavský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury ve firmě SDS EXMOST spol. s r.o. Je zaměřena především na problematiku podnikového klima v daném firemním prostředí. Cílem mé práce bude optimální nastavení firemní ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Kirchnerová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů ...
 • Firemní kultura a její vliv na zákazníka 

  Tučková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a jejím prosazováním se na trhu. Je zaměřena především na udržování spokojenosti zákazníka a s tím spojeným zvýšením tržního ...
 • Framework IoTivity a jeho použití na různých hardwarových platformách 

  Přistal, Martin
  Tato práce se zabývá studiem projektu IoTivity. V práci jsou popsány metody komunikace pro různé druhy přenosů dat a architektury na niž je tento projekt vystavěn. Zmíněny budou i podobné projekty. Práce cílí na aplikaci ...
 • Hodnocení a rozvoj pracovníků v organizaci 

  Válková, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a rozvoje zaměstnanců v podmínkách podniku distribuce čistících prostředků a analýzou současného stavu systému hodnocení a rozvoje pracovníků v této společnosti. Na základě ...
 • Implementace IoT zařízení pro chytrou domácnost 

  Popela, Vojtěch
  Cílem této práce je seznámit se s pojmy Internet věcí, chytrá domácnost a následně navrhnout a implementovat zařízení chytré domácnosti - rychlovarnou konvici. Teoretická část se věnuje popisu Internetu věcí, chytré ...
 • Implementace komunikačního scénáře využívajícího Data distribution service a hodnocení bezpečnosti 

  Frollo, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na problematiku middleware vrstvy v distribuovaných systémoch. Uvádza typicky používané komunikačné protokoly a štandardy, ktoré na tejto vrstve pracujú. Jej užšie zameranie je z hľadiska ...
 • Implementace modelu OMG/DDS a analýza komunikace 

  Bučko, Kristián
  V bakalárskej práci je predstavenie OMG DDS špecifikácie, teoretické porovnanie troch najrozšírenejších implementácií OpenDDS, Vortex Opensplice a taktiež RTI Connext. V práci sú taktiež popísané dôležité rozdiely medzi ...
 • Implementace protokolu HDLC v síťových simulátorech 

  Polášek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití HDLC (High-Level Data Link Control) protokolu pro komunikaci a adresování inteligentních měřících zařízení s datovým koncentrátorem. HDLC protokol je použitý ve dvou DLMS/COSEM ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat 

  Gregor, Filip
  Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy ...
 • Interpersonální komunikace v podniku 

  Říha, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou interpersonální komunikace ve společnosti AUTO – BAYER, s.r.o. Snahou je aplikovat teoretické poznatky v praxi. Pomocí této práce bych chtěl posoudit stav interpersonální komunikace ...
 • Interpersonální konflikty a návrhy na zlepšení pracovních podmínek 

  Vejnarová, Eliška
  Ve své práci se budu zaměřovat na interpersonální konflikty, způsoby jejich zvládání a předcházení jim. Také popíši jak ideálně jednat v konfliktních situacích a dosáhnout co nejlepšího řešení tou “pravou” cestou.