Now showing items 1-20 of 42

 • Anténa pro distribuci televizního signálu standardu DVB-T 

  Vehovský, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů všesměrových anténních systémů určených pro vysílání standardu DVB-T. Pomocí simulátoru elektromagnetického pole CST Microwave Studio byla navržena kolineární anténa ...
 • Anténa pro mikrovlnný maják v pásmu X 

  Zamazal, Bořivoj
  V této bakalářské práci je popsán návrh antény pro mikrovlnný maják v pásmu 10GHz. V první části jsou předložena možná řešení a je zvolena slotová anténa konstruovaná z komerčně dostupného vlnovodu. V druhé části je popsán ...
 • Anténa pro příjem televizního signálu DVB-T 

  Šmarda, Marek
  Obsahem této práce je prostudovat vybrané anténní systémy vhodné pro příjem standardu DVB-T. V programu na simulaci elektromagnetického pole (např. CST studio) budou simulovány jednotlivé anténní systémy a výsledky simulací ...
 • Anténní řada pro určování pozice letadel 

  Zelenka, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout anténní řadu pro systém určování pozice letadel na letišti. Systém využívá frekvence 1030 MHz a 1090 MHz. Anténu bude rovněž používat směroměrný systém DME/TACAN, který pracuje v pásmu 1025 ...
 • Antény pro pásmo GSM 

  Rousek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá miniaturizačními technikami planárních antén typu invertované F (PIFA). V práci jsou simulovány antény pro pásma GSM využívající meandrování zářiče antény, kapacitní zátěž a U-sloty v zářiči. Je ...
 • Automobilová anténa pro mobilní komunikaci 

  Porč, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem zapuštěné diskové planární antény vhodné k použití ve vozidlech. Pro každé z pásem GSM900 a GSM1800 používané v České republice byla navrhnuta samostatná anténa. Jako simulátor elektromagnetického ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa 

  Štarha, Michal
  Tato práce pojednává o využití dielektrických rezonátorů jako antén. Jsou zde probrány možnosti napájení těchto antén, jako je napájení sondou, mikropáskovým vedením, štěrbinou, či koplanárním vedením. Poté je zde ukázka ...
 • EMC anténa 

  Tenora, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout anténu pracující ve frekvenčním pásmu 30 MHz až 1 GHz. Navržená bikónická anténa vyžaduje ke správné funkci symetrické napájení, proto bylo dále nutné navrhnout vhodný symetrizační ...
 • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

  Havelka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...
 • Holografická anténa 

  Klečka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem mikrovlnné hologra?e, způsoby záznamu mikrovlnného hologramu a rozebírá některé typy hologra?ckých antén z konstrukčního a funkčního hlediska. Dále zahrnuje simulace vybraných modelů, ...
 • Magnetický motor 

  Aubrecht, Ondřej
  V předkládané bakalářské práci jsou analyzovány a vzájemně porovnávány vybrané druhy magnetických motorů. U každého motoru je uveden krátký popis a kritické zhodnocení jeho vlastností. V další části jsou všechny magnetické ...
 • Malá aktivní integrovaná anténa 

  Nunvář, Rostislav
  Práce se zabývá základními typy planárních antén, jejich návrhem a modelováním v programu ANSOFT Designer. V práci je popsán způsob, kterým je možné planární anténu doplnit aktivním prvkem (tranzistorem). Tranzistor je do ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • Miniaturní antény pro mobilní komunikace 

  Kounek, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami zmenšování rozměrů planárních antén, při současném zachování důležitých parametrů pro použití v mobilních komunikacích. V simulátoru IE3D byla navržena anténa, pracující v pásmu ...
 • Modelování dielektrických směrových odbočnic 

  Šikl, Tomáš
  Vysokofrekvenční dielektrická přenosová vedení jsou z hlediska nízkých ztrát přirozenou alternativou k vedením vyrobených z kovu. Tato vedení mají využití převážně v mikrovlnné měřicí technice. Hlavním cílem této práce je ...
 • Modelování dielektrických vlnovodů 

  Šikl, Tomáš
  Dielektrické vlnovody nabízejí přirozenou alternativu k vlnovodům kovovým. Těchto vlnovodů se v dnešní době převážně využívá v optoelektronické technice. Tématem práce je sjednocení poznatků o buzení těchto vlnovodů a popis ...
 • Modelování mikrovlnných polovodičových struktur 

  Pokorný, Michal
  Tato dizertační práce se zabývá modelováním mikrovlnných polovodičových struktur. Stále vyšší pracovní kmitočty komunikačních systémů zvyšují nároky na aktivní prvky a přenosová vedení, realizované zpravidla v monolitické ...
 • Modelování vysokofrekvenční diody v programu Comsol Multiphysics 

  Truhlář, Michal
  Práce přináší poznaní jevů v polovodičové diodě při vzniku P-N přechodu. V práci je soustředěná pozornost na návrh polovodičové vysokofrekvenční diody v programu Comsol Multiphyssics 3.3 . Velká pozornost je věnována ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob 

  Krejčí, Petra
  Tato diplomová práce se zamuje na studii a optimalizaci ízení zásob ve spolenosti XXX s.r.o. Teoretická ást je vnována charakteristice základních pojm týkajících se ízení zásob, jejich klasifikaci, nákladm s nimi spojenými ...
 • Optimalizace výroby voskových modelů - přehled vad a jejich odstranění 

  Pokorný, Michal
  Základním předpokladem výroby kvalitního odlitku metodou vytavitelného modelu je zhotovení kvalitního (rozměry, povrch, atd. ) voskového modelu. To především znamená výběr vhodného zařízení a voskové směsi s ohledem na ...