Now showing items 1-20 of 29

 • 3D tisk funkčního vzorku pistole 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je použitie technológie 3D tlače pri výrobe funkčného konštrukčného celku pištole na gumičky a s tým spojená znalosť práce v 3D modelovacích softwarových produktoch, zvládnutie konštrukčných ...
 • Ekonometrický model cen bytů v Brně 

  Ondroušek, Jakub
  Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána ...
 • Finanční analýza vybraného podniku 

  Pavlíček, Igor
  V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Holasová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V první teoretické části jsou popsány základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Orna, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Autoškola Kalvoda s. r. o. v letech 2013-2017 pomocí finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány zdroje, uživatelé, metody a jednotlivé ukazatele ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Špok, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ESOX, spol. s r.o., pomocí metod finanční analýzy za období 2013–2017. Na základě výsledků získaných z provedené analýzy předkládá práce návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zapletal, Jakub
  Moje bakalářská práce se zaobírá finanční analýzou společnosti Zeppelin CZ s.r.o. v rozmezí let 2013 až 2017. V první části bakalářské práce se zaobírám cíli a metodikou této závěrečné práce. V teoretické části se věnuji ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Richter, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybrané společnosti v letech 2014–2017. V první části práce jsou teoreticky zpracovány metody finanční analýzy, které jsou poté ve druhé části práce aplikovány na vybranou společnost. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mandelíček, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy VAŠSTAV s.r.o. v letech 2013-2017 metodami finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a jsou v ní popisovány definice pojmů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku pomocí nástrojů finanční analýzy a následná formulace návrhů na zlepšení. 

  Míchal, Jakub
  Tato bakalářské práce se zaměřuje na finanční analýzu vybraného podniku za fiskální období od 31.3. 2013 do 31.3.2018. Práce je rozdělena na čtyři základní části. V první části jsou vymezeny cíle a metodika práce, dále ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sobotková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti. Společnost je hodnocena pomocí metod finanční analýzy za pět po sobě následujících účetních období. Na základě výsledků analýzy jsou ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Švehlíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy PLASTICO spol. s r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Následně jsou v ...
 • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

  Pecháček, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...
 • Konstrukce montážního zařízení pro automobilní průmysl 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je skonštruovanie jednoúčelového poloautomatizovaného zariadenia pre montáž komponentu automobilu. Skladaným komponentom je tankovacie hrdlo na dopĺňanie pohonných hmôt zložené z viacerých ...
 • Konstrukce optického mikrotribometru 

  Poláček, Tomáš
  Úkolem práce je návrh konstrukce optického mikrotribometru s možností dynamického měření kapalinového tření v simulovaném bodovém kontaktu. Přístroj má být navržen tak, aby umožňoval vhled mikroskopem v místě dotyku. V ...
 • Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku 

  Valenta, Martin
  Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodní společnosti 

  Sedláček, Oldřich
  Bakalářská práce pojednává o vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení obchodní společnosti na distribuci hygienického sortimentu a příslušenství v Brně. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr založení zdravé zmrzlinárny 

  Ledvina, Vojtěch
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou podnikatelského záměru. Rozhodování předcházejícímu vytvoření podnikatelského plánu, jako je například volba formy podnikatelského subjektu (OSVČ vs. s.r.o.), formy financování ...