Now showing items 1-20 of 36

 • Čištění ovzduší od jemných částic 

  Knebl, Viktor
  Znečištění ovzduší, vody či půdy, je v současné době velkým problémem, kterému musí společnost čelit. Ať už se jedná o produkci velkého množství skleníkových plynů, či kontaminaci půdy a vody různými chemikáliemi. Tato ...
 • Čištění ovzduší od jemných částic 

  Bírošíková, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou jemných a ultrajemných častíc, ktoré sú často spájané so znečisťovaním životného prostredia a negatívnymi dopadmi na ľudské zdravie, najmä choroby kardiovaskulárneho charakteru. ...
 • Efektivní vytápění rodinných domů 

  Čulík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím základních informací a možností způsobů vytápění rodinných domů. Navržení toho správného typu vytápění je důležitým faktorem pro následný dobrý chod vytápění a správný komfort v ...
 • Ekologické dopady vytápění 

  Vypušťáková, Veronika
  Tématem této bakalářské práce jsou ekologické dopady vytápění. První část obsahuje informace o vybraných škodlivinách, které nepříznivě působí na životní prostředí a zdraví člověka. Druhá část je věnována porovnání ...
 • Emise ze spalování zahradního odpadu 

  Kuznetsova, Oksana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou produkce plynných a tuhých znečišťujících látek při spalování zahradního odpadu. Cílem bylo realizovat a zhodnotit experiment. Při vyhodnocení bylo zjištěno, že při spalování ...
 • Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

  Filka, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...
 • Energetické řešení rodinného domu s využitím solární energie 

  Jankůj, Tomáš
  Tato práce se zabývá fotovoltaikou a fototermikou. Jejich zdrojem je sluneční záření, které patří do kategorie obnovitelných zdrojů. V současnosti je kladen velký důraz na ekologii a ekonomii. Z tohoto důvodu se obnovitelné ...
 • Energetické využití biomasy 

  Streďanská, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá energetickým využitím biomasy, konkrétne porovnaním procesu spaľovania agropeliet a drevených peliet. Dá sa rozdeliť na dve hlavné časti. Prvá časť práce je rešeršná. Pojednáva o rozdelení a ...
 • Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

  Sabo, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá úlohou obnoviteľných zdrojov energie v energetike rodinného domu a technológiami, ktoré ju sprostredkúvajú. Veľký dôraz kladie na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, ohrev vody a ...
 • Jemné částice emitované při reálném spalování biomasy 

  Pažourek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými při reálném spalování biomasy. V první části pojednává o biomase, o spalovacích zařízeních, ve kterých lze spalovat biomasu a v neposlední řadě o znečisťujících ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Krolák, Michal
  Cieľom práce je vypracovať rešerš na tému problematiky kotlov na tuhé palivá. V prvej časti práce je popísaná problematika tuhých palív. Druhá časť práce sa zaoberá jednoduchým rozdelením kotlov na tuhé palivá pre domáce ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Mozola, Ondrej
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je rešerš rôznych druhov kotlov malých výkonov určených na vykurovanie rodinných domov. Prvá časť je venovaná charakteristike tuhých palív a výhodám alebo nevýhodám ich používania. ...
 • Možnosti akumulace elektrické energie ze solárních systémů 

  Řehák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přebytečné energie ze solárních systémů. Cílem je navrhnout takový solární systém, který by měl být soběstačný bez využití el. energie ze sítě. V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny ...
 • Nanobezpečnost a současné trendy v hodnocení rizik nanočástic 

  Pavlíková, Stela
  V tejto diplomovej práci je popísaný súčasný stav hodnotenia nanobezpečnosti. V práci je uvedený prehľad najvýznamnejších metód a softwareových nástrojov, ktoré sú používané na hodnotenie rizík nanomateriálov. Metódy boli ...
 • Návrh systému vytápění rodinného domu 

  Zouhar, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systémů vytápění rodinného domu a porovnáním investic jednotlivých řešení. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů vytápění a poté byl popsán modelový dům. Dále byly vypočteny ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Dobai, Szabolcs
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vykurovaním a výberom vhodného zdroja tepla pre rodinné domy. V prvej kapitole sú popísané zdroje tepla využívané pre vykurovanie rozdelené podľa paliva. Druhá časť je venovaná výpočtu ...
 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Ostrovní systémy 

  Dolinský, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia ostrovných, sebestačných a decentralizovaných systémov. V prvej časti sú spracované konvenčné, ale aj experimentálne zdroje energii pre ostrovné systémy. Druhá kapitola sa ...
 • Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere 

  Poláčik, Ján; Šnajdárek, Ladislav; Špiláček, Michal; Pospíšil, Jiří; Sitek, Tomáš (MDPI, 2018-12-01)
  This article extends earlier research by the authors that was devoted to the experimental evaluation of ultra-fine particles produced by the laboratory combustion of beechwood samples. These particles can have severe ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinných domů 

  Kučera, Cyril
  Bakalářská práce se zabývá použitím vhodných systémů pro snížení primární tepelné energie na vytápění rodinného domu. Součásti práce je výpočet tepelných ztrát domu dle ČSN 06 0210. Hlavní části této práce je výpočet ...