Now showing items 1-20 of 29

 • Anténa pro distribuci televizního signálu standardu DVB-T 

  Vehovský, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů všesměrových anténních systémů určených pro vysílání standardu DVB-T. Pomocí simulátoru elektromagnetického pole CST Microwave Studio byla navržena kolineární anténa ...
 • Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X 

  Zamazal, Bořivoj
  V této bakalářské práci je popsán návrh antény pro mikrovlnný maják v pásmu 10GHz. V první části jsou předložena možná řešení a je zvolena slotová anténa konstruovaná z komerčně dostupného vlnovodu. V druhé části je popsán ...
 • Anténa pro příjem televizního signálu DVB-T 

  Šmarda, Marek
  Obsahem této práce je prostudovat vybrané anténní systémy vhodné pro příjem standardu DVB-T. V programu na simulaci elektromagnetického pole (např. CST studio) budou simulovány jednotlivé anténní systémy a výsledky simulací ...
 • Automobilová anténa pro mobilní komunikaci 

  Porč, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem zapuštěné diskové planární antény vhodné k použití ve vozidlech. Pro každé z pásem GSM900 a GSM1800 používané v České republice byla navrhnuta samostatná anténa. Jako simulátor elektromagnetického ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa 

  Štarha, Michal
  Tato práce pojednává o využití dielektrických rezonátorů jako antén. Jsou zde probrány možnosti napájení těchto antén, jako je napájení sondou, mikropáskovým vedením, štěrbinou, či koplanárním vedením. Poté je zde ukázka ...
 • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

  Havelka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...
 • Magnetický motor 

  Aubrecht, Ondřej
  V předkládané bakalářské práci jsou analyzovány a vzájemně porovnávány vybrané druhy magnetických motorů. U každého motoru je uveden krátký popis a kritické zhodnocení jeho vlastností. V další části jsou všechny magnetické ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Miniaturní antény pro mobilní komunikace 

  Kounek, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami zmenšování rozměrů planárních antén, při současném zachování důležitých parametrů pro použití v mobilních komunikacích. V simulátoru IE3D byla navržena anténa, pracující v pásmu ...
 • Modelování dielektrických směrových odbočnic 

  Šikl, Tomáš
  Vysokofrekvenční dielektrická přenosová vedení jsou z hlediska nízkých ztrát přirozenou alternativou k vedením vyrobených z kovu. Tato vedení mají využití převážně v mikrovlnné měřicí technice. Hlavním cílem této práce je ...
 • Modelování dielektrických vlnovodů 

  Šikl, Tomáš
  Dielektrické vlnovody nabízejí přirozenou alternativu k vlnovodům kovovým. Těchto vlnovodů se v dnešní době převážně využívá v optoelektronické technice. Tématem práce je sjednocení poznatků o buzení těchto vlnovodů a popis ...
 • Modelování vysokofrekvenční diody v programu Comsol Multiphysics 

  Truhlář, Michal
  Práce přináší poznaní jevů v polovodičové diodě při vzniku P-N přechodu. V práci je soustředěná pozornost na návrh polovodičové vysokofrekvenční diody v programu Comsol Multiphyssics 3.3 . Velká pozornost je věnována ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob 

  Krejčí, Petra
  Tato diplomová práce se zamuje na studii a optimalizaci ízení zásob ve spolenosti XXX s.r.o. Teoretická ást je vnována charakteristice základních pojm týkajících se ízení zásob, jejich klasifikaci, nákladm s nimi spojenými ...
 • Optimalizace výroby voskových modelů - přehled vad a jejich odstranění 

  Pokorný, Michal
  Základním předpokladem výroby kvalitního odlitku metodou vytavitelného modelu je zhotovení kvalitního (rozměry, povrch, atd. ) voskového modelu. To především znamená výběr vhodného zařízení a voskové směsi s ohledem na ...
 • Planární přenosové vedení na polovodičovém substrátu 

  Chára, Pavel
  Cílem této práce bylo seznámit se s typy planárních vedení a diskutovat jejich vlastnosti. Následně pak vytvoření reálných modelů vybraných typů vedení v programu COMSOL Multiphysics a simulací ověřit jejich vlastnosti. ...
 • Počítačové modelování polovodičových diod 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a ...
 • Programové prostředky pro simulaci a vizualizaci elektromagnetických struktur 

  Nunvář, Rostislav
  Obsahem diplomové práce je seznámit se s volně šiřitelným software na bázi metody konečných prvků a prostudovat možnosti implementace volně šiřitelných knihoven řešičů, generátorů sítí a vizualizačních nástrojů. Následně ...
 • Retrodirektivní anténní pole 

  Šindler, Pavel
  V první části této práce je shrnuta základní teorie retrodirektivních anténních polí a jejich jednotlivých částí – antén a směšovačů. Dále je uveden krátký přehled možností využití retrodirektivních anténních polí k přenosu ...
 • Řízení platební schopnosti podniku v kotextu existence kurzového rizika 

  Pokorný, Michal
  Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňující společnosti, které podnikají na globálním trhu a jsou vystaveny rizikům, která přinášejí výkyvy ve směnných kurech. Zabývá se také prozkoumáním motod analýzy vývoje směnných ...
 • Softwarová podpora vyhodnocování investičních projektů 

  Pokorný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením softwarového nástroje pro podporu rozhodování při porovnávání úspěšnosti potenciálních investičních projektů. Nástroj je schopný vyhodnotit návratnost investice pomocí ...