Now showing items 1-20 of 42

 • 3D tisk funkčního vzorku pistole 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je použitie technológie 3D tlače pri výrobe funkčného konštrukčného celku pištole na gumičky a s tým spojená znalosť práce v 3D modelovacích softwarových produktoch, zvládnutie konštrukčných ...
 • Decision in Implementation of Production Capacity Planning Determinated by Usage of Sensitive Analysis 

  Poláček, Tomáš; Žákovská, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-07)
  Purpose of article: Effective planning and management of material flow and production resources, i.e. production planning and control is generally regarded as crucial for the success of manufacturing companies. It involves ...
 • Determinanty digitální budoucnosti Katalánska v rámci Španělského království 

  Požgayová, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou aktuálne dosiahnutej úrovne digitálnej transformácie podnikov z dvoch oblastí: Katalánska a Španielska. Aby bolo možné porovnať údaje získané rovnakým spôsobom, bol navrhnutý koncept ...
 • Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska 

  Muzikář, Jakub
  Diploma thesis focuses on revealing determinants of economic growth of the V4 countries and Austria. The thesis examines economic growth from a theoretical and practical point of view. The theoretical point of view is based ...
 • Ekonometrický model cen bytů v Brně 

  Ondroušek, Jakub
  Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána ...
 • Finanční analýza vybraného podniku 

  Pavlíček, Igor
  V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Holasová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, následnou analýzou a návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V první teoretické části jsou popsány základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zapletal, Jakub
  Moje bakalářská práce se zaobírá finanční analýzou společnosti Zeppelin CZ s.r.o. v rozmezí let 2013 až 2017. V první části bakalářské práce se zaobírám cíli a metodikou této závěrečné práce. V teoretické části se věnuji ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Richter, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybrané společnosti v letech 2014–2017. V první části práce jsou teoreticky zpracovány metody finanční analýzy, které jsou poté ve druhé části práce aplikovány na vybranou společnost. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Špok, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ESOX, spol. s r.o., pomocí metod finanční analýzy za období 2013–2017. Na základě výsledků získaných z provedené analýzy předkládá práce návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Orna, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Autoškola Kalvoda s. r. o. v letech 2013-2017 pomocí finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány zdroje, uživatelé, metody a jednotlivé ukazatele ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mandelíček, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy VAŠSTAV s.r.o. v letech 2013-2017 metodami finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a jsou v ní popisovány definice pojmů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku pomocí nástrojů finanční analýzy a následná formulace návrhů na zlepšení. 

  Míchal, Jakub
  Tato bakalářské práce se zaměřuje na finanční analýzu vybraného podniku za fiskální období od 31.3. 2013 do 31.3.2018. Práce je rozdělena na čtyři základní části. V první části jsou vymezeny cíle a metodika práce, dále ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sobotková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti. Společnost je hodnocena pomocí metod finanční analýzy za pět po sobě následujících účetních období. Na základě výsledků analýzy jsou ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Hodnocení investičního záměru společnosti 

  Dvořák, Marcel
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení investičního projektu společnosti za účelem sestavení investičního doporučení pro společnost. V teoretické části diplomové práce budou uvedeny postupy, které budou aplikovány ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Švehlíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy PLASTICO spol. s r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Následně jsou v ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Vejvodová, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je finanční analýza společnosti Znovín Znojmo, a.s. za období 2015–2018. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky, které jsou poté použity v části praktické. ...
 • Insolvency Forecasting through Trend Analysis with Full Ignorance of Probabilities 

  Poláček, Tomáš; Kruntorádová, Markéta (University of Economics, Prague, 2020-05-31)
  The complex views of insolvency proceedings are unique, poorly known, interdisciplinary and multidimensional, even though there is a broad spectrum of different BM (Bankruptcy Models). Therefore, it is often prohibitively ...