Now showing items 1-20 of 22

 • Construction of the Optimal Control Strategy for an Electric-Powered Train 

  Pokorný, Pavel
  Předložená disertační práce se zabývá popisem charakteru optimální strategie řízení pro elektrický vlak a výpočtem přepínacích okamžiků mezi jednotlivými optimálními jízdními režimy pro standardní typy odporové funkce. S ...
 • The Effect of the Free Surface on the Singular Stress Field at the Fatigue Crack Front 

  Oplt, Tomáš; Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (De Gruyter Open, 2017-11-22)
  Description of stress singularity in the vicinity of a free surface is presented. Its presence causes the retardation of the fatigue crack growth in that region and fatigue crack is being curved. Numerical model is used ...
 • Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel 

  Seitl, Stanislav; Miarka, Petr; Pokorný, Pavel; Fintová, Stanislava; Klusák, Jan (MDPI, 2018-06-19)
  The use of high strength steels (HSS) allows designing lighter, slenderer and simpler structures with high structural performance. In general, the use of HSS leads to weight reduction of the whole structure, which compensates ...
 • Kalibrace mikrosimulačního modelu dopravy 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou mikroskopické simulace dopravy. Součástí práce je návrh a implementace mikrosimulačního modelu, který je založen na celulárním automatu a vychází z modelu Nagel-Schreckenberg. Model podporuje ...
 • Měření parametrů pneumatik 

  Pokorný, Pavel
  Pneumatika zajišťuje přenos sil mezi koly automobilu a vozovkou a působí také jako primární odpružení vozidla. Její konstrukce, vlastnosti a stav výrazně ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla a tudíž i bezpečnost posádky. ...
 • Měření průtoku pomocí diluční metody 

  Pokorný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na sestrojení programu v prostředí LabVIEW, který by dokázal měřit data pH sondou Vernier připojenou přes rozhraní LabPro, a dále tato naměřená data dokázal proložit fyzikálním modelem diluční ...
 • Návrh zlepšení práce managerů 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopnosti a jejich důležitosti v současném podnikatelském prostředí. Zjišťuje úroveň klíčových kompetencí manažerů v ...
 • Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí 

  Pokorný, Pavel
  První část této práce je věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu a zejména problematice rostoucí trhliny za použití lineární elastické lomové mechaniky. Velká část této práce je zaměřená na koncepci součinitele ...
 • Optické rozpoznávání znaků 

  Pokorný, Pavel
  V této práci jsou představeny některé z metod pro vyhledání a rozpoznání textu v obraze. Zabývá se problematikou extrakce příznaků a představuje nejčastěji používané algoritmy strojového učení. Popisuje postup při návrhu ...
 • Personální management ve veřejné správě 

  Pokorný, Pavel
  Obsahem mojí diplomové práce „Personální management ve veřejné správě“ je představit pojem personální management a analyzovat jeho možnosti uplatnění ve veřejné správě, konkrétně ve Vězeňské službě ČR, ve věznici Kuřim se ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Pokorný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem poháněné válečkové dráhy pro přepravu dřevěných europalet s nákladem výrobků o celkové maximální hmotnosti 600kg. Návrh zahrnuje stanovení jednotlivých rozměrů, nosností a pevností, ...
 • Pohon sériovým zapojením rotačních hydromotorů 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou velkokapacitní manipulace s velkými výkovky za pomoci kovacího manipulátoru. Popisuje současné techniky řešení, jejich charakteristiky, výhody a nevýhody. Na základě analýzy těchto technik ...
 • Porovnání volně šiřitelných softwarů pro výpočet zbytkové únavové životnosti těles 

  Hanáček, Jan
  V první části této bakalářské práce je pojednáváno o lineárně elastické lomové mechanice, zejména o napjatosti v tělese s trhlinou a o součiniteli intenzity napětí. Dále jsou uvedeny růstové zákony únavové trhliny a jsou ...
 • Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru 

  Ryšánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá primárně určením únavové životnosti svařované žebrované hřídele. Pro vyjádření hodnot napětí a únavové životnosti jsou použity doporučení Mezinárodního svářečského institutu (IIW). Hodnoty napětí ...
 • Program pro optimalizaci převodových stupňů 

  Pokorný, Pavel
  Při jízdě autem působí na vozidlo kromě člověka, který je řídí, i několik dalších vlivů fyzikální podstaty. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkové chování vozidla, jeho výkonnost, spotřebu atd. Je tedy účelné zabývat se ...
 • Program pro výpočet zbytkové únavové životnosti strojních součástí s trhlinou 

  Motyka, Jakub
  Tato práce se věnuje tvorbě počítačového programu pro stanovení zbytkové únavové životnosti strojních součástí s trhlinou. Při výpočtu životnosti součástí namáhaných na únavu se v kritických aplikacích předpokládá trhlina ...
 • Stanovení modulu pružnosti v tahu tenké vrstvy - numerická analýza zkoušky mikrokompresního vzorku a "bulge testu" 

  Petráčková, Klára
  Zjišťování mechanických vlastností velmi tenkých vrstev je poměrně obtížné. Všechny používané metody jsou zatíženy buď obtížnou interpretací naměřených dat nebo komplikovanou přípravou experimentálních vzorků. Pro lepší ...
 • Světelná mikroskopie a její aplikace 

  Pokorný, Pavel
  Tato bakalářská práce přibližuje problematiku světelné mikroskopie pro široké spektrum čtenářů. Část této práce je věnována základním pojmům spojeným s pozorováním pomocí mikroskopu. Další kapitoly jsou věnovány pozorovacím ...
 • Využití optimalizace v řízení výroby 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvrhováním výroby v průmyslovém podniku. Využívá prostředků umělé inteligence k nalezení vhodného rozvrhu výroby v zobecněné úloze typu Flow-shop Programming. Pro řešení uvedené úlohy byla v ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...